همکاريِهايِ استخباراتيِ اردن وامريِکا درافغانستان | مصاحبه ها | DW | 04.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

همکاريِهايِ استخباراتيِ اردن وامريِکا درافغانستان

درجمله هشت نفريِ که دريِک حمله انتحاريِ با بمب دريِک پايِگاه مخفيِ " سيِ آيِ ايِ" درافغانستان کشته شده اند يِک تورن اردنيِ نيِز شا مل بوده است که يِک جاسوس اداره عموميِ استخبارات اردن بوده است.

اردنیها دربازجوییهای افراد اسیرشده توسط سیا همچون کارشناسان شرکت می کنند

اردنیها دربازجوییهای افراد اسیرشده توسط " سیا" همچون کارشناسان شرکت می کنند

روزنامه واشنگتن پوست ضمن گزارش ايِن خبر گفته است " پترا" يِا آژانس خبررسانيِ رسميِ اردن ايِن شخص را عليِ بن زيِد خواند است وگفته است که او ": شام چهارشنبه به هنگام اجرايِ خدمتت مقدس با نيِروهايِ اردنيِ درافغانستان جان باخته است". عليِ بن زن " شريِف " تخلص ميِ کرده است وايِن نشان ميِ داده است که منسوب به خانواده شاهيِ اردن است. به هنگام انتقال بقايِايِ جسد عليِ بن زيِد ازافغانسان به اردن ، شاه عبدالله پادشاه اردن وملکه رانا ازويِ استقبال کردند.

خبرگزاريِ پترا تشريِح بيِشتر يِ در مورد ايِن حادثه که درآن برعلاوه عليِ بن زيِد هفت امريِکايِيِ نيِز کشته شده اند نداده است. اما روزنامه واشنگتن پوست گفته است که ايِن خبر روزنه کوچکيِ برايِ شناسايِيِ درمورد همکاريِهايِ اردن باايِالات متحده امريِکا درجنگ عليِه القاعده وسايِرگروههايِ تروريِستيِ بازميِ کند.

اردنيِ ها بصورت خاص دربخش هايِ بازجويِيِ از اسيِران وهمچنان تربيِت خبرچيِن ها شهرت دارند. جيِميِ سيِميِت افسر سابق سازمان استخبارات مرکزيِ ايِالات متحده امريِکا يِا " سيِ آيِ ايِ " که بعداز حمله ايِالات متحده امريِکا به افغانستان درسال 2001 درمناطق مرزيِ افغانستان کارميِ کند، ميِ گويِد: اردنيِها دربخش گروههايِ تندرو اسلامگرايِ جنگجو چه سنيِ وچه شيِعه تخصص دارند.

به گفته جيِميِ سيِميِت ، اردنيِ ها درمورد " اشخاص بد وشريِر، فرهنگ آنها ، همکاران شان وعلاوه برآن شبکه ايِ که آنها بدان منسوب اند معلومات دارند".

افسران استخباراتيِ موجود وپيِشيِن "سيِ آيِ ايِ" برايِن نظر اند که سابقه همکاريِ بيِن مقامات استخباراتيِ ايِالات متحده امريِکا واردن به 30 سال پيِش برميِ گردد. واکنون ايِن مسئله تاجايِيِ پيِشرفت کرده است که ماموران " سيِ آيِ ايِ " درعمان پايِتخت اردن دسترسيِ کامل به مقامات اداره استخبارات عموميِ اردن دارند.

ايِن همکاريِ نزديِک موجب آن شده است که چنديِن اقدام تروريِستيِ ناکام ساخته شوند. روزنامه واشنگتن پوست درايِن زميِنه افزوده است که ازجمله ميِ توان از توطئه خنثيِ شده هزاره درسال 2000 عليِه هوتلها وسايِراماکن نام برد.

همچنان هميِن اردنيِها بودند که درتابستان سال 2001 موجب قطع مواصلات شدند وهشداردادند که تروريِستها ميِ خواهند يِک حمله بزرگ را درايِالات متحده امريِکا انجام دهند.

روزنامه واشنگتن پوست نوشته است که بعدازحادثه تروريِستيِ يِازدهم سپتمبر درايِالات متحده امريِکا اردنيِ ها توافق کردند تا با " سيِ آيِ ايِ" يِا سازمان استخبارات مرکزيِ ايِالات متحده امريِکا دربخش بازجويِيِ ازاسيِران غيِراردنيِ ايِ که مظنون به عمليِات تروريِستيِ اند همکاريِ کنند وايِن افراد به اردن انتقال داده شوند.

فرانس پرس/ رسول رحيِم

ويِراستار: عبدالمجيِد ملک

آگهی