والوالجی : روشنفکران بیایند ویک حرکت راه بیاندازند | مصاحبه ها | DW | 08.04.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

والوالجی : روشنفکران بیایند ویک حرکت راه بیاندازند

دربحث اینکه چرا روشنفکران به افغانستان برنمی گردند، آقای صبورالله سیاسنگ یکی ازروشنفکران که درغرب بسرمی برد؛ نکاتی را دلیل برنگشتن روشنفکران به افغانستان عنوان نموده ،نبودن آزادی بیان وشرایط مناسب برای فعالیت روشنفکران ومسایل نظیرآن را ازنکات مهم خوانده است .

درسطح افغانستان بعضی روشنفکران که نمی خواهند انعکاس بدهند ، خودشان محافظه کاری می کنند.

درسطح افغانستان بعضی روشنفکران که نمی خواهند انعکاس بدهند ، خودشان محافظه کاری می کنند.

وی فعالیت روشنفکران که درداخل افغانستان هستند را کار اساسی وجدی ندانسته گفته است که روشنفکران درداخل بیشتر به کارهای بی خطرمی پردازند تا به کارهای جدی وروشنگری .

امآقای والوالجی که خود درافغانستان بسرمی برد نظرمخالف با آقای سیاسنگ دارد. آقای والوالجی درگفت وگوبا صدای آلمان به این موضوع پرداخته وخواهان برگشت روشنفکران به افغانستان شده است.

گفت وگوی آقای والوالجی:

صدای آلمان : آقای والولجی ! آقای سیاسنگ درگفت وگوی که با ما داشتند ؛ دلیل نرفتن روشنفکران افغانستان که هنوزهم درکشورهای غربی مهاجرهستند به افغانستان راعدم آزادی بیان افغانستان دانستند. وگفتند چون حقایق را به شکل که یک روشنفکربایدمطرح کند ، درافغانستان مطرح کرده نمیتواند. شما که خود یکی ازمنتقدین امورسیاسی افغانستان هستید ، نظرشما دراین مورد چه است ؟

والوالجی : نظرمن اینست که به هرتحصیل کرده ما روشنفکرگفته نمیتوانیم. روشنفکرتعریف خاص خود را دارد. وکسی که روشنفکراست درتغییر وضع کشورنظریات مثمروسازنده میدهد. موضوعات که تحول می آورد ویک جامعه را بطرف بهبود میکشاند. وکسانیکه درغرب هستند ؛ ما اول این را فکربکنیم که درسابق مربوط کدام حزب ویا سازمان بودند . ویا اینکه چه کاری را درافغانستان انجام میدادند؛ این گپ دربازگشت روشنفکران درافغانستان خیلی مهم است .

صدای آلمان : اگرما سوا از وابستگی های سیاسی که روشنفکران افغانستان دارند دوباره به این نظریه ی آقای سیاسنگ بپردازیم که :

به نظرشما آیا درافغانستان گفتن حقایق ، قسم که یک روشنفکرباید آنرا مطرح کند؛ ممکن است یا خیر؟

والوالجی : بلی ، چرا نی ؟! ازوقتیکه دوباره به افغانستان آمد ه ام تاکنون هرچه را که خواستم ، گفتم.من تا به حال کدام اخطاریه ای ، یا کدام تهدیدی من نشده ام. ونه تنها من ، دیگرکسانیکه درافغانستان صاحب نظرهستند و راجع به کوتاهی های که در اموراداری دولت وجود دارد ، ویا اعتراض های که سرعملکرد بعضی ازقومندانها می کنند . با گذشت هرسال وضع بهترشده میرود واینها مصون ترو مطمین تردرافغانستان کارمی کنند .

بلی ، شرایط آنقدربد نیست که دیگران ازآن تصوردارند.

صدای آلمان : آقای سیاسنگ می گو ید که مطبوعات درافغانستان ویا روشنفکران درافغانستان ، نمی توانند مطرح کنند که آمریکایی ها چه نقش منفی را درکشور بازی می کنند. مثلا ً داشتن زندنهای خصوصی ، ویا مثلاً بدرفتاری های که درنقاط مختلف صورت میگیرد ؛ به شکل درست مطرح شده نمی تواند.

والوالجی : درسطح جهان ماوشما میبینیم که از زندان ابوغریب گرفته تا زندانهای که درافغانستان دارند ؛ اینها هرعمل خلاف را که انجام داده اند ازطریق اطلاعات جمعی به گوش تمام جهان بشریت رسیده .

صدای آلمان : بلی ! درسطح جهانی ؛ منتها درسطح افغانستان چطوراست ؟

والوالجی : درسطح افغانستان بعضی روشنفکران که نمی خواهند انعکاس بدهند ، خودشان محافظه کاری می کنند. ویا فرضاً ب رسانه های گروهی که نمی خواهند موقعیت خود را از لحاظ منفعت که دارند درخطر بیاندازند. واینطورفکرمی کنند که اگرما این گونه خبرها را پخش کنیم مدرک ما قطع میشود. اینها خودشان خود را سانسورمی کنند. ودرغیرآن فرضاً اگرتشبث بکنند و پشت این گپ ها بگردند، کدام ممانعت ومخالفتی وجود نداره .

ادامه ی گقت وگودربخش مطالب ویژه

آگهی