هيلاري کلينتن به رقيبش شادباش گفت | آلمان و جهان | DW | 08.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

هيلاري کلينتن به رقيبش شادباش گفت

هيلاري کلينتن پس از چهار روز غورو تعمق به رقيب درون حزبي خود موفقيتش را تبريک گفت. هيلاري وقتي اين تصميم خودرا اعلام مي نمود آثار اندوه وعصبانيت درچهره اش پيدابود.

هیلاری کلینتن درکنار بارک اوبامای پیروز

هیلاری کلینتن درکنار بارک اوبامای پیروز

اما نفس تبريک گفتن پيروزي به حريفش را بايد کار فوق العاده خواند. وي نه تنهابه اوباما تبريک گفت بلکه اعلام همکارنيزنمود که با اويکجا بطور مشترک براي اهداف خويش کارخواهد کرد. هيلاري در جريان مبارزه اتنخاباتي براي رسيدن به مرحله نامزدي براي رياست جمهوري، تعداد آراي راکه بدست مي آورد با آراي که اوباما بدست مي آورد تفاوت زيادي نداشتد.

بايد گفت که هرچند که هيلاري کلينتن موفق به صعود درمرحله نامزدي مقام رياست جمهوري نگرديد اما به دستاورد هاي زيادي نا يل آمده است. مبارزات اودرجريان انتخابات مقدماتي روشن ساخت که در جامعه امريکا براي يک زن بطور قطع ممکن است که رييس جمهور وفرمانده اعلي ارتش امريکا گردد. به خاطر نامزد شدن هيلاري کلينتن تمامي زن ها در امريکا وارد کازار اتنخاباتي گرديدند. او خود از همچورويداد اين نتيجه را مي گرد که سهمگيري گسترده زنان زاده ي تحرک وپويايي آنان مي باشد که جنبش زنان در امريکا ظرف چند سال اخير براه انداخته است. اين که خانم کلينتن برنده نشد دليل آن اين نيست که چون او يک زن بود لهذا برنده نشد. علت عدم موفقيت او اشتباهاتي بود که در جريان مبارزه درون حزبي مرتکب شد. اما اين که در آينده در جامعه امريکا راه براي رسيدن زنان به مقامات بلند وعالي باز شد که آن را بايد جز خدمات تاريخي هيلاري کلينتن به حساب آورد. هر کسي که بعد از او خودرا نامزد سازد برايش آسان شده ودر جامعه هم جدي گرفته مي شود.

خيلي ها به اين باورند که موضوع مشترک کارکردن با اوباما را او از اينرو عنوان کرده است که 35 ميليون راي دهنده اراي خودرا به وي دادند.

خانم کلينتن نشان داد که مبارزه انتخاباتي پر حرفي محض نيست بلکه بر خورد دقيق وکارشناسانه با قضايامي باشد. واين چيزي بود که به قلب راي دهندگان مي نشست.

هرچند که هيلاري موفق به صعودنگرديد اما به دستاورد هاي زيادي نا يل آمده است.

هرچند که هيلاري موفق به صعودنگرديد اما به دستاورد هاي زيادي نا يل آمده است.

خانم کلينتن مسايل حاد را عنوان مي کرد. بيمه صحي ، اصلاح کردن نظام اموزش وتعليم تربيه در مکاتب ومبارزه با فقررا مي توان به عنوان مثال ياد کرد.

اما با يد گفت که بارک اوباما وقتي در ماه نوامبر درميدان مبارزات انتخاباتي مي رود به کمک او نياز دارد. بارک اوباما در شماري از ايالات با راي دهندگان مشکلات دارد واين همان ايالاتي هستند که درآنها خانم کلينتن محبوبيت دارد. بسيار ي از کارگران صنعتي آدم هاي کم سواد، امريکايي هاي که منشاء لاتيني دارند وکهن سالان بويژه زنان سالخورده کساني اند که اکثريت شان به خانم کلينتن راي مي دهند. خود بارک اوباما نيزگفته است که بخاطر فوق العادگي خانم کلينتن است که او نامزد خوب شده است. اين سخنان او کاملاً درست ودقيق مي باشد. مبارزه با خانم کلينتن اورا براي پيشبردن مبارزه اتنخاباتي در برابر رقيبش از حزب جمهوريخواه آماده ساخته است .

آگهی