يک کنفرانس بين المللي درپاريس تقلبات انتخاباتي درافغانستان را بررسي مي کند | افغانستان | DW | 31.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

يک کنفرانس بين المللي درپاريس تقلبات انتخاباتي درافغانستان را بررسي مي کند

بعد از اينکه بحث تقلب در انتخابات 29 اسد افغانستان جدي شد، وزارت خارجهي کشور از برگزاري کنفرانسي خبر داده است که تقلب در انتخابات افغانستان نيز در آن مورد بحث قرار ميگيرد.

کنفرانس پاریس می تواند یک علامت جدی بودن وگستردگی تقلبات انتخاباتی درافغانستان باشد

کنفرانس پاریس می تواند یک علامت جدی بودن وگستردگی تقلبات انتخاباتی درافغانستان باشد

ظاهر فقيري، سخنگوي وزارت امور خارجهي کشور گفته است که برعلاوه مقامهاي غربي، سفير افغانستان در پاريس نيز در اين کنفرانس حضور دارد.

به نقل از يک مقام وزارت خارجهي فرانسه، گزارش شده است که در اين کنفرانس نمايندگان کشورهاي امريکا، فرانسه، جرمني و بريتانيا براي افغانستان و پاکستان گردهم ميآيند و روي تقلب در انتخابات افغانستان بحث ميکنند.

اين درحالياست که در افغانستان کميسيوني براي رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي فعاليت مينمايد.

با اين همه، به باور برخي آگاهان، تدوير کنفرانس بينالمللي در رابطه به تقلبهاي انتخاباتي، ميتواند بيانگر جدي بودن تقلب و تخلفهاي انتخاباتي در افغانستان باشد.

تاکنون کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي گفته است شکايت از تخطيهاي انتخاباتي به بيش از دو هزار مورد رسيده است، که از اين ميان، حدود 560 مورد آن، جدي است که در نتيجهي انتخابات تاثير ميگذارد.

در همين حال، تحليلگران به اين باور اند که برگزاري کنفرانسي براي بررسي تقلبهاي انتخاباتي، يک گام مثبت است که ميتواند باعث اعتبار يافتن نتيجهي انتخابات شود.

داکتر جواد صالحي، استاد حقوق در دانشگاه کاتب به اين باور است که بررسي عادلانه و شفاف شکايتهاي انتخاباتي، ميتواند ارتباط مستقيم به دموکراسي در کشور شود. به باور وي، بررسي و رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، ميتواند باعث تقويت دموکراسي در کشور شود. وي ميگويد: "اين که يک کميسيون (کنفرانسي) تا حدود بينالمللي در پاريس براي اين کار برگزار ميشود، به نظر من يک گام مثبت است. بررسي بيطرفانهي اين شکايتها و [بررسي] تاثير اين شکايتها بر انتخابات افغانستان گام مثبت است".

سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه 8 صبح براین نظراست که : کمیسیون مستقل انتخابات می تواند کاندیدایی را که مشروعیت انتخابات را زیرسوال قرار بدهد، ازلیست نامزدان حذف کند

سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه 8 صبح براین نظراست که : کمیسیون مستقل انتخابات می تواند کاندیدایی را که مشروعیت انتخابات را زیرسوال قرار بدهد، ازلیست نامزدان حذف کند

در همين حال، سنجر سهيل، صاحب امتياز روزنامهي 8صبح، تقلب در انتخابات افغانستان را که باوجود حضور ناظران بينالمللي رخ داده است، در نوعيت خودش بيسابقه ميخواند.

آقاي سهيل ميافزايد: "در هيچ گوشهي دنيا، با حضور ناظران اروپايي، ناظران داخلي، و نهادهاي گستردهي نظارتي بينالمللي در کشور، به اين سطح تقلب رخ نداده و به اين سطح شکايت وجود نداشته. من فکر ميکنم که يکي از انگيزهها و عواملي که به اصطلاح باعث شده که اين کنفرانس برگزار شود، در واقع بررسي نوع جديدي از تقلب است که در واقع با حضور جامعهيجهاني صورت گرفته است".

به باور صاحب امتياز روزنامهي 8صبح، شعار دموکراسي دليل حضور جامعه جهاني در افغانستان است، و تقلب در انتخابات ميتواند حضور و شعار جامعه جهاني در افغانستان را زير سوال ببرد.

به باور اين تحليلگران، رسيدگي به شکايتها و بررسي تقلبها، ميتواند از يک طرف بر مشروعيت انتخابات بيافزايد و از سوي ديگر، اعتماد مردم نسبت به پروسهي انتخابات و روند دموکراسي را در کشور بيشتر سازد.

داکتر صالحي ميگويد: "بدون تريديد بررسي دقيق و بيطرفانهي اين شکايتها ميتواند نقش بسيار مثبت و خوبي بر انتخابات و مشروعيت انتخابات در افغانستان بگذارد".

اما سنجر سهيل ميگويد در صورتي که نامزدي با تقلب در انتخابات مشروعيت آن را زير سوال ببرد، کميسيون انتخابات ميتواند او را از ليست نامزدان حذف نمايد.

داکترجواد صالحی استاد دانشگاه کاتب ، رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی را موجب تقویت دموکراسی درکشورمی داند

داکترجواد صالحی استاد دانشگاه کاتب ، رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی را موجب تقویت دموکراسی درکشورمی داند

سهيل ميافزايد: "چيز بسيار جديد و مهم اين است که براساس صلاحيتهايي که کميسيون انتخابات دارد، کميسيون انتخابات در صورتي که پيدا بکند که يکي از نامزدها به صورت گسترده تقلب کرده و به اصطلاح مشروعيت انتخابات را زير سوال برده، و يا خودش را با تقلب پيروز ساخته، کميسيون صلاحيت دارد که او را از ليست نامزدها حذف نمايد".

به گفتهي صاحب امتياز روزنامهي 8صبح، در صورتي که يکي از نامزدان به دليل تقلب گسترده در انتخابات از ليست نامزدان حذف شود، "به اين معنا است که انتخابات در دور دوم ميان دو نامزدي که بعد از نامزد اول قرار دارند"، برگزار خواهد شد.

هرچند قرار بود که به تاريخ 26 سنبله نتايج نهايي انتخابات اعلان شود، اما مسوولان کميسيون مستقل انتخابات گفته اند تا زماني که همهي شکايتهاي انتخاباي بررسي نشود، اين کميسيون نتايج نهايي انتخابات را اعلان نميکند.

با اين همه، نتايج قسمي انتخابات از سوي کميسيون مستقل انتخات اعلان ميشود که براساس آن تاهنوز حامد کرزي در صدر قرار دارد و داکتر عبدالله و رمضان بشردوست، به ترتيب در جايگاه دوم و سوم قرار دارند. اما کميسيون مستقل انتخابات ميگويد همزمان با رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، نتايج قسمي انتخابات قابل تغيير ميباشد.

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم