″هجوم افراد مسلح تحت نام کوچي به مردم روستايي بهسود″ | افغانستان | DW | 16.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"هجوم افراد مسلح تحت نام کوچي به مردم روستايي بهسود"

مردم ولسوالي بهسود ولايت ميدان وردک ميگويند که "افراد مسلح" تحت نام کوچي به ساحات مسکوني حمله کرده، مردم محل را از خانههاي شان بيجا نموده و تعدادي از خانهها را به آتش کشيده اند.

اعتراضات هزاره ها در کابل علیه هجوم کوچی ها در سال قبل

اعتراضات هزاره ها در کابل علیه هجوم کوچی ها در سال قبل

عالم اميني، از باشندگان منطقهي کجاب بهسود ميگويد که ساعت هشت شب يک شنبه، کوچيها با سلاحهاي سبک و سنگين، به منطقهي دايمرداد حمله کرده و مردم محل از خانههاي خود فرار کرده اند:

"پنجصد، شش صد خانه در اثر حملهي ديشب کوچيها مهاجر شده، بيجا شده، کوچ کرده و فعلا به طرف کابل در حرکت هستند. مسلحين کوچيها بسيار زياد هستند. من نميفهمم که اينها از کجا مسلح ميشوند".

حاجي محمد محقق، نمايندهي مردم در پارلمان کشور و رييس حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان، در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت، شب گذشته يک حملهي "ناگهاني و غافلگيرانه" از طرف گروپهاي مسلحي تحت نام کوچي، در منطقهي بهسود، دايمرداد و تيزک صورت گرفته است. به گفتهي او، اين حمله در آستانهي برگزاري جرگهي صلح و انتخابات پارلماني، يک فاجعه در کشور است. محقق گفت، بيش از هزاره خانواده خانههاي خود را ترک کرده، به طرف کابل در حرکت اند. محقق از دولت افغانستان، جامعه جهاني و ملل متحد خواست که از فاجعهي انساني، جلوگيري کنند. محقق افزود:

"عکسالعملهاي بعدي ما بستگي دارد به اين که حوادث چگونه به پيش ميرود. ما به هر حال، از هرکاري که به صلح بيانجامد و به آرامش و ثبات کمک کند و از اقدامهاي مدني، در هيچ مقطعي دريغ نخواهيم کرد".

به گفتهي اميني، باشندهي ولسوالي بهسود، تعداد زيادي از خانههاي مردم محل سوختانده شده است:

"تعداد زيادي از خانهها را آتش زده اند. از قريهها دود بلند است. پايين دايمرداد کاملاً تخليه شده و حالا حمله در ولسوالي حصه اول بهسود و مرکز بهسود است، بعد از اول صبح امروز، ولي شب حمله در دايمرداد بود".

وزارت امور داخله، "درگيري" ميان مردم محل و کوچيها را تاييد ميکند

زمري بشري، سخنگوي وزارت امور داخله ميگويد: "حوالي ساعت سه و سي دقيقه بعد از ظهر ديروز، درگيري ميان اقوام کوچي و ساکنين محل، يعني اقوام هزارهي وطن ما آغاز شده و با تاسف تا هنوز آماري از تلفات وجود ندارد، ولي (از) وزارت امور داخله و پوليس به سطح ولايت سه هيات به محل رفته".

اما مردم محل ميگويند که درگيرياي وجود نداشته و مردم محل، سلاحي براي دفاع از خود نداشته اند.

اعتراضات هزاره ها در کابل علیه هجوم کوچی ها در سال قبل

اعتراضات هزاره ها در کابل علیه هجوم کوچی ها در سال قبل

الوک خانزاده ککوزي، رييس کميسيون کوچيها در وزارت اقوام و قبايل

ميگويد که کوچيها مسلح نيستند و فقط براي حفاظت از مواشي، سلاح نوع "چرهاي" با خود حمل ميکنند. ککوزي ميگويد که مردم محل، چهار چوپان و چهار راس گوسفند کوچيها را با خود برده اند. عالم اميني، يکي از ساکنين بهسود اين ادعاي رييس کميسيون کوچيها را رد ميکند و ميگويد مردم محل، حتا توان دفاع از خود را ندارند. هنوز از تلفات آماري در دست نيست.

وزارت امور داخله ميگويد

که پيشگيري از بروز اين گونه درگيريها، مسووليت کميسيوني است که براي حل مشکل کوچيها با مردم روستايي، توظيف شده بود. بشري ميگويد:

"پوليس در موضوعاتي که سياسي باشد، قومي باشد و امثال اين، دست نميزند. وظيفهي ما نيست که ما اجراآت قومي و اجراآت سياسي داشته باشيم. ولي بدون شک، هرکسي که قانون را زير پا بکند و کوشش به اين داشته باشند تا خلاف ورزي از قانون بکنند، اين مسووليت پوليس است تا آنها را نگذارند و افراد متخلف را مورد پيگرد قانوني قرار بدهند".

مجمع سياسي راه نو

همچنان مجمع سياسي راه نو، که يک مجمع پارلماني است، در يک کنفرانس خبري گفت در بهسود حملهي مسلحانه صورت گرفته است. احمد بهزاد که به نمايندگي از مجمع سياسي راه نو با خبرنگاران صحبت ميکرد، افزود:

"آنچه که گفته ميشود که کوچيها بالاي مناطق روستايي کوچ خود را آورده اند، چنين نيست. آنچه که ما اخبار دقيق از منطقه داريم، صدها فرد مسلح به نام کوچي بالاي مناطق امن هزارهجات اينها تهاجم مسلحانه آورده اند".

بهزاد معتقد است که حلقههايي در صدد ناامن ساختن مناطق مرکزي افغانستان است:

"يک برنامهاي است، يک حلقهي قومگرا و اقتدارطلب در درون حکومت کرزي مشغول سازماندهي اقدامهاي قومگرايانه هستند و يکي از اقدامهاي شان به آشوب کشاندن و ناامن ساختن مناطق امن افغانستان است..."

درگيري ميان کوچيها و مردم محل، دو سال قبل نيز تلفاتي به جا گذاشت. اما سال گذشته که همزمان بود با انتخابات رياست جمهوري، حامد کرزي مبلغ 100 ميليون افغاني به کوچيها داد تا از رفتن به مناطق روستايي، جلوگيري کنند.

مجمع سياسي راه نو در اعلاميهاي گفته است که اگر اين "فاجعه" ادامه يابد، "در مشوره با مردم، زمينههاي تحريم جرگهي مشورتي صلح و انتخابات" را بررسي و نسبت به آن اقدام ميکنند.

عارف فرهمند، کابلويراستار:مبلغ

آگهی