نیم نگاهی به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان | مجله حقوق بشر | DW | 02.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

نیم نگاهی به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

باسلامهای گرم به خدمت شما انسانهای بادردی که با نشستن هرهفته ای تان درپای برنامه ی مربوط به حقوق بشر، درحقیقت شایسته ترین پاداشهارا دربرابرخدمات ما ارزانی می نمایید .

نمایی ازویرانی های که دراثرجنگ های چندین ساله به بوجود آمده است .

نمایی ازویرانی های که دراثرجنگ های چندین ساله به بوجود آمده است .

پس ازآن که بروزشنبه 29 ماه جنوری گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیرامون جنایات جنگی دریک ربع قرن گذشته درافغانستان ارایه شد؛پخش این گزارش ،ازیکطرف با اشارات سربسته ای عنوانی برخی ازمتهمان به جنایات جنگی درافغانستان که هنوزهم ازقدرت واقتدارسیاسی برخورداراند،توأم میباشد؛ وازجانب دیگربه حاد ترین مسئله ی حقوق بشر درسطح جهانی یعنی بدرفتاری وشکنجه امریکاییان با زندانیان مظنون به عضویت درگروه طالبان والقاعده درافغانستان نپرداخته است ، سوالهایی را بوجود می آورد که ما برای روشن شدن مسئله ، گفتگویی را با خانم دوکتورسیماسمررییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان انجام داده ایم که دربخش صوتی همین صفحه با سایر بخش های مجله ی حقوق بشرمی توانید بشنوید.

اما فشرده ی این گزارش :

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درحضور حامد کرزی رییس جمهورافغانستان و لوییس اربر کمیسارعالی حقوق بشر ملل متحد ارایه گردید.

طی محفلی که بدین مناسبت درکاخ ریاست جمهوری کابل تشکیل گردیده بود، خانم دوکتورسیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان گفت:

«متاسفانه ازهمان آغاز پروسه ی انتقال درافغانستان ، توجه لازمی به عنصربنیادین صلح وثبات مبذول نگشت. این عنصر اجرای عدالت درافغانستان است... مردم براین نظراند که مصئوون بودن دوامدارازمجازات به مرتکبان جنایات جنگی این فرصت را داد تا بدون ترس ازتعاقب وبازخواست ، به تخطی های بیشتر بپردازند. .. مادرکمیسیون براین عقیده ایم که بدون عدالت ناممکن است به صلح رسید.»

کمیسیونی برای برپایی عدالت تشکیل گردید. درتفحصی که صورت گرفته است 90% شرکت کنندگان « خواهان برکناری متخلفان ازمقامات حکومتی گردیده اند» و 40% آنان تقاضای « تعقیب وبازخواست قانونی ازمتخلفان مشهور» حقوق بشررانموده اند.

لوییس آربرکمیسارعالی حقوق بشرملل متحد گفت:

« درافغانستان ادامه ی اقدامات جدی درساحه ی حقوق بشرامرحیاتی است.

اهمیت مرکزی را دراین راستا توجه به تخطی ازحقوق بشر درحال وآینده دارد ، تا بدین ترتیب آنانیکه مسوول اند نتوانند برقدرت باقی بمانند.»

دوکتورسیماسمررییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن گفت وگویی با خبرنگار رادیوی صدای آلمان گفته است که کمیسیون نامبرده درگزارشش از « کسی نام نبرده است وهدف هم این نبوده است.» . وی همچنان دربرابرسوال دیگرخبرنگاررادیوی صدای آلمان که آیا انتشاراین گزارش درآستانه ی انتخابات پارلمانی افغانستان به منظور تجرید نمودن وزیرفشارقراردادن مخالفان قدرتمند حکومت نیست؟ گفته است:« جلوگیری ازانتخاب شدن کسانیکه مرتکب جنایات جنگی شده اند، خیرعام است نه اینکه به نفع حکومت باشد.». دوکتورسمردرمورد اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازوضع زندانیان طالب والقاعده درزندانهای افغانستان اطلاعی دارد وهرگاه اطلاعی دارد چه وقت به انتشار آن می پردازد ؟ گفته است که ازماهها بدینسو ازمقامات امریکایی بصورت شفاهی وکتبی اجازه ی بازدید ازاین زندانها خواسته شده است ، ولی آنها بدون آنکه جواب ردی بدهند فقط گفته اند که نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه ی بازدید ازاین زندانها را دارند.

مطالب مرتبط

آگهی