وحدت آلمان از نگاه وزیر داخله چگونه پیش رفته است | آلمان و جهان | DW | 27.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وحدت آلمان از نگاه وزیر داخله چگونه پیش رفته است

وزیر داخله آلمان با ارایه یک ترازنامه مثبت از وحدت دو آلمان، می گوید که « بیکاری در ایالت های جدید خوشبختانه به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است و در تابستان سال 2012 به کمترین شمارش در تاریخ وحدت آلمان رسیده است».

 با اینهم، هانس پیتر فریدریش به هنگام ارایه این گزارش  اعتراف می کند  که کمبود های ساختاری پس از دو دهه در ایالت های جدید هنوز برطرف نشده اند. درحالیکه دربخش های زیادی مانند تعلیم وتربیت و یا صحت کدام تفاوت قابل ملاحظه ای رخ نداده است. آنچه بیشتر بین غرب وشرق آلمان به نظر می آید، همان نابرابری ها دربخش اقتصادی اند.

 اقتصاد ضعیف شرق

قسمتی از دیوار برلین که آلمان شرق و غرب را از هم جدا کرده بود.

قسمتی از دیوار برلین که آلمان شرق و غرب را از هم جدا کرده بود.

ظرفیت های اقتصادی درشرق این کشور در سال گذشته حتی اندکی کاهش داشته است.  میزان تولیدات داخلی مردم در شرق در سال 2011 در حد 71 درصد و در غرب درسال 2010 حد 73 درصد بوده است.

با توجه به این ارقام ، هانس پیتر فرید ریش مخالفت کرده و می گوید که « این تفاوت بیشتر نمی گردد». این ارقام به موقعیت های زمانی ارتباط دارند وبه معنای ضعیف شدن اقتصادی نیست.

 دراین گزارش که درعین زمان دلایلی هم برای آن ارایه شده گفته شده که مشکلات ساختاری باز هم باقی می مانند. در گزارش آمده است: « با توجه به مولد بودن، طوری است که اقتصاد شرق آلمان به طور اوسط درحد 79 درصد سقف ( مولد بودن) اقتصادی غرب آلمان است». تصدی های بزرگ در ایالت های جدید صرف محل تولید اند، درحالیکه توزیع وفروش ، تکامل دادن وتحقیقات درغرب این کشور باقی مانده است وباید حمایت از آنها ادامه یابد.  

با وجود سقوط انبوهی که شاخه برق آفتابی درسال گذشته می بایست متحمل گردد، حکومت فدرال آلمان بازهم خواهان حمایت از صنایع شرق آلمان دربخش انرژی قابل تجدید است  ودر این ارتباط براین نظر است که 40 درصد انرژی برق بادی در شرق آلمان تولید شود.

وزیر داخله آلمان فدرال می گوید: «حکومت فدرال وظیفه اصلی خود می داند که نیروی نوآوری و ظرفیت تولیدی اقتصاد شرق آلمان را تقویت نماید. علاوه برآن برنامه های حمایتی مختلفی را نیز به راه انداخته است».

تغییر مردم نگارانه، چالش مرکزی

ظرفیت های اقتصادی درشرق این کشور در سال گذشته حتی اندکی کاهش داشته است.

ظرفیت های اقتصادی درشرق این کشور در سال گذشته حتی اندکی کاهش داشته است.

یک موضوع دیگر در گزارش امسال در پهلوی نیروی اقتصادی و انکشافی است که درساختار جمعیت در ایالتهای جدید رونما شده است. فریدریش وزیر داخله می گوید که دراینجا غرب می تواند از شرق بیاموزد:« تحول مردم نگارانه در شرق بسیار وقت تر و عمیق تر از هر منطقه اروپایی صورت گرفته است.»

آدمهایی که بیش از بیست سال پیش به دنبال وحدت مجدد به غرب کوچ کرده اند، اکنون به حیث والدین در شرق غایب اند. فریدریش می افزاید: « مطابق به محاسبه اداره آمار فدرال ،  در این ایالت های جدید شمار افراد 15 ساله تا 25 ساله بین سالهای 2008 تا 2015 حدود 40 درصد کاهش می یابد».

بدین جهت اومی خواهد از بروکسل  تقاضا نماید که حمایت اتحادیه اروپا را برای ایالتهای جدید بعد از سال 2013 نیز دست کم تا به دو سوم حصه آن به دست آورد.

حکومت فدرال آلمان علاوه براین یک ستراتژی مردم نگارانه را تدوین نموده است که افراد « درهمه سن وسال را درنظر دارد».  هدف آن است که « به هر فرد متناسب به وضع زندگی وعمرش فرصت داده شود تا  قابلیت هایش را انکشاف بدهد، پویایی رشد، نیروی نو آوری  و رفاه به دست آورد و همبستگی کشور را حفظ کند.»

جمعیت شرق کوچک می شود

به خاطر کاهش نفوس در شرق آلمان در آینده فکر می شود که دربسیاری شعبات کمبود نیروی فنی به وجود بیاید.

به خاطر کاهش نفوس در شرق آلمان در آینده فکر می شود که دربسیاری شعبات کمبود نیروی فنی به وجود بیاید.

علی رغم بیکاری سطح بالایی که امروز در ایالت های جدید وجود دارد، در آینده فکر می شود که دربسیاری شعبات کمبود نیروی فنی به وجود بیاید. برای مقابله با این وضع ازطریق برنامه حمایتی کوشش می شود با آموزش دادن به جوانان وجذب زیاد زنان وسالمندان به کار اقدام نمود.

درگزارش « چالش بزرگ» درتامین مخارج  ازناحیه کم شدن آشکار جمعیت و پیرشدن فزاینده جمعیت حتی در مناطق روستایی نیزدیده می شود. این امر ایجاب مراقبت های اساسی از طریق عرضه خدمات عامه، تامین معیشت و قابل دسترسی بودن را می نماید.

برای نخستین بار این گزارش درمورد وضعیت وحدت آلمان به صورت انحصاری از جانب وزارت داخله فدرال آلمان داده شد، نه توسط وزارت خانه های مختلف ؛ همچنان درگزارش امسال تمرکز بیشتر روی نکات اقتصادی  و تغییرات مردم نگارانه بود. این باربه موضوعاتی مانند زیرساخت، حفاظت ازمحیط زیست و میزان جرایم پرداخته نشده بود.

راشل گیسات / رسول رحیم

ویراستار: رضا شیرمحمدی