وضع رواني پرويز کامبخش ژورناليست محکوم به اعدام بحراني است | افغانستان | DW | 27.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

وضع رواني پرويز کامبخش ژورناليست محکوم به اعدام بحراني است

بنياد گرايان بردستگاه قضايي اعمال فشارمي کنند تا پرويزکامبخش اعدام گردد. بدون حمايت افراد ومحافل آزاد انديش خبرنگاران ونويسندگان افغان تنها خواهند بود.

فشارهای روانی پرویز کامبخش را روز تا روز بیمار ترمی سازد

فشارهای روانی پرویز کامبخش را روز تا روز بیمار ترمی سازد

درحاليکه سازمان عفو بين المللي ضمن گزارش اختصاصي اي به تاريخ نهم ماه مي ازصدورحکم اعدام حدود 100 نفر درافغانستان پرده برداشته است؛خبرنگار راديو صداي آلمان ازيک منبع موثق اطلاع حاصل کرده است که با به تعويق افتادن استيناف خواهي پرويز کامبخش ، وضع رواني وي بحراني ترشده است.

محاکمه پرويزکامبخش روزنامه نگارجوان و محصل صنف سوم دانشگاه بلخ که به جرم خواندن مقاله اي درانترنت که درآن ازحقوق زنان دراسلام بحث شده بود، توسط يک محکمه محلي درولايت بلخ محکوم به اعدام شده است، بنابرغيرعادي بودن وضع رواني اش براي روزيکشنبه آينده به تعويق افتاده است.

مولوی شمس الرحمن مومند قاضی محکمه ابتداییه ولایت بلخ که کامبخش را محکوم به اعدام خوانده است

مولوی شمس الرحمن مومند قاضی محکمه ابتداییه ولایت بلخ که کامبخش را محکوم به اعدام خوانده است

پرويز کامبخش اکنون واقعاً بيماربوده ودروضع رواني بسيارخطرناکي قرار دارد.جو حاکم برزندان وي را ازنگاه جسمي ورواني بيمارساخته است وبه نظرمي رسد که وي نتواند ديگر درزندان بماند.

زندگي کامبخش در زندان اکنون واقعاً باخطرروبه رو است. وي ضعيف وبيماراست. با اينهم محکمه بدون توجه به وضع صحي اش ، محاکمه وي را هرچه بيشتربه تعويق مي اندازد.

اکنون پرويزکامبخش دوباره به زندان مرکزي آمده است.

پرویز کامبخش دانشجو وخبرنگارجوان قبل ازمحکومیتش به اعدام

پرویز کامبخش دانشجو وخبرنگارجوان قبل ازمحکومیتش به اعدام

جمعي ازدوستان واعضاي خانواده پرويز کامبخش ازهمه انسانهاي جانبدارحقوق بشر، جامعه بين المللي ، افراد وگروههايي که به دموکراسي وآزادي بيان باوردارند، تقاضا مي کنند تا به پشتيباني شان ازپرويزکامبخش ادامه داده وبررئيس جمهورافغانستان اِعمال فشارنمايند تا به رهايي کامبخش اقدام ورزد.

دوستان واعضاي خانواده پرويزکامبخش ازآن بيم دارند تا مبادا با به پشت گوش انداختن بي عدالتي اي که درمورد پرويزکامبخش روا داشته شده است، وي قرباني آزادي بيان درکشور استبداد زده افغانستان گردد.

آگهی