هيئت ملل خواهان آزادي افغان گروگان درنزدطالبان شد | مجله حقوق بشر | DW | 26.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

هيئت ملل خواهان آزادي افغان گروگان درنزدطالبان شد

به روزدوشنبه هيئت ملل متحد درافغانستان خواهان رهايي آن افغاني شد که همراه با دانيله ماستروگياچومو ژورناليست ايتاليايي وراننده وي توسط طالبان به گروگان گرفته شده بودند.

هیئت ملل متحد ازکسانی که اجمل نقشبندی را اسیرگرفته تقاضا نموده است تا به خواست خانواده وهمکاران وی پاسخ مثبت بدهند.

هیئت ملل متحد ازکسانی که اجمل نقشبندی را اسیرگرفته تقاضا نموده است تا به خواست خانواده وهمکاران وی پاسخ مثبت بدهند.

درحاليکه ماستروگياچومو ژورناليست ايتاليايي دربدل آزادشدن پنج زنداني طالبان رها شده وسيدآغا دريورتوسط طالبان به قتل رسيده است، اين افغان اجمل نقشبندي نام دارد ، هنوزهم دراسارت طالبان مي باشد.

حليم صديقي يک سخنگوي هيئت امدادي ملل متحد به خبرنگاران گفته است :

" ما ازکساني که وي را گرفته اند تقاضا مي کنيم که فوراً وي را آزاد سازند و به تقاضاهاي خانواده وي ، خبرنگاران وبسياري ازافغانهاي ديگرجهت برگشت سالم وي پاسخ مثبت بدهند."

صديقي گفته است که ملل متحد درمورد اسارت نقشبندي نگران است وتاکيد نمود که وي با حکومت افغانستان ونيروهاي نظامي بين المللي کدام ارتباطي ندارد.

مطالب مرتبط

آگهی