هشدارکمیساریای عالی ملل متحد درامورپناهندگان به دولت ناروی | مصاحبه ها | DW | 13.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

هشدارکمیساریای عالی ملل متحد درامورپناهندگان به دولت ناروی

"روحيه اي عمومي راسيستي که درکل اروپا ودرجامعه غرب نسبت به مهاجرين وجود دارد ومشخصاً نسبت به مسلمان ها ، کم وبيش درجامعه ناروي هم تاثيرخودرا گذاشته است. "

حمزه واعظی نویسنده وتحلیگرامورسیاسی مقیم ناروی

حمزه واعظی نویسنده وتحلیگرامورسیاسی مقیم ناروی

گفتگوبا حمزه واعظی یکی ازفعالان دفاع ازحقوق مهاجرین اعتصاب کننده درناروی .

دويچه ويله: آقاي واعظي ؛ اعتصاب کنند گان درچه وضعيت قراردارند وتاکنون چه نتايج مطلوب بدست آمده است؟

حمزه واعظي : امروزدرواقع هفدهمين روزمي شود که تظاهرات ويااعتصاب افغانها درناروي ادامه دارد وهرروزشديدترشده مي رود. ازروزجمعه به اين طرف درسراسرکمپ هاي ناروي هم اعتصاب غذايي اعلام شده وتعداد اعتصاب کنندگان درخودمرکزاسلو ازروزجمعه به اين طرف اضافه شده که مجموعاً اعتصاب کنندگان به 110 نفرمي رسند.

وضعيت صحي اينها به شدت خراب است وبعضي ازآنها درشفاخانه بستري شده وهرروزسه چهارنفر راهي شفاخانه مي شوند.

فشارهاي زيادي ازدوطرف وجود داشته ، هم اعتصاب کنندگان فشارشديدي با اعتراض شان بردولت وارد مي کنند که دولت به خواسته هاي آنها تن بدهد وهم دولت تاحالا جديت به خرچ داده است . اما چيزي که باعث اميدواري شده اين است که ازروزجمعه به اين طرف ، نماينده نروژي کميسارياي عالي سازمان ملل رسماً به دولت ناروي هشدار داده است که وضعيت امنيتي افغانستان مساعدومناسب نيست وهرروزبدترشده مي رود. به اين جهت فرستادن اعتصاب کنندگان وپناهجويان افغان بالاجباربه افغانستان منجربه يک فاجعه اي انساني مي شود.

دويچه ويله: آقاي واعظي ؛ پيش ازاين که به توضيحات تان ادامه بدهيد بفرماييد که آيا مسوولين دولت ناروي اخبارنمي بينند ونمي شنوند که بفهمند درافغانستان چه وضع است؛ وبايد نماينده سازمان ملل متحدبه آنها هشدار بدهد؟

حمزه واعظي : اين ها دقيقاً معلومات دارند وفکرمي کنم که حتا دقيق ترازمطبوعات هم مي فهمند. چون شما مي فهميد که فارياب را نيروهاي نروژي درکنترول دارند ودرآنجامسلط اند.

ازطرف ديگرسازمان هاي مختلف نروژي درداخل افغانستان فعاليت دارند. اين ها دقيقاً ازوضعيت افغانستان مي دانند . اما آنچه مشخص است؛ قضيه برمي گردد به يک سلسله دلايل وانگيزه هاي سياسي که عمدتاً درواقع جامعه اي بين المللي به يک نحوي سعي دارد که دولت افغانستان را حمايت سياسي بکنند ويکي ازنمادهاي حمايت سياسي اينست که وضعيت داخلي افغانستان را امن نشان بدهند.

دويچه ويله : تابه حال استدلال دولت ناروي اين بود که چون ناروي عضويت سازمان ملل متحد را دارد وسازمان ملل متحد ديگرخطري براي برگشت پناهجويان افغاني نمي بينند ، به آن خاطردولت ناروي آماده آن شده تا پناهجويان را دوباره به افغانستان بفرستد. حالا که نماينده سازمان ملل متحد هشدارداده است ؛ آياشماانتظاراين را داريد که تغييردرسياست دولت ناروي بيايد؟

حمزه واعظي : استدلال اينها دقيقاً همين بود که که ما پروتوکولي باسازمان ملل داريم ، تابع قوانين سازمان ملل هستيم ومذاکره باسازمان ملل داريم ويکي ازطرف هاي اصلي قرارداد سه جانبه که براي اخراج افغانها ازناروي بسته شده سازمان ملل مي باشد. به اين ترتيب استدلال آنها اين بود که سازمان ملل وضعيت افغانستان را امن تعريف وتوصيف کرده وما موظف هستيم که طبق پروتوکول سه جانبه افغانها را پس بفرستيم ، حتا به اجبار.

پس ازاين که نماينده اي کميساريا سازمان ملل درامورپناهندگان رسماً به دولت هشدار داد؛ دولت تاحدود عقب نشيني کرده ويکي ازاحزاب تشکيل دهنده ائتلاف سه گانه دولت ناروي موسوم به حزب چپ، روزجمعه رسماً اعلام کرد که ازپروسه بازگرداندن اجباري افغانها حمايت نمي کند ودرمحافل ودرچانه زني بادولت ، ازآنها حمايت خواهدکرد.

ازطرف ديگردولت هم روزشنبه رسماً اعلام کرد که پروسه بازگرداندن آن دسته ازپناهجوياني را که خارج ازکابل باشند، متوقف مي کند امادرمورد کساني که ازکابل مي باشند روي پرونده شان مجدداً بررسي وغورصورت خواهد گرفت .

دويچه ويله : يعني روي هم رفته يک روزنه اي اميدي بوجود آمده است ؟

حمزه واعظي : بله؛ بخاطري که دولت ناروي همانطوري که اشاره شد مستقيماً ومستدلاًتاکيدداشت که چون ما طرف قرارداد سازمان ملل ودولت افغانستان هستند وبه گفته سازمان ملل وضعيت افغانستان امن است ،بنابرآن افغان ها راپس مي فرستيم. حالا که يکي ازطرف هاي اصلي قرارداد که سازمان ملل باشد وبه دولت هشدارمي دهد، طبعاً آنها قضيه را جدي گرفته واستدلالي وجود ندارد مبني براين که وضعيت افغانستان بهترشده است .

دويچه ويله : حالا براي مهاجرين افغانستان درناروي که نمي خواهند دوباره به افغانستان برگردند، تا چه اندازه امکانات زندگي درناروي وجود دارد ، اگردولت براي آنها اجازه بدهد که براي مدتي بيشتردرناروي بودوباش داشته باشند؟

حمزه واعظي : ازنظرامکانات اقتصادي دولت ناروي يکي ازدولت هاي مرفه وسرمايه داراست؛ وافغانها که دراين جا زندگي مي کنند آنها هم نشان داده اند که يکي ازآرامترين کتله هاي اجتماعي پناهجويان مي باشند که عمدتاً به کاري وفعاليت هاي اجتماعي واقتصادي روآروده اند وکمتربه بزهکاري ها خلافکاري هاي اجتماعي که سايراقليت ها ي اتباع بيگانه دراين جا ازخود نشان مي دهند؛ اين ها ازخود نشان داده اند.

به اين جهت ، اميدواري هست که پناهندگان يا مهاجرين افغاني يکي ازموفقترين کتله هاي اجتماعي دراين جا باشند.

ولي بهرصورت با توجه به اين که جامعه اي ناروي يک جامعه اي بسته وتاحدود درون گرا است . روحيه اي عمومي راسيستي که درکل اروپا ودرجامعه غرب نسبت به مهاجرين وجود دارد ومشخصاً نسبت به مسلمان ها ، کم وبيش درجامعه ناروي هم تاثيرخودرا گذاشته است. بهرصورت درقضيه اعتصاب نشان داد که درمجموع روحيه اي بيگانه ستيزي جامعه ناروي کمترازسايرکشورهاي اروپايي مي باشد؛ بخاطراين که پس ازاین که اعتصاب شروع شد ،گروههاي مختلف جامعه اي ناروي ازآنها حمايت کردند وطوماري تهيه کردند که درآن طوماربه حمايت ازاعتصاب کنند گان وخواسته هايشان صدها نفرنروژي امضاء کردند .پس ازآن هم همه روزه صدها نفرگروه، گروه مي آيند وازاعتصاب کنند گان دلجويي مي کنند. واعلام حمايت مي کنند وحتايک کميته اي حمايت ازاعتصاب کنند گان افغان روي کارشده است که اينها کارشان حمايت ازخواسته هاي اعتصاب کنندگان ، نامه نوشتن به مقامات ومذاکره با مجلس ومقامات دولتي ، مي باشد.

دويچه ويله : آقاي واعظي يک جهان تشکرازشما.

حمزه واعظي : ازشما هم تشکر.

مطالب مرتبط

آگهی