وزارت معارف افغانستان درسال گذشته چه کرده است؟ | افغانستان | DW | 09.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

وزارت معارف افغانستان درسال گذشته چه کرده است؟

گفته ميشود که بازسازي ونوسازي ساختارهاي اساسي افغانستان ازاولويت هاي اساسي برنامه هاي دولت افغانستان وهمکاران بين المللي اين کشوردرجريان شش سال گذشته بوده است.

بخش بزرگ مکاتب در افغانستان ساختمان ندارند

بخش بزرگ مکاتب در افغانستان ساختمان ندارند


وزارت معارف افغانستان طي چند سال گذشته وبه ويژه دريکي دو سال اخيرتلاش هاي زيادي به خرج داده است تانظام معارف افغاستان ديگر ازنداشتن تعميرو مکتب رنج نبرد.

به گفته آقاي حامد علمي سخنگوي وزارت معارف افغانستان بازسازي ونو سازي مکاتب، دارالمعلمين ها وايجاد وساختن دارالعلوم ها(مدارس ديني درچوکات وزارت معارف) يکي از برنامه هاي اساسي اين وزارت طي سال هاي قبل وسال گذشته بوده است.

آقاي علمي شماري ازکارکردهاي اين وزارت را برشمرده مي گويد:«دريک ونيم سال گذشته ما طرح وبرنامه ساختمان 1800باب مکتب را در سراسرافغانستان روي دست گرفته بوديم که بحمدالله اضافه تر از 700مکتب تکميل وبه بهره برداري سپرده شدند باقي آن که درحدود 1200مکتب ديگر مي شوند درسال روان تکميل خواهند شد».

بربنياد اظهارات آقاي علمي وزارت معارف افغانستان درحدود9500 مکتب درسراسرافغانستان دارد که ازين جمع درحدود 3800مکتب داراي تعمير است. او اضافه کرد وزارت معارف مصمم است که تا چند سال آينده تمام مکتب هاي افغانستان داراي تعمير گردند.

اقاي علمي امنيت را يکي از چالش هاي عمده فراروي برنامه هاي وزارت معارف قلمداد کرد.

اما آقاي محمد يونس يوسفزي رئيس تعميرات وزارت معارف افغانستان با يک تفاوت بلند قول آقاي علمي را تاييد مي کند، او مي گويد :« وزارت معارف افغانستان در سال هاي 1385و1386درحدود2000مکتب وتاسيات ديگررا تحت ساختمان داشت که ازآن جمله 844 مکتب تکميل شده 1225مکتب ديگرهنوزهم تحت ساختمان مي باشند.»

آقاي يوسفزي درخصوص مجموع بودجه تاسيسات يادشده گفت:«مصرف مجموعي آن تخميناً بالاتر از 160ميليون دالر مي شود».
اقاي يوسفزي مي گويد: مادرجهت بازسازي ونوسازي وزارت معارف دو نوع بودجه انکشافي داريم که يکي آن از طريق وزارت ماليه به ما مي رسد ومورد دوم آن توسط موسسات خارجي مثلGTZ،USAID ، بانک انکشاف آسيايي، يونيسف وگروههاي بازسازي ولايتي و موسسات ديگر اجرا وتطبيق مي شوند.
آقاي يوسفزي درخصوص موسسات همکاربازسازي آلماني که با وزارت معارف همکاري داشته اند، علاوه کرد:« KFW يک موسسه آلماني است وGTZ هم يک موسسه آلماني است که سال پارازطريق بانک اسلامي، پنج باب مکتب خوب واساسي براي ما اعمارکردند».

گفته مي شود اين پنج مکتب که در ولايات مختلف اعمار گرديده اندو هزينه مجموعي آنان درحدود 3ميليون دالرامريکايي بوده است.
وزارت معارف افغانستان درحالي سياست ساخت وساز را بطور جدي درپيش گرفته است که در سالهاي گذشته تعداد زيادي از مکاتب درولايات ناامن حريق شده ودهها تن از دانش آموزان توسط مخالفان مسلح دولت وهراس افگنان به شيوههاي گوناگون به قتل رسيدند.

ازسوي ديگردرعين حال که وزارت معارف ازموفقيت هاي فراوان درعرصه ي بازسازي و نوسازي مکاتب وموسسات تربيه معلم سخن مي گويد، شماري زيادي ازمنتقدان اين وزارت،کيفيت مواد درسي که درسال هاي اخيرتوسط اين وزارت آماده شده اند را زيرسوال مي برند.

به باورکارشناسان مواد و کتابهاي درسي دردروه تعليمي درمکاتب، نقش اساسي دررشد دانش آموزان درمقاطع بعدي دارند. درعين حالي که گفته مي شود کتب درسي پرازاشتباهات املايي وانشايي مي باشند، دربسياري مناطق هنوزازمعلمان غيرمسلکي استفاده مي شوند که خود درسطح کيفي دانش شاگردان مکاتب تاثيربسياربدي خواهند گذاشت.


مطالب مرتبط

آگهی