هورست کوهلر براي پنجسال ديگر به حيث رئيس جمهور انتخاب شد | آلمان و جهان | DW | 23.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

هورست کوهلر براي پنجسال ديگر به حيث رئيس جمهور انتخاب شد

همايش فدرال آلمان امروز با دادن 613 راي موافق براي هورست کوهلر، رئيس جمهور برسرکار آلمان را، اورا براي يک دوره پنجساله ديگر به حيث رئيس جمهور آلمان فدرال انتخاب کرد.

کاریابی وادغام به جامعه موضوعات مهم سخنرانی پس ازانتخابات هورست کوهلر بود

کاریابی وادغام به جامعه موضوعات مهم سخنرانی پس ازانتخابات هورست کوهلر بود

خانم گزينه شوان 66 ساله پروفيسور سياست ونامزد حزب سوسيال دموکرات وحزب سبزهاي آلمان 503 راي بدست آورد. بدين ترتيب ازشمار آراي مجموعي جناح مشترک سوسيال دموکرات وسبزها که 614 راي مي شود، موافقت کمتري را به خود جلب کرد.

پيترزودان هنرپيشه 72 ساله ونامزد حزب چپهاي آلمان براي اين مقام 91، راي را به خود اختصاص داد که درحقيقت آراي اعضاي حزب او 89 راي بود يعني دو راي بيشتر به دست آورد.

613 راي شمارکافي آرا براي يک اکثريت مطلق بود. هورست کوهلر ازنتيجه راي گيري ابرازرضايتمندي کرد و به اين رقابت دموکراتيک احترامش را ابرازکرد.

فرانک رنيکه نامزد جناحهاي راست افراطي 4 راي گرفت. خانم شوان نيز پس ازيک لحظه کوتاه ابرازنوميدي ، دوباره چهره بشاشي به خود گرفت وبالمقابل احترامش را به نتيجه انتخابات ابرازداشت.

درتالار رايشتاگ برلين، ازجمله 1224 نماينده همايش فدرال، 1223 تن ايشان حضور داشتند. دراين ميان ولفگنگ گيهرکه نماينده حزب چپها دچارانفارکتوس قلبي شده بود ودرشفاخانه بستري بود. ازآنجاييکه شمارش آرا بسيارکنترول مي شد ، اعلام نتايج آن يک ربع ساعت بيشترازآنچه پيش بيني شده بود ادامه يافت. پس ازآن هورست کوهلر دوباره به سالون همايش آمد و نوربرت لاميرت رئيس بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان نتايج راي شماري را اعلام کرد.

کوهلر دراولين سخنراني دور دوم رياست جمهوري اش خواهان آن شد که با افکارجديد عليه چالشهاي موجود مبارزه شود. وي ايجاد کارومشغله و ادغام به جامعه آلمان را موضوعات اصلي سخنراني اش قرار داده بود.

اسوشيتد پرس /رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی