″يوناما″ خواهان اصلاحات اساسي در کميسيون انتخابات شد | افغانستان | DW | 04.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"يوناما" خواهان اصلاحات اساسي در کميسيون انتخابات شد

هيات معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) خواهان اصلاحات اساسي در نهادهاي انتخاباتي افغانستان شد.

علیم صدیق سخنگوی یوناما گفته است که اصلاحات درکمیسیون انتخابات باید ازبالا تا پایین باشد

علیم صدیق سخنگوی یوناما گفته است که اصلاحات درکمیسیون انتخابات باید ازبالا تا پایین باشد

روز شنبه کميسيون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات پارلماني در 22 ماه مي برگزار ميشود.

عليم صديق، سخنگوي يوناما امروز دو شنبه در کابل گفت: "ما واضح ساخته ايم که اصلاحات اساسي در نهادهاي انتخاباتي وارد شود، اگر ميخواهيم از برگزاري شفاف انتخابات پارلماني مطمين شويم".

تقلبهاي گسترده انتخابات 29 اسد رياست جمهوري باعث شده که در مورد اصلاحات در کميسيون انتخابات ، پيش از برگزاري انتخابات پارلماني تاکيد صورت گيرد. همچنين جنجالهاي انتخابات رياست جمهوري باعث شد که ميان کاي آيده، نمايندهي ويژه سرمنشي ملل متحد در افغانستان و معاوناش پيتر گالبرايت تنش ايجاد شود که به برکناري گالبرايت از مقاماش انجاميد. گالبرايت، از زمان برکنارياش همواره انتقادهايي را متوجه حکومت کرزي و روند انتخابات کرده است.

در همين حال، سخنگوي دفتر يوناما تاکيد کرد که اصلاحات نهادهاي انتخاباتي، بايد از بالا تا پايين، همه را در بر بگيرد.

عليم صديق گفت: "اصلاحات در نهادهاي انتخاباتي، بايد که از بالا تا پايين باشد. بايد اصلاحاتي را شاهد باشيم که از سطح تقلبهايي که در انتخابات رياست جمهوري صورت گرفت، جلوگيري نمايد".

عليم صديق افزود که براي برگزاري انتخابات شفاف و منصفانهي پارلماني، مقامها و مسوولاني که در تقلب دست داشته اند و يا از تقلب جلوگيري کرده نتوانستند، بايد برکنار يا تعويض شوند.

با وجود آن که با باطل شدن حدود يکونيم ميليون راي در انتخابات رياست جمهوري، تقلب گسترده ثابت گرديد، اما تا هنوز هيچ مقام يا مسوولي، به دليل تقلب به مردم و نهادهاي قضايي کشور معرفي نشده است. اما رييس دارالانشاي کميسيون انتخابات گفته است که فهرستي از کساني که در تقلب دست داشته اند، به ارگان هاي مسوول سپرده شده است.

در همين حال، هرچند تاهنوز کشورهاي کمککننده به صورت موضع شان را در رابطه به برگزاري انتخابات پارلماني بيان نکرده اند، اما گزارشها حاکي از اين است که اين کشورها برگزاري انتخابات بدون تغييرات در کميسيون را تمويل نخواهند کرد.

دفتر معاونت ملل متحد در کابل، هرچند از برگزاري انتخابات در زمان قانوني آن استقبال ميکند، اما ميگويد برگزاري انتخابات پارلماني بايد به مفهوم پيشرفت در کشور باشد. به گفتهي عليم صديق، هرگاه انتخابات پارلماني نسبت به انتخابات رياست جمهوري گذشته بهتر نباشد، به اين مفهوم است که پيشرفتي در کشور نداريم.

کميسيون انتخابات تاهنوز از هيچ راهکاري که از تقلب جلوگيري نمايد، مطرح نساخته است.

يکي از نگرانيهاي انتخابات پارلماني تامين بودجهي آن ميباشد. کميسيون انتخابات گفته است که آمادگي برگزاري انتخابات را دارد، اما بايد بودجهي آن تامين گردد.

سخنگوي يوناما ميگويد که تاهنوز هيچ درخواست رسمي کمک براي انتخابات پارلماني دريافت نکرده اند.

عليم صديق گفت: "ما هنوز هيچ درخواست مشخصي چه در رابطه به حمايت فني و چه حمايت مالي، از حکومت افغانستان در رابطه به انتخابات پارلماني دريافت نکرده ايم".

با اين وجود، دفتر ملل متحد در کابل، در مورد حمايت مالي انتخابات پارلماني گفت، زماني که درخواست حمايت مالي از سوي حکومت افغانستان دريافت کنند، در اين رابطه تصميم ميگيرند.

در همين حال، دفتر معاونت ملل متحد در کابل با ابراز اين که رد هفده وزير پيشنهادي از سوي پارلمان، مطابق قانون و از حق نمايندگان پارلمان است، ميگويد اين مساله در شرايط کنوني، ممکن است روند اصلاحات و ايجاد حکومت کارآ را به تاخير اندازد.

فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

آگهی