هشدار نمايندگان متحصن به کرزي: اعتراض مدني را به شدت ادامه خواهيم داد | افغانستان | DW | 20.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

هشدار نمايندگان متحصن به کرزي: اعتراض مدني را به شدت ادامه خواهيم داد

نمايندگان معترض به "حملهي" کوچيها به روستاهاي ولايت ميدان وردک و ولسوالي ناهور ولايت غزني، به حکومت هشدار دادند که در صورت بيرون نشدن کوچيها تا بيست و چهار ساعت، راي خود را از رييس جمهور پس ميگيرند.

احمد بهزاد، يکي از نمايندگان متحصن

احمد بهزاد، يکي از نمايندگان متحصن

اعتراض کنندگان در ضمن اضافه کرده اند, هرگاه این مشکل جدی گرفته نشود آنها به اعتراضهاي مدني سرتاسري خود تا "سرنگوني" حکومت کرزي، ادامه خواهند داد .

نمايندگان مردم هزاره در ولسي جرگه و مجلس سنا که از روز دو شنبه به اين سو در درون شوراي ملي دست به تحصن زده اند، در جمع هزارن تن از مردم غرب کابل، از جامعه جهاني به دليل سکوت و از حکومت افغانستان به دليل عدم جلوگيري از "تهاجم" کوچيها به مناطق روستايي، به شدت انتقاد کردند. هزاران نفري که در چوک "شهيد مزاري" در غرب کابل تجمع کرده بودند، شعارهاي "کوچي جنايت ميکند، کرزي حمايت ميکند" سرميدادند.

احمد بهزاد، يکي از نمايندگان متحصن که با گلوي پرعقده و چشمان اشکآلود صحبت ميکرد، گفت: "ببين که شلاق عبدالرحماني را کرزي به کمر بسته است".

احمد بهزاد که تصميم نمايندگان معترض را بيان ميکرد، افزود: "اگر کرزي اعلام نکرد و فرمان صادر نکرد که براي هميشه به اين معضل پايان داده است و ديگر کسي به نام کوچي حق تهاجم مسلحانه بالاي مناطق امن هزارهجات را ندارد، در آن صورت گام دوم، خروج وکلا از پارلمان و رفتن در بين مردم براي سازماندهي يک حرکت کلان و سيع مدني، براي بيان خواستها و مطالبات برحق مردم".

Demonstrationen Kabul

ما هم انسانيم، ما هم مسلمانيم و تابع اين سرزمين هستيم.

بهزاد خطاب به اجتماع مردمي گفت: "تازماني که اعلام نکند علني و رسمي، نه پشت درهاي بسته، نه در معاملهگريهاي سياسي بلکه علني در رسانهها اعلام نکند که ديگر کوچي حق رفتن به هزارهجات را ندارد، در آن زمان گام سوم فرا ميرسد: مقاطعهي مردم ما با حکومت و تشديد حرکتهاي اعتراضي تا سرنگوني حکومت کرزي".

نمايندگان متحصن ميگويند "حملهي" کوچيها بر مناطق روستايي، از چشم حکومت پنهان نبوده و نيروهاي دولتي از آن جلوگيري نکرده اند.

سيد حسين عالمي بلخي، ديگر نمايندهي معترض گفت: "شما ببينيد، وقتي در حدود هفتاد، هشتاد تا يک صد تا دادسون حرکت ميکنند و از چند تا ولايت ميگذرند تا به دايميرداد و بهسود ميرسند، نميتواند از چشم نيروهاي امنيتي دولت پنهان باشد".

حاجي محمد محقق، ديگر نمايندهي متحصن و رهبر حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان، از جامعه جهاني انتقاد کرد که با وعدههايي که در قبال خلع سلاح مردم داده بودند، از امنيت مردم حمايت نميکنند. به گفتهي محقق، در سالهاي گذشته اسلحهاي که عليه دولت و جامعه جهاني استفاده شده باشد، در مناطق هزارهنشين وجود نداشته است: "آيا آرامش و ثبات تنها با خلع سلاح کردن ما تحقق پيدا ميکند؟ ما سلاح را داديم. از يکسو به نام طالب ميآيند قتل عام ميکنند و مکتب ميسوزاننند و از سوي ديگر هم به نام کوچي".

Demonstrationen Kabul

محمد محقق در انتخابات سال گذشتهي رياست جمهوري يکي از متحدين آقاي کرزي بود

محقق افزود که برخورد عادلانه و بشردوستانه با مردم هزاره در افغانستان، از سوي دولت و جامعه جهاني صورت نميگيرد: آيا ما بشر نيستيم؟ اگر قيافهي ما به استندرد اين کشور برابر نيست، هويت انساني ما با ديگر دنيا و مردمان اين سرزمين شريک است. ما هم انسانيم، ما هم مسلمانيم و تابع اين سرزمين هستيم".

محمد محقق در انتخابات سال گذشتهي رياست جمهوري يکي از متحدين آقاي کرزي بود و براي وي در ولايتهاي مختلف افغانستان کمپاين ميکرد. حل معضل کوچيها، به عنوان يکي از وعدهها در آن زمان عنوان ميشد.

با اين وجود، محقق گفت: "اما اگر بفهميم که ديگر ملت ما حقاش پايمال ميشود، جرات اين را هم داريم که مردانه اعلام کنيم که ديگر با تو (کرزي) نيستيم".

محقق به صوت مکرر هشدار داد که در صورت بيرون نشدن کوچيها تا بيست و چهار ساعت و برگشتن مردم به منطقهي شان تا پنج روز ديگر، به جرگهي صلح، به گفتهي او، نامنهاد، اشتراک نميکنند: "و اين آخرين هشدار ما به جناب آقاي کرزي است از زبان شما مردم، که مردم ما اگر کوچيها تا 24 ساعت نبرايند، ديگر لازم نميبينند - همهي شان راي دادند در اين تجمع - که به جرگهي صلح اشتراک نمايند".

به دنبال درگيري ميان کوچيها و مردم روستايي، هياتي دولتي به ساحه رفت و فيصله کرد که کوچيها مناطق مسکوني را ترک کنند و خسارات وارده بر مردم، جبران شود. اما نمايندگان ميگويند که کوچيها از "خانههاي مردم" بيرون شده و در تپهها "سنگر گرفته اند".

در همين حال، کوچيها مدعي اند که براساس اسناد و فرمانهايي که دارند به اين مناطق ميروند و نيز از دولت انتقاد ميکنند که اين معضله را حل نميکند.

آگاهان و نهادهاي حقوق بشري نيز تاکيد ميکنند که معضل کوچيها از راههاي قانوني حل شود. به گفتهي نهادهاي حقوق بشري، کوچيها از اساسيترين حقوق شان مانند تعليم و تربيه و بهداشت، محروم هستند و براي دسترسي شان به حقوق انساني، بايد مشکل شان حل گردد.

محقق گفت که سه و نيم هزار خانواده از مناطق مورد منازعه آواره شده اند.

نمايندگان معترض تاکيد ميکنند که براساس قانون اساسي، معضل کوچيها به صورت بنادي حل گردد و هر ساله، اين مشکل دامنگيري مردم نشود. به گفتهي محقق، مردم مناطق مرکزي هفت ماه در محاصرهي برف هستند و سه ماه ديگر نيز با مشکل کوچيها روبهرو ميشوند.

عارف فرهمند

ويراستار: آهنگ

آگهی