نگراني رسانه هاي کابل از پايمال شدن حقوق زنان در مصالحه با طالبان طي مذاکرات کرزي در امريکا | افغانستان | DW | 12.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نگراني رسانه هاي کابل از پايمال شدن حقوق زنان در مصالحه با طالبان طي مذاکرات کرزي در امريکا

مصالحه با طالبان، يکي از موضوعات مورد بحث رييس جمهور افغانستان و امريکا در گفتگوهاي امروز شان در واشنگتن ميباشد.

روزنامه های کابل

روزنامه های کابل

موضوعات اصلي روزنامههاي امروز، چهار شنبه چاپ کابل، به نگراني از پايمال شدن حقوق زنان در مصالحه با طالبان و مذاکرات حامد کرزي رييس جمهور کشور با باراک اوباما، رييس جمهور امريکا، اختصاص يافته است.

روزنامهي غيردولتي 8 صبح در سرمقالهي خود نوشته است که تصميمهايي که در جرگهي صلح گرفته ميشود، بدون حضور زنان نميتواند مشروعيت داشته باشد.

مصالحه با طالبان، يکي از موضوعات مورد بحث رييس جمهور افغانستان و امريکا در گفتگوهاي امروز شان در واشنگتن ميباشد.

ديدهبان حقوق بشر، روز گذشته با نشر اعلاميهاي از هر دو رييس جمهور خواست که در مذاکرات صلح، حقوق زنان در نظر گرفته شود. 8 صبح نوشته است:

"مهم آن است که رضايت و قناعت زنان افغانستان حاصل گردد و آنان به صورت جدي باور کنند که در نتايج حاصله از جرگه صلح شريک بوده اند."

به نوشتهي 8صبح، اشتراک زنان در روند صلح بايد به پيمانهي موثر باشد و بتوانند بدون تاثيرپذيري از تعداد کثير مردان اشتراک کننده در جرگهي صلح، نظرات خود را بيان کنند.

براساس بخشبندي قبلي کميسيون برگزاري جرگهي صلح، در جمع حدود 1400 اشتراک کنندهي جرگهي صلح، "30 زن سرشناس" نيز عضويت دارند.

اراده، ديگر روزنامهي غيردولتي نيز با اشاره به اعلاميهي ديده بان حقوق بشر، نوشته است، با شناختي که از طالبان وجود دارد، آنها به هيچ صورتي از مرزهاي ايديولوژيک شان فراتر نميروند و در رابطه به آزاديهاي مدني، انعطافپذيري نخواهند داشت؛ و اين هراس وجود دارد که زير نام تامين صلح، آزاديهاي مدني و حقوق زنان، قرباني معاملهگري با طالبان گردد و در آن صورت "مزدوران حکومت کرزي اين معاملهگريها را توجيه نمايند و بگويند که صلح براي مردم افغانستان بهتر از هر چيز ديگر است". اراده تاکيد کرده است که زنان بايد در روند صلح با مخالفان، دخيل باشند و بدانند که حقوق شان قرباني نميشود.

اما روزنامهي دولتي انيس در سرمقالهي خود نوشته است که حقوق زنان در روند مصالحه با طالبان، نقض نميشود. به نوشتهي انيس، تلاشهاي جرگهي مشورتي صلح در چارچوب قانون بوده و هرگز اقدامي صورت نميگيرد که مخالف حقوق و آزاديهاي زنان افغانستان باشد.

به نوشتهي انيس، جديترين تهديدي که امروز متوجه وضعيت زندگي زنان افغانستان است، تهديدهاي امنيتي، فقر، بيکاري و بيسوادي در ميان جامعهي زنان افغانستان ميباشد.

روزنامه 8 صبح: تصميمهايي که در جرگهي صلح گرفته ميشود، بدون حضور زنان نميتواند مشروعيت داشته باشد

روزنامه 8 صبح: تصميمهايي که در جرگهي صلح گرفته ميشود، بدون حضور زنان نميتواند مشروعيت داشته باشد

روزنامهي غيردولتي ماندگار، تيتر اصلي خود را به گفتگوهاي حامد کرزي با مقامهاي امريکايي اختصاص داده و نوشته است که بعد از دور دوم رياست جمهوري حامد کرزي، فرصت شش ماههاي که براي مبارزه با فساد و ايجاد حکومتداري خوب اعلام شده بود، تکميل شده است. به نوشتهي اين روزنامه، نتايج فعاليتهاي حامد کرزي در راستاي مبارزه با فساد و و ايجاد حکومتداري بهتر، در اين مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ماندگار با توجه به فرصتهايي که بعد از حضور جامعه جهاني در افغانستان فراهم گرديد، نوشته است: "حامد کرزي به دليل کمتجربگي سياسي و زيادهخواهيهاي روبه تزايد، اين معامله را تغيير جهت داد و آن را به بازي خود و جامعه جهاني تبديل کرد".

به نوشتهي اراده، "از چند سال به اين سو کرزي از نام افغانستان تنها استفادهي ابزاري ميکند و در معاملات سياسي، آنچه برايش اهميت دارد، جايگاه خود و خانوادهاش در قدرت است".

ماندگار ميافزايد که کرزي مجبور است در واشنگتن از برنامههاي "ناکام" خود در برابر متحداناش دفاع کند و براي به دست آوردن حمايتهاي سياسي و اقتصادي واشنگتن، بايد چيزهايي را فدا کند.

"افغانستان" روزنامهي ديگر غيردولتي در سرمقالهي خود نوشته است که برعلاوهي آنچه آجنداي مذاکرات واشنگتن بيان شده، مسايل ديگري هم ممکن است پشت پردهي اين ديدار نهفته باشد که به احتمال غالب آشکار خواهد شد.

"افغانستان": نوشته است که "به نظر ميرسد گفتگوهاي امروزي (رييس جمهور کرزي با باراک اوباما) به نتايج مثبتي منتهي شود. اما در اخير، روزنامهي افغانستان گفته است که "آنچه بيش از همه اهميت دارد، اين است که مفاد قانون اساسي و خواست همگاني مردم افغانستان، تحت الشعاع قرار نگيرد".

اما روزنامهي غيردولتي اراده نوشته است که سفر رييس جمهور کرزي به امريکا، چيز تازهاي در خود نخواهد داشت و تصميمهايي که براي تطبيق استراتژي اوباما گرفته شده، تغيير نخواهند کرد. اراده افزوده است که با وجود لحن آشتي جويانهي مقامهاي امريکايي، پيشنهادهاي حامد کرزي و هيات همراهاش، کمتر مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.

روزنامهي باختر، برخي اقدامهاي طالبان مانند حمله بر مکاتب، ترور شخصيتهاي محلي و دست زدن به اقدامهاي رعبانگيز را نشانههايي از درماندگي طالبان عنوان کرده است. به باور روزنامه، اين روند ميتواند به يک فرصت واقعي براي تامين صلح منجر شود.

باختر افزوده است که اگر مقامهاي حکومتي و نيروهاي داخلي و خارجي از اين فرصت بهرهبرداري کرده نتوانند و فساد، بينظمي و ناهنگاهنگي همچنان ادامه يابد، شورشها قرباني خواهند گرفت و طالبان دوباره "قد راست خواهند کرد".

عارف فرهمند

ويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی