وضعیت آزادی بیان ازدیدسازمان خبرنگاران بدون مرز | مجله حقوق بشر | DW | 21.10.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

وضعیت آزادی بیان ازدیدسازمان خبرنگاران بدون مرز

سازمان خبرنگاران بدون به این نتیجه رسیده است؛ که آزادی بیان درکشورهای معروف به دموکراسی کاهش یافته وبرعکس دربرخی کشورهای روبه انکشاف قاره افریقا وامریکای جنوبی بهبود یافته است.

تظاهرات خبرنگاران درکوریای شمالی

تظاهرات خبرنگاران درکوریای شمالی

بنابر گزار ش جدید سازمان خبرنگاران بدون مرز،آزادی مطبوعات وبیان بشکل شاید و باید آن تنها دربرخی ازکشورهای اروپایی وجود دارد . بطورمثال در کشورهای چون دنمارک و هلند ،آزادی بیان وآزادی مطبوعات تقریبآ کامل می باشند. بیان افکار وعقاید بدون اینکه دولت ویا گروه های مقتدرجامعه مداخله کنند ؛ ونوسینده یک مقاله انتقادی را حالا روی هر مطلب که هم باشد مورد لت وکوب وآزار قراربدهند بیتشر درکشورهای شمال اروپادیده می شود . آلمان که یکی از کشورهای پیشرفته ودموکرات جهان بحساب میرود ،مقام هژده هم را بدست آورده وازطرف سازمان خبرنگاران بدون مرز مورد انتقاد قرار گرفته که چرا دفاتربعضی از روزنامه نگاران بازرسی می شوند وچراصحبت های تلفنی خبرنگاران ازطرف مقامات امنیتی ثبت می گردد. آزادی مطبوعات درایالات متحده نیز دیگر بشکل سابق آن وجود ندارد .سازمان خبرنگاران بدون مرز این امررا که خبرنگاران بایست منابع خود را به مقامات امنیتی افشا کنند ، سخت مورد انتقاد قرار داده وآنرا خلاف آزادی وارکانهای دموکراسی گفته اند. سازمان خبرنگاران بدون مرزبا ارایه نمودن پنجاه سوال وضع مطبوعات را دریکصدو شصت کشورجهان مورد تحقیق قرار داده ،به این نتیجه رسیده است؛ که آزادی بیان درکشورهای دموکرات کاهش یافته وبرعکس دربعضی کشورهای روبه انکشاف قاره افریقا وامریکای جنوبی بهبود یافته است. درمورد افغانستان تذکر داده شده ،خبرنگاران این کشوراز امنیت برخوردارنبوده وقانون وجود ندارند که از آنها درمقابل گروها وارگانهای خشن دولت دفاع کند . سازمان خبرنگاران بدون مرزبه ویژه دولت کوریایی شمالی را مورد انتقاد قرارداده و پس از تحقیق درمورد وضع مطبوعات دراین کشور به این نتیجه رسیده است ؛ که دریگانه کشورکه آزادی مطبوعات هیج وجود ندارد همانا کشورکوریای شمالی می باشد.

آگهی