ويستروله: تهديد به تحريم کنفرانس افغانستان درلندن کرد | آلمان و جهان | DW | 28.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ويستروله: تهديد به تحريم کنفرانس افغانستان درلندن کرد

گيدو ويستروله ، وزيرخارجه آلمان فدرال تهديد کرده است که درصورت عدم توجه به باز سازي غيرنظامي درافغانستان درکنفرانس لندن درمورد افغانستان که قرار است دراخيرماه جنوري برگزار شود ، شرکت نمي کند.

ویستروله درماه نومبر با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد

ویستروله درماه نومبر با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد

ويستروله ، ضمن مصاحبه اي که به روزسه شنبه درشماره تازه مجله آلماني زبان " شترن " انتشار مي يابد گفته است: " درصورتي که کنفرانس افغانستان درلندن صرفاًٌ يک کنفرانس کشورهايي باشد که براي افغانستان سرباز تهيه مي کنند، من به آنجا نمي روم. آنچه ما بدان نياز داريم يک تلاش گسترده تر سياسي ويک ستراتژي کلي است".

مطابق به حقي که حکومت فدرالي آلمان درمورد تعداد سربازانش درافغانستان دارد، ايالات متحده امريکا ازاين کشور تقاضا کرده است تا شمار سربازانش را درافغانستان بيفزايد.

وستروله ضمن صحبت با " شترن " موضع خويشتندارانه ء مردم آلمان را درمورد توظيف سربازان جمهوري فدرالي درخارج ازآلمان " سالم " خوانده است. او گفته است:" اگرچنين نمي بود ، من نگران مي بودم ".

وزيرخارجه آلمان وعده کرده است همه آنچه را وزارت او دراختيار دارد بکار بگيرد تا قضيه حمله هوايي بر دوتانکرنفتي درقندز که به تاريخ 4 1م سپتمبر صورت گرفت، روشن شود. اوبا توجه به کشته شدن 92 انسان غيرنظامي دراين حادثه گفته است که " با توجه با اين تصاوير هيچ انسان با احساسي نمي تواند ازکنار آن بگذرد".

وستروله اعتراف کرده است ، ازاينکه درآغاز کارش ازجانب برخي کم گرفته مي شده است، متغير وعصباني مي شده است. اما اين امر تغييرکرده است ، زيرا به گفته او " با تعجب در روزهاي اول عده اي مشاهده کردند که او مي تواند با کارد وپنجه نان بخورد". منظوروستروله وله دراينجا اينست که کساني که اورا کم مي انگاشتند دانستند که او به رموز دپلوماسي آگاه است. اما وستروله اين را نيز اعتراف کرده است که درنخستين برآمد هايش درصحنه بين المللي بيشتر متوجه آن بوده است تا اشتباهي نکند. او به هنگام رفتار احتياط آميزش بالاي قاليني درکاخ اليزه پاريس گفته است: " من دريک قصرتولد نشده ام ، بلکه دريک خانه واقع درشهرکهنه منطقه راين درشهربن بزرگ شده ام ".

دي پي آ/ رسول رحيم

ويراستار : مجيد ملک

آگهی