پاکستان دوست افغانستان؟ | مصاحبه ها | DW | 23.03.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

پاکستان دوست افغانستان؟

حامد کرزی برای شرکت در جشن ملی پاکستان وبرای امضای موافقتنامه های اقتصادی وفرهنگی میان افغانستان وپاکستان باشماری ازوزیران دولتش به پاکستان سفرنموده است . رواربط میان افغانستان وپاکستان ازبدوتاسیس پاکستان تاکنون دچارپیچیدگی ها و تنش ها وگاهی هم خیلی نزدیک بوده است .

ازبدوتشکیل پاکستان میان افغانستان وپاکستان معضله ومشکل مرزی است .

ازبدوتشکیل پاکستان میان افغانستان وپاکستان معضله ومشکل مرزی است .

بویژه روابط میان افغانستان وپاکستان درزمان طالبان ازگرمی خاصی برخورداربود. اما پس ازسقوط طالبان این روابط بابسیاراحتیاط ازجانب دوطرف تمثیل میشد.

برخی ازمقامات دولت افغانستان وفرمانده نیروهای آمریکایی درافغانستان دولت پاکستان را هرازگاهی متهم به سهل انگاری درمبارزه دربرابرالقاعده وتروریزم نموده اند .اما دوطرف همیشه درصحبت های رسمی شان تروریزم را خطربرای هردوکشورتعریف می کنند .

اما سفراینبارحامد کرزی که با شماری ازوزیرانش همراه می باشدبا این پیشینه ی روابط ،چه دست آورد برای افغانستان خواهد داشت ؟ واینکه این دو کشورچقدربه هم نزدیک شده اند ؟ وآیا مشکل همیشگی وکهنه ی افغانستان با پاکستان یعنی مشکل مرزی وخط دیورند حل شده و.....

این موارد وموارد دیگر را با پژوهشگرونویسنده وتحلیلگرامورافغانستان ،آقای اسدالله والوالجی درمیان گذاشته ایم که دربخش صوتی می توانید بشنوید.

به نظرآقای والوالجی روابط میان افغانستان وپاکستان درحال بهبود است .وآنرا ناشی ازسرنوشت مشترک دوکشورمی داند آقای والوالجی می گوید موضوع تروریزم که آمریکا براه انداخته وپاکستان هم دوست بسیارتاریخی آمریکا است بنابراین دراین مبارزه سهم گرفته وچون خطرطالبان افغانستان را تهدید می کرد وتهدید می کند ، و پایگاه طالبان درمرزهای قبایل نشین پاکستان بود ؛ازاینروهردوکشورپاکستان افغانستان ازاین ناحیه ضررمی دیدند وهمچنان دراین موضوع مشترکاً نفع دارند. این سبب شد که رابطه نزدیک شود و باهم درمبارزه علیه طالبان والقاعده شریک شوند.

ازسویی پاکستان منافع خودرا درآسیای میانه دارد.بخاطررسیدن به بازارهای آسیای میانه ،مجبوراست که رابطه ی نزدیک وخوب با افغانستان داشته باشد. ازسویی دیگرانتقال لوله های گازترکمنستان که ازافغانستان می گذرد ، هم علاقه مندی پاکستان را به افغانستان زیاد می کند.ازسویی هم دراینجا افغانستان علاقه مندی های خودرا دارد که ازبازنگه داشتن راه پاکستان به آسیای میانه سودمی برد .

وازسویی ازطریق پاکستان به مرزهای آبی دست میابد.

وی درپاسخ اینکه ، یکی ازمشکلی که بدون حل مانده وباعث بسیاری ازمشکلات دیگرهم شده ،مشکل مرزی وخط دیورند است . آیااین با مسایل حاد روز حل شده است ، گفت :

این گپ واقعاًازبسیارقدیم ، ازبدوتشکیل پاکستان میان افغانستان وپاکستان یک معضله ومشکل است .

برخلاف دیگردوستان صاحب نظرما ، نظرمن اینست که این خط دیورند که باعث معضله ومشکل شده است . این خط رسمیت دارد . اینکه شماری از صاحب نظران ما می گویند که عبدالرحمان خان تحت فشاربوده ویا هرطور،حق نداشته به رسمیت بشناسد. اما مادیدیم که بعدازاینکه عبدالرحمان خان فوت کرد پسرش حبیب الله هم این خط را به رسمیت شناخت . وجالبتراینکه وقتیکه امان الله خان اعلان استقلال کرد. درمعاهدات امان الله خان خط دیورند را به رسمیت شناخت وانگلیس ها استقلال افغانستان را .

وقتیکه یک کشورمستقل می شود بایک مرزمشخص مستقل وآزاد میشود.ودیگراینکه بااین مرزها افغانستان شامل ملل متحد شد.

وبالاخره نادرخان هم همین مرز را به رسمیت شناخت . درزمان صدارت شاه محمود خان بود که این جنجال مسایل مرزی ایجاد شد و وقتیکه صدراعظم های"دولت"افغانستان به آمریکا مراجعه کردند چون پاکستان دوست آمریکابود ، آمریکا به اینها روی خوش نشان نداد .اینها مجبورشدند ازشوروی کمک بگیرند. این سیاست پشتونستان و این گپ ها سیاست شوروی بود.

چون شوروی ها می خواستندازطریق ایران به خلیج فارس برسند ، درآنجا پایشان قطع شد. یگانه راهی که باقی مانده بود راه افغانستان بودکه ازاینطریق بتوانند به بحر هند برسند . بنابراین مجبوربود این موضوع راخلق کند.

به نظرمن امروز مردم بلوچستان وپشتونستان خودشان حق دارند انتخاب کنند که باکی می باشند. ما این حق رانداریم که بگوییم خاک مااست وما آنجا تسلط داشته باشیم .چون آنجامردمی زندگی می کنند وآنها حق انتخاب دارند ودرای استقلال واراده هستند.

وحالا این دیگر روبه حل شدن می رود وراه معقولش هم اینست.به نظرمن شاید داود خان هم دراواخربه این نتیجه رسیده بود.

تمامی گفت وگو را دربخش صوتی می توانید بشنوید.

مطالب مرتبط

آگهی