ولسي جرگه : برنامههاي کنفرانس کابل به مجلس فرستاده شود | افغانستان | DW | 06.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ولسي جرگه : برنامههاي کنفرانس کابل به مجلس فرستاده شود

ولسي کشور ميگويد برنامهها و پاليسيهايي که در کنفرانس کابل مطرح ميشوند، بايد ابتدا به تصويب مجلس برسند.

قانونی : متاسفانه، آنچه در کنفرانس لندن به عنوان پاليسي به قول مطرح شد، شورا در جريان نيست

قانونی : متاسفانه، آنچه در کنفرانس لندن به عنوان پاليسي به قول مطرح شد، شورا در جريان نيست

يونس قانوني، رييس مجلس نمايندگان ميگويد: "اگر ميخواهيد که واقعا دولت افغانستان منحيث کل يک موضع واحد داشته باشد، هم شوراي ملي، هم حکومت، هم قوهي قضاييه، در واقع ملت افغانستان از يک موضع قوت صحبت شود که جامعه جهاني هم آن را تاييد بکند و به آن ارج قايل شود، اين پاليسيها قبل از اين که به مجلس (کنفرانس) مطرح شود، به شوراي ملي افغانستان فرستاده شود".

معصوم ستانکزي، مشاور رييس جمهور در امور امنيتي که براي توضيح در مورد کنفرانس کابل به مجلس نمايندگان آمده بود، گفت در کنفرانس کابل، شش موضوع مورد بحث قرار ميگيرند.

به گفتهي ستانکزي امنيت و ثبات، مصالحه با طالبان، تدوين پاليسي براي مبارزه با فساد، طرح پلان توسعهاي و همکاريهاي منطقهاي، موضوعات اصلي کنفرانس کابل ميباشند.

همچنان، در کنفرانس کابل موضوعاتي که در جرگهي صلح مطرح ميشود، نيز مورد بحث قرار ميگيرند. به گفتهي ستانکزي هنوز کميتهاي که اين کنفرانس را رهبري ميکند، تعيين نشده است.

معصوم ستانکزي درحالي که به گفتههاي رييس جمهور مبني بر مصالحه با آنهايي که دست از جنگ برميدارند، تاکيد ميکرد، گفت: "در قسمت مصالحه، مساله اين نيست که ما به حساب زمينه را براي اين مساعد بسازيم که جنايتکاران پس بيايند و يک زمينهاي براي يک بزنس جديد شود. صلح به هيچ وجه با پول خريده نميشود. ولي مسالهي اساسي در اين است که مردم افغانستان در يک اجماع ملي قرار بگيرند و با هم ديگري يکجاي بنشينند و زمينهي اين که امروز زمينه براي استخدام افراد (توسط طالبان) ولو که از هر طرف باشد، امروز افغان عليه افغان ميجنگد، اينحالت را ما بايد ختم بسازيم".

کنفرانس بينالمللي کابل که براي تعقيب مواد کنفرانس لندن داير ميشود، در اواخر بهار سال آينده برگزار ميگردد، اما نمايندگان مجلس ميگويند، در مورد اين کنفرانس با آنها صحبت نشده و آنها از جزييات آن چيزي نميدانند.

ولسي کشور ميگويد برنامهها و پاليسيهايي که در کنفرانس کابل مطرح ميشوند، بايد ابتدا به تصويب مجلس برسند

ولسي کشور ميگويد برنامهها و پاليسيهايي که در کنفرانس کابل مطرح ميشوند، بايد ابتدا به تصويب مجلس برسند

شينکي کروخيل، يکي از اعضاي مجلس ميگويد: "فکر ميکنم که واقعا اگر ما يک موضع واحد، تمام اتباع افغانستان به شمول حکومت افغانستان داشته باشد، من فکر ميکنم يک طرح معتبرتر خواهد باشد و همکاري جامعه جهاني را خواهيم گرفت. غير از آن، کل مردم افغانستان فراموش ميشود و يک گروپي که خود ما خبر نداريم که کيها هستند که در اين کميسيون يا کميته کار ميکنند، در اخير روز يک طرح (تصويب) خواهد شد که مورد انتقاد همگي قرار خواهد گرفت".

اما ستانکزي ميگويد ديدگاههاي نمايندگان مجلس در کنفرانسهاي بينالمللي درنظر گرفته ميشود.

نمايندگان معتقد اند که پاليسيهايي که در کنفرانسهاي بينالمللي مطرح ميشود، بخشي از خطوط کلي سياست کشور اند که بايد به تصويب مجلس برسد.

قانوني ميگويد: "بارها عنوان کرديم که ماده ي شصتوچهارم قانون اساسي ميگويد که خطوط اساسي سياست کشور را رييس جمهور تعيين ميکند، شورا تصويب ميکند. متاسفانه، آنچه در کنفرانس لندن به عنوان پاليسي به قول ستانکزي صاحب مطرح شد، شورا در جريان نيست. چهار سال از عمر شورا تير شد، يک صفحه به عنوان سند خطوط اساسي کشور براي شما (نمايندگان) آمد؟ نيامد".

در همين حال، برخي نمايندگان انتقاد ميکنند که حکومت در تصاميماش، با تعداد خاصي از نمايندگان گفتگو ميکند و مسايل اساسي را، به صورت رسمي با شوراي ملي در ميان نميگذارد.

تاج محمد مجاهد، نمايندهي کابل در مجلس ميگويد: "تعدادي را انصار رد شده و تعدادي را وکيلان پذيرفتهشده محاسبه نکنيد به لحاظ خدا اگر افغانستان ميسازيد. براي افغانستان سازي صداي افغاني که با حنجرهي سالم صحبت ميکند، ولو به نقصان و ضرر شما (حکومت) تمام شود، بپذيريد. چرا در عقب پردهها صحبت ميشود؟".

در همين حال، برخي نمايندگان به نتيجهبخش بودن کنفرانس کابل، معتقد نيستند. اين تعداد از نمايندگان معتقد اند که هرگاه حکومت براساس قانون، به وظايف خود عمل کند و ارادهاي براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد، نيازي به برگزاري کنفرانس بينالمللي نيست.

گزارشگر:عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

آگهی