وضع زنان درولايت پکتيا رو به بهبود است | مجله حقوق بشر | DW | 10.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

وضع زنان درولايت پکتيا رو به بهبود است

يک گزارش "يوناما" يا "هيئت معاونت ملل متحد براي افغانستان" ، ازبهبود فوق العاده وضع اجتماعي، اقتصادي وسياسي زنان در ده سال گذشته درولايت پکتيا حکايت مي کند.

default

اين اطلاع درمورد وضعيت زنان را اخيراً دفتر جنوب شرق "يوناما" ضمن مباحثه با سازمان هاي غيردولتي زنان درافغانستان به دست آورده است.

ماهره احمد زي رييس " مرکز تعليم وتربيت زنان افغان" گفته است :" درمقايسه با سال 2001 درسال 2010 يک بهبود فوق العاده دروضع زندگي اجتماعي ، اقتصادي وسياسي زنان بوجود آمده است. درزمان رژيم طالبان زنان نمي توانستند درمجالس عام شرکت کنند ويا حتا نمي توانستند به دلخواه شان خانه هاي شان را ترک بگويند. امروز پنجاه درصد زنان ازحقوق شان درپکتيا برخوردار اند".

خانم احمدزي علاوه کرده است:" هرچند فشارها درسطوح اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي وامنيتي هنوزهم وجود دارند، بازهم بطور مثال امکان درس خواندن زنان بيشترشده است. درپهلوي آن قريب به 30 % زنان باسواد يا درحکومت ويا درسازمان هاي غيردولتي کارمي کنند". خانم احمد زي مي گويد:" اسلام هرگونه حقوق بشري را براي زنان قايل شده است، اما ارزش هاي اجتماعي وعنعنات ما حقوق ما را به چالش مي گيرند".

امسال 24800 دختر در35 مکتب دخترانه درس مي خوانند و 18 دختر ازصنف دوازدهم فارغ التحصيل شده اند که در درامتحان شمول براي تحصيلات عالي درپکتيا شرکت کرده اند.

"مرکز تعليم وتربيت زنان افغان" کورس هاي سواد آموزي 18 ماهه تاسيس کرده است . همچنان درولسوالي هاي مختلف ولايت پکتيا دراين مراکز زنان قرآنکريم مي آموزند. همچنان براي شاگردان اناث کورسهاي مستعجل تاسيس شده است که درآن 10000 شاگرد اناث شرکت دارند که ازجمله 6000 تن ايشان زنان خانه مي باشند.

پروژه ديگري که توسط اين مرکز به راه افتاده است عبارت است از کورس هاي " ظرفيت سازي" درولايت پکتيا که درآن بيش از 3500 معلم مردو زن وشرکت کرده اند.

درسال 2001 تنها دو داکتر زن درپکيتا کارمي کردند وتنها يک قابله درآنجا وجود داشت. امروز درهرولسوالي پکيتا يک کلينيک وجود دارد . علاوه برآن درولسوالي هاي زرمت وچمکني دوشفاخانه وجود دارد ودسترسي مردم را به تسهيلات طبي بهترساخته است.

آموزش دادن به قابله ها ونرس ها در مرکز ولايت و ولسوالي ها تاثيرقابل ملاحظه اي در کاهش مرگ ومير مادران در اين ولايت داشته است.همچنان اقدامات کتلوي طبي مانند واکسيناسيون ومسائل مربوط به زنان بر وضع عمومي زنان درپکتيا تاثيرداشته است.

خانم احمد زي گفته است که " زنان درپکتيا ازنگاه اقتصادي متکي به خود نيستند. زنان فقيراند، زيرا پکتيا فقيراست". خانم احمدزي علاوه کرده است که " مرکز تعليم وتربيت زنان افغان" با توجه به اين مشکل چندين مرکز کارآموزي واتکا به خود را سازماندهي کرده است.

بااينهم زنان درپکتيا ازهمه حقوق برخوردار اند. زنان مي توانند راي بدهند، خود را براي يک مقام سياسي نامزد بسازند وبدون ترس مبارزه سياسي اي را به راه اندازند.

درانتخابات رياست جمهوري وانتخابات شوراهاي ولايتي درسال 2009 ، 45% زنان براي راي دادن خود را ثبت دفترکردند.امروز زنان عضو ولسي جرگه وشوراي ولايتي اند. ايشان درمورد زنان مجالسي را به راه مي اندازند، درهمايش هاي عمومي ، سمينارها وورکشاپ ها شرکت مي کنند.

" مرکزتعليم وتربيت زنان افغان" کورس هايي را درمورد حقوق ووجايب زنان وهمچنان حل صلح آميز منازعات خانوادگي واجتماعي تاسيس کرده است. علاوه برآن درهمه ولسوالي هاي پکتيا شوراهاي زنان تشکيل شده است. اين براي آنست تا زنان تبادل تجربه کرده و ، مشکلات را مورد بحث قرار داده وبکوشند براي آن راه حلي بيابند.

خانم احمد زي درپايان گفته است: " با وجود آن که امروز بهبود فوق العاده اي درزندگي زنان پکتيکا رونما شده است، ولايت پکيتا يکي ازمحافظه کارترين ولايت ها ي افغانستان است. اين بيشتر به دليل وضع امنيتي خراب ، سطح پايين سواد، حاکميت قوي رسم و رواج ها و فقدان نفوذ حکومت است که درحقيقت زنان حقوق شان را نمي دانند. هرگاه همه اين مشکلات برطرف شوند، وضع زنان دقيقاً بهبود زياد مي يابد".

يوناما/ رسول رحيمويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی