وضع اطفال اخرا ج شده از ايران | مجله حقوق بشر | DW | 28.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

وضع اطفال اخرا ج شده از ايران

به اساس گزارش يونيسيف يا سازمان اطفال ملل متحد، بيش از1000 طفلي که درسال 2008 ازايران به افغانستان اخراج شده اند ، درولايت هرات با فقرو خطر بدرفتاري روبه رو اند.

این نوجوانان افغان که ازایران اخراج می گردند، حتا پول رفتن به مناطق شان را درافغانستان ندارند

این نوجوانان افغان که ازایران اخراج می گردند، حتا پول رفتن به مناطق شان را درافغانستان ندارند

بسياري ازاين نوجوانان " رد مرزشده " يا اخراج شده، همچون کارگران مهاجر درکشور غني ونفت خيز ايران کارمي کرده اند ودرآنجا به حيث " مهاجران غيرقانوني" شناخته شده وبه زور اخراج شده اند.

به اساس اطلاع وزارت مهاجران وعودت کنندگان افغانستان ، دردوسال گذشته ايران حدود 720000 افغان را اخرا ج کرده است.

ايران گفته است : همه افغانهايي را که درآن کشور به صورت غيرقانوني زندگي مي کنند، اخراج مي کند. رسماً وزارت امورمهاجران وعودت کنندگان افغانستان شمارافغانهايي را که هنوزدرايران زندگي مي کنند و واجازه اقامت رسمي و اجازه کاررسمي ندارند ، هزاران نفرمي داند.

این زن حیران ازجمله دوصدوهفتاد هزارمهاجرافغان است که می بایست ایران را ترک بگویند

این زن حیران ازجمله دوصدوهفتاد هزارمهاجرافغان است که می بایست ایران را ترک بگویند

عبدالقادررحيمي رئيس کميسيون حقوق بشر که مرکز آن درهرات است به ايرين يا شبکه اطلاعاتي منطقه اي سازمان ملل متحد گفته است :" هرروز حدود 20 طفل ازايران به هرات اخراج مي شود". وي علاوه نموده است که بعضي ازاين اطفال به ولايت نيمروز وزابل که هم مرز با ايران مي باشد، اخراج مي گردند.

فقر ونبودن امکانات کاريابي درافغانستان، مردان جوان واطفال افغانستان را مجبور مي گرداند تا درجستجوي کار به ايران مسافرت بکنند. دريک تحقيق که توسط دفتر مهاجران ملل متحد دراين ارتباط درماه دسمبر سال 2008 انتشاريافته است، گفته مي شود که پولي که ازناحيه کاراينها سالانه ازايران به افغانستان مي آيد، حدود 500 مليون دالرامريکايي تخمين مي شود.

ادعاي برخورد غيرانساني با اين اطفال

محمد امين يک نوجوان افغان اخراج شده ازايران مي گويد: " پليس ايران با من بسيارخشن بود وبازبان توهين آميز مرا مورد خطاب قرارمي داد." امين گفته است که، "پيش ازآنکه اخراج شوم، به وي اجازه داده نشد تاحقوق يا معاش ماهانه خود را بگيرم ".

بسياري اطفال اخراج شدهء ديگرنيز پليس ايران را متهم ساخته اند که دربرابرآنها ازخشونت، زبان گزنده ورفتارغيرانساني کارگرفته است.

حکومت ايران چنين ادعاهايي را رد کرده است، اما هميشه تاکيد کرده است که حق اخراج آن افغانهايي را دارد که بدون ويزاي معتبر درايران زندگي ويا کارمي کنند.

این نوجوانان که بی پناه شده اند درمعرض خطربد رفتاری وتجاوزات جنسی قراردارند

این نوجوانان که بی پناه شده اند درمعرض خطربد رفتاری وتجاوزات جنسی قراردارند

ملل متحد به اين حق ويژه ايران که افراد غيرقانوني را ازقلمرواش بيرون براند، اعتراف کرده است ، اما تقاضا کرده است که اين اخراج کردن بايد به صورت " انساني وتدريجي" صورت بگيرد.

سازمانهاي امدادي اخطارداده اند ، هرگاه ايران درسال 2009 به صورت توده وار افغانها را اخراج بکند ، خطربروزيک بحران انساني پيچيده دربعضي از نقاط افغانستان وجود دارد. اين براي آن است که جنگ اين کشور را تخريب کرده است وظرفيت لازم را براي جذب شما ربزرگ عودت کنندگان ندارد. غيرازاين هم افغانستان با چالشهاي انساني بسياري روبه رو مي باشد.

اطفال اخراج شده معروض به بدرفتاري وسوء استفاده اند

يکي ازفعالان حقوق اطفال هشدارمي دهد که ، اطفالي که اخراج مي گردند ، بلافاصله درمعرض سواستفاده جنسي وشکنجه وبدرفتاري جسمي قرارمي گيرند.

رحيمي ازکميسيون حقوق بشرمي گويد:" ما ظرفيت ومنابع بسيارمحدود براي پاسخ گفتن به نيازهاي آنها و مراقبت وحفاظت آزآنها مي باشيم ".

اخراج شدگان غالباً پول کافي نمي داشته باشند تا احتياجات عاجل شان مانند غذا ومحل رهايش شان را تهيه بکنند.همچنان آنها پول وسايل نقليه را جهت رسيدن به محل بودوباش اصلي شان درافغانستان نمي داشته باشند

رحيمي هشدارمي دهد: " اطفال اخراج شده ، دربرابراينکه به فروش رسانده شوند ويا به انواع سوء استفاده ها و بدرفتاريها روبه روشوند، آسيب پذيرمي باشند."

ايرين/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی