ولسي جرگه راي دادن به کابينه را آغاز کرد | افغانستان | DW | 02.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ولسي جرگه راي دادن به کابينه را آغاز کرد

امروز ولسي جرگه افغانستان به دادن راي اعتماد به کابينه پيشنهادي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان که درآن وزراي کليدي تغيير نخورده اند شروع کرد، اما پست وزارت خارجه معرفي نشده است.

به نظرمی رسد درپستهای وزارت کدام جنگ سالارمهم معرفی نشده است. اما مقامهای معاونت می تواند موجب تقویت آنها گردد

به نظرمی رسد درپستهای وزارت کدام جنگ سالارمهم معرفی نشده است. اما مقامهای معاونت می تواند موجب تقویت آنها گردد

وکلاي ولسي جرگه پس ازهفته ها بحث وشور درمورد سياستهاي گذشته وزارتخانه ها وطرحهاي آينده آنها ، درشرايطي که فساد اداري ووضع امنيتي روبه خرابي دارند، امروز شنبه فيصله نهايي شان را درمورد دادن ويا ندادن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي درجريان چند ساعت اعلام مي دارند.

24 وزير به ولسي جرگه معرفي شده اند. براي هر وزير بصورت عليحده راي اعتماد داده مي شود. اين براي آنست که برخي ازوکلا با دادن راي سري مخالفت کرده اند وگفته اند، راي دهندگان يا موکلان آنها حق دارند تا بدانند که نمايندگان شان ازکيها حمايت مي کنند.

وزراي پيشنهادي کرزي دراخيرماه دسمبر معرفي شده اند. برخيها خشنود اند که فن سالاران درجاهاي شان نگهداشته شده اند. اما منتقدان کرزي شاکي اند که دراين مرحله بحراني رئيس جمهور دوباره چرخ کهنه را به دوران مي اندازد.

به نظرمي رسد که کرزي ازدادن پستهاي مهم کابينه به جنگسالاران قدرتمندي که درانتخابات به او کمک کرده اند، خود داري کرده است. دراين راستا اسماعيل خان وزير انرژي مستثني مي باشند. اما دومعاونت رياست جمهوري به آنها داده شده است که مي تواند موجب تقويت ايشان گردد.

وزراي داخله، زراعت وصحت که بيشترين کمکهاي خارجي را جذب مي کنند درپستهاي شان باقي مانده اند.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی