يک صفربه نفع مشرف | مصاحبه ها | DW | 13.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

يک صفربه نفع مشرف

جرگه امن منطقوي که باسازوبرگ فراوان آغازگرديد به همان شکل روزگذشته به پايان رسيد. رييس جمهورپاکستان که درمراسم گشايش شرکت نکرده بود گويا به تعبيربرخي ازتحليلگران بافشارهاي مرئي ونامرئي وادار به شرکت درمراسم پاياني گرديد. وي با همتاي افغاني اش درمراسم پاياني سخنراني نمود وحرفهاي تقريباً مورد پسند ميزبانش را زد.

آقاي رفعت به این باوراست که حکومت کابل نبايد به اسلام آباد اجازه مي داد تا چهره اي چنين سياو وخشن ازپشتونها در دروطرف سرحد ترسيم نمايد.

آقاي رفعت به این باوراست که حکومت کابل نبايد به اسلام آباد اجازه مي داد تا چهره اي چنين سياو وخشن ازپشتونها در دروطرف سرحد ترسيم نمايد.

حالا پرسش عمده دراين است که برنده اي نمايش بين دوکشور همسايه که رقيب همديگرنيز مي باشند کي بوده است؟!!!.

احمد ضياء رفعت استاد دانشگاه کابل ويک تن ازتحليلگران مسايل افغانستان به اين باوراست که برنده اي اصلي اين جرگه اسلام آباداست که يکبارديگر ابزارجديد براي تضعيف پشتونها درپاکستان بدست آوده است.

بنابراستدلال آقا رفعت پاکستان توانست تا جرگه امن را يک جرگه اي قبيله اي وقومي معرفي نموده وبه اين شکل ، مشکل ناامني را يک مشکل قومي ، وآنهم قوم پشتونها معرفي کند.

بناءً آقاي رفعت چنين تحليل مي کند که اسلام آباد نا امني را يک مشکل پشتونها دانسته وطالبان را باپشتونها والقاعده ارتباط داده وحکومت خود را نيز يک قرباني ديگراين معضله جا زده است.

به گفته او حالا پاکستان مي تواند هراقدامي را که عليه خواستهاي پشتونها روي دست مي گيرد بنام مبارزه عليه دهشت افگني به جهانيان معرفي کند.

به اين اساس برخلاف ادعاي کابل که حکومت پاکستانرا متهم به پشتيباني ازطالبان والقاعده درافغانستان مي نمود ، حال " گروهي بخصوص درمناطق سرحدي " متهم به اين اعمال گرديده اند.آقاي رفعت به این باوراست که حکومت کابل نبايد به اسلام آباد اجازه مي داد تا چهره اي چنين سياو وخشن ازپشتونها در دروطرف سرحد ترسيم نمايد.

آگهی