وزيرخارجه آلمان ازوزيرخارجه افغانستان معذرت خواست | آلمان و جهان | DW | 26.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وزيرخارجه آلمان ازوزيرخارجه افغانستان معذرت خواست

فرانک والترشتاين ماير وزيرخارجه آلمان فدرال به رنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه افغانستان تلفون کرده وبه خاطر تحت نظارت گرفته شدن مکاتبات امين فرهنگ توسط دستگاه استخبارات خارجي آلمان يا " بي ان دي" معذرت خواسته است.

شتاین مایر برعلاوه معذرت خواهی ازسپنتا می خواهد شخصاً ازفرهنگ معذرت بخواهد

شتاین مایر برعلاوه معذرت خواهی ازسپنتا می خواهد شخصاً ازفرهنگ معذرت بخواهد

يک سخنگوي وزارت خارجه آلمان گفته است که هردوجانب اظهارداشته اند که رسوايي تحت نظارت قراردادن ايميل ومراودات بين امين فرهنگ وزير تجارت وصنايع افغانستان با يک خبرنگارآلمان ، بر" روابط حسنه وقابل اعتماد " آلمان وافغانستان تاثيري ندارد.

يک هفته پيش شايع گرديد که " بي ان دي" يا دستگاه استخبارات خارجي آلمان مکاتبات ومراودات ميان فرهنگ وسوزانه کويبل خبرنگار مجله خبري آلماني موسوم به " ديرشپيگل " را نظارت مي کرده است.

ارنست اوهرلاو ، رئيس " بي ان دي" يا دستگاه استخبارات خارجي آلمان به خاطراين فعاليتهاي جاسوسهاي " بي ان دي" که کارشناسان آن را مخالف قانون اساسي آلمان مي دانند، ازسوزانه کويبل معذرت خواسته بود.

امین فرهنگ اتهام غیرمستقیم همکاری با طالبان را برای خود وخانواده اش خطرناک می داند

امین فرهنگ اتهام غیرمستقیم همکاری با طالبان را برای خود وخانواده اش خطرناک می داند

پيش ازآنکه شتاين ماير وسپنتا باهم تلفوني صحبت بکنند، شپيگل گزارش نموده بود که درحقيقت با افشاي اين مسئله به سپنتا بي حرمتي صورت گرفته است.سپنتا به اين هفته نامه گفته بود :" من متاثرم وتکان خورده ام. دريک دموکراسي نبايد چنين شيوه هايي به کارگرفته شوند."

وي گفته است من ازاين تکان خورده ام که آلمان کشوري که وي متحد نزديک کشورش مي شناسد، به چنين عمل دست بزند.

وزارت خارجه آلمان گفته است که شتاين ماير درصدد است تا بافرهنگ که درالمان تحصيل کرده و با فصاحت آلماني صحبت مي کند، تماس گرفته وشخصاً معذرتش را اظهاربدارد.

به روزجمعه الريش ويلهم سخنگوي صدراعظم آلمان گفته است که انگيلاميرکل صدراعظم آلمان فدرال دراين رابطه هيئتي را جهت حقيقت يابي تعيين نموده است. سه تن ازمقامات عاليرتبه " بي ان دي" ازوظايف شان برکنارشده و ميرکل دستورداده است تا يک تحقيق داخلي نيز صورت بگيرد.

میرکل دستور داده است تا هیئتی دراین زمینه حقیقت یابی بکند

میرکل دستور داده است تا هیئتی دراین زمینه حقیقت یابی بکند

فرهنگ با افشاي اينکه مورد جاسوسي قرارداشته است، ضمن مصاحبه اي با روزنامه "نوين اوسنابروکرتسايتونگ" تاثرخود را ابراز داشته، وگفته است که ازاينکه وي را به صورت غيرمستقيم به همکاري با طالبان متهم ساخته اند، براي خودوخانواده اش احساس خطرمي کند.

روزنامه "ميتل دويچه تسايتونگ" به روزشنبه نوشته است که وزراي ديگر افغانستان نيز بيم دارند تا مبادا مانند فرهنگ مورد جاسوسي توسط " بي ان دي " يا دستگاه استخبارات آلمان فدرال قرارگرفته باشند. روزنامه نوشته است که ازجمله 20 وزيرکابينه افغانستان ، 6 تن آنها بخشي اززندگي شان را درافغانستان گذشتانده اند. فرهنگ داکتري اش را دانشگاه کولن گرفته وقبلاً دردانشگاه بوخم تدريس مي کرده است.

آگهی