وقت کم و شرطهاي داکترعبدالله برای دور دوم انتخابات | افغانستان | DW | 25.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

وقت کم و شرطهاي داکترعبدالله برای دور دوم انتخابات

برای زمان برگزاری دوردوم انتخابات خیلی فرصتی اندک باقیمانده است، ازسوی یکی ازدورقیب می گوید برای برگزاری انتخابات شرط های دارد. تحلیلگران ودست اندرکاران سیاست دیدگاه مختلف دارند..

داکترعبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی حامدکرزی در دوردوم انتخابات

داکترعبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی حامدکرزی در دوردوم انتخابات

مبارزات دور دوم انتخابات شروع شده است، اما شور و هيجاني که در دور اول انتخابات ديده ميشد، اينبار به چشم نميخورد.از سوي ديگر، درحالي که دو هفته به برگزاري دور دوم انتخابات مانده، داکتر عبدالله، يکي از دو نامزد انتخابات، گفته است براي حضور در اين دور انتخابات شرطهايي دارد.

پيش از اين نيز سخنگوي ستاد انتخاباتي داکتر عبدالله خواهان برکناري تعدادي از مسوولان کميسيون مستقل انتخابات شده بود. به گفتهي ستاد انتخاباتي داکتر عبدالله، مسوولان اصلي کميسيون مستقل انتخابات، جانبدارانه عمل کرده اند، اما کميسيون مستقل انتخابات، اين گفتهها را صرف ادعا خوانده است.

اظهارات داکتر عبدالله در حالي بيان ميشود که فقط دو هفته به برگزاري دور دوم انتخابات مانده است.

داکتر جواد صالحي، استاد سياست در دانشگاه کاتب

داکتر جواد صالحي، استاد سياست در دانشگاه کاتب

اين که اين شرطها تا دو هفتهي ديگر تا چه حد ميتواند امکان عملي داشته باشد، داکتر جواد صالحي، استاد سياست در دانشگاه کاتب ميگويد: "شرط گذاشتن من فکر نميکنم معنا و مفهومي داشته باشد، اما اگر برنامههايي باشد براي اين که بتواند شفافيت انتخابات را بيشتر کند و از تقلب و احتمالاً تخلفاتي در انتخابات جلوگيري کند، کار مثبتي است. بنابراين، من فکر نميکنم اين کار عملي باشد".

انتقادها در مورد ساختار و عملکرد کميسيون مستقل انتخابات، حتا پيش از برگزاري دور اول انتخابات وجود داشت. نمايندگان مجلس تلاش داشتند که تعدادي از مسوولين اصلي کميسيون مستقل انتخابات، از مجلس راي اعتماد بگيرند.

مسوولان اصلي کميسيون مستقل انتخابات، از طرف رييس جمهور تعيين شده اند. اين امر، در حالي که رييس جمهور برحال، خودش از نامزدان مطرح انتخابات است، انتقادهايي در مورد بيطرفي اين کميسيون را در پي داشته است.

از سوي ديگر، برخي کميسيون انتخابات را متهم ميکنند که نتوانسته در برگزاري انتخابات مديريت سالم داشته باشد و نيز نتوانسته از تقلب و تخلف انتخاباتي، جلوگيري نمايد.

عزير رويش، تحليلگر مسايل سياسي کشور، تغيير در هيات کادري کميسيون انتخابات را يک نياز ميداند.

رويش ميگويد: "بايد حداقل به دليل شايبهي تقلب و تخلفهايي که در دور اول انتخابات پيش آمد، تغييراتي را در هيات کادري کميسيون انتخابات بايد به وجود ميآوردند، بهخاطري که اينها، يا عمدا خود شان در اين تقلب و تخلفها دست داشتند يا اين که نتوانسته به وجه احسن به مسووليتهاي خود رسيدگي نمايند. به اين خاطر، نميشود يک امر مهم را تنها به اينها اکتفا کرد".

عزیز رویش، تحلیلگرمسایل افغانستان

عزیز رویش، تحلیلگرمسایل افغانستان

در همين حال، عزير رويش با آن که تغييرات در کميسيون انتخابات را يک نياز ميداند، اما اظهارات ستاد انتخاباتي داکتر عبدالله مبني بر برکناري مسوولان کميسيون انتخابات را، بيشتر ناشي از هراس وي از دور دوم انتخابات ميداند تا نگراني از تقلب.

رويش ميافزايد: "اين که حالا آقاي داکتر عبدالله فعلاً اين نکتهها را مطرح ميکند و سرش پافشاري ميکند، به نظرم بيشتر از اين که به شفافيت انتخابات مربوط باشد، بيشتر هراسي است که داکتر عبدالله خودش از نتيجهي قطعي دور دوم انتخابات ميبيند. احساس ميکند که به هر حال، در دور دوم انتخابات برنده نخواهد بود".

براساس قانون، تعيين مسوولان کميسيون انتخابات از صلاحيتهاي رييس جمهور است.

داکتر صالحي به اين باور است که با توجه به اين مساله، انتقادهايي که در مورد عملکرد مسوولان کميسيون انتخابات وجود دارد، ممکن است در مورد کسان ديگري که اگر در اين موقعيت قرار داشته باشند، نيز وجود داشته باشد.

داکتر صالحي ميگويد: "مطرح کردن از قبيل اين که مسوولين درجه اول برگزارکنندهي انتخابات برکنار شوند، من فکر ميکنم اين صحبت در مورد هرکسي که به جاي اينها گماشته شود، ممکن است مطرح باشد. آن فردي که به جاي اينها ميآيد، ممکن است از يک جناج خاص باشد، از يک گروه خاص باشد، از يک دستهي خاص باشد".

انتقادها، تنها روي عملکرد مسوولان کميسيون انتخابات نيست، بلکه بسياري، از تغيير در ساختار و گزينش مسوولان انتخابات حرف ميزنند.

در همين حال، برخي تحليلگران، اين اظهارات داکتر عبدالله را، تلاش وي براي تشکيل حکومت ايتلافي ميدانند. زيرا آنچه را ستاد انتخاباتي داکتر عبدالله بيان کرده، کارياست که در دو هفتهي باقي مانده تا انتخابات، ممکن به نظر ميرسد. درحاليکه تاخير در برگزاري دور دوم انتخابات، ميتواند به مانع برگزاري آن تا بهار سال آينده گردد.

از سوي ديگر، سخنگوي ستاد انتخاباتي داکتر عبدالله گفته است اگر مديران کميسيون انتخابات برکنار نشوند، داکتر عبدالله در دور دوم انتخابات شرکت نخواهد کرد.

عزير رويش ميگويد: "پافشاري داکتر عبدالله بيشتر تلاش به خاطر اين است که به نحوي يک ميکانيزمي ديگري ايجاد شود تا او با ساختار ايتلافي بتواند امتيازات خود را بگيرد. نه اين که نگرانياش عين نگراني مردم باشد".

ستاد انتخاباتي داکتر عبدالله پيش از اين نيز در صورت عدم امکان برگزاري دور دوم انتخابات، گفتگو روي طرحهاي ديگر را رد نکرده بود.

فاضل سانچارکي، سخنگوي ستاد انتخاباتي داکتر عبدالله قبلاً به صداي آلمان گفته بود: "اگر بنا به دلايلي، برگزاري انتخابات ممکن نباشد، در آن صورت طرف داکتر عبدالله حاضر به گفتگو و مذاکره و شنيدن طرحها و راهحلهاي ديگري است که در ارتباط به برگزاري انتخابات يا عدم برگزاري انتخابات، ممکن است مطرح شود".

با وجود اين، کميسيون مستقل انتخابات ميگويد آمادگيها براي برگزاري دور دوم انتخابات شروع شده است.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی