نيلسون مانديلا ″ سفيروجدان ″ | مجله حقوق بشر | DW | 20.09.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

نيلسون مانديلا " سفيروجدان "

به روزدوشنبه 18 ام ماه سپتمبر شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد درژنف دومين دورجلسات منظمش را برگذارنمود. دستورجلسه براي سه هفته آينده موضوعات متعددي را دربرمي گيرد. دانيله کاهلس دراين رابطه گزارشي دارد:

ماندیلا - سفیروجدان - که قریب سه دهه اززندگی اش را دردشوارترین شرایط زندان نژاد گرایان سپری کرد، هرگزدست به انتقام کشی نزد.

ماندیلا - سفیروجدان - که قریب سه دهه اززندگی اش را دردشوارترین شرایط زندان نژاد گرایان سپری کرد، هرگزدست به انتقام کشی نزد.

دومين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد با خوش بيني برگذارشد.

به روزدوشنبه 18 ام ماه سپتمبر شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد درژنف دومين دورجلسات منظمش را برگذارنمود. دستورجلسه براي سه هفته آينده موضوعات متعددي را دربرمي گيرد. دانيله کاهلس دراين رابطه گزارشي دارد:

درنخستين هفته، قبل ازهمه به اظهارات گزارشگرخاص سازمان ملل متحد گوش داده مي شود. دراين گزارش موضوعات مختلفي مانند نژاد گرايي ، وضع کودکان درمنازعات مسلحانه و موادفضله سمي مورد بحث قرارمي گيرند.

شوراي حقوق بشر همچنان بايد مانند گذشته ها به مسائلي که مربوط به خودش مي شود بپردازد. شوراي حقوق بشرکه درماه جون امسال تاسيس گرديده است، بايد براي دوازده ماه آينده اش يک ساختارکاري به وجود آورد.هدف ازايجاد اين ساختارآنست که شوراي حقوق بشربايد نسبت به سازمان سلفش يعني کمسيون حقوق بشرملل متحد موثرترکاربتواند.

منتقدان متوجه آن اند که دولتهايي که خود متهم به پامال نمودن حقوق بشر بودند دوباره به تکرارعملکردهاي شان نپردازند.لوئيس الفونسو دو البا، رئيس موجود شوراي حقوق بشرملل متحد دراين رابطه معتقد است که شوراي حقوق بشرجديد موفق مي شود:

" من خوشبين استم . يعني اينکه همه اعضاي شوراي حقوق بشرمي دانند که ما به هدف درازمدتي براي شورا نيازداريم . ما نمي توانيم عين همان کارهايي را بکنيم که کمسيون حقوق بشرانجام داد."

يک ابزارجديد مهم که اکنون مورد مباحثه قراردارد عبارت است از ارزيابي دوره اي وضع حقوق بشر ؛ درهمه کشورها توسط کارشناسان مستقل . اينکه چنين کاري ممکن خواهد بود، هنوزمورد سوال قراردارد، زيرا برخي کشورها مانند چين وروسيه هنوزهم به کنترول ازخارج کاملاً روي خوش نشان نمي دهند. درحال حاضر سازمانهاي غيردولتي يا " انجوها" بيشترنماد چنين ابزاراند، چنانکه ماريته گرنج ازسازمان ديده بان حقوق بشرمي گويد:

"مطمئناً هرگاه چنين نه شود خطربه وجود مي آورد. لاکن سازمانهاي غيردولتي – انجوها- به سختي مي کوشند تا تائيد چنين امري را ممکن گردانند. زيرا اين کارمي تواند زندگي بسياري ازانسانها را در روي زمين تغييربدهد."

براي سازمانهاي غيردولتي نيز مهم است تا بلاخره شوراي حقوق بشرنيز به يک کارمشخص دست بزند. ماريته گرنج، ازسازمان ديده بان حقوق بشرمعتقداست که معضلات مبرم بسيارزيادي وجود دارند. ازجمله گزارشهاي ناخوشايندي از ازبکستان ، سودان ، کانگو وايران مي رسند. همچنان نبايد فراموش نمود که چنين گزارشهايي ازسري لانکا نيز مي رسند.

" مبرم ترين بحران حقوق بشرازنظرمن درحال حاضر درسري لانکا جريان دارد. درآنجا اخيراً خشونتها کسب وخامت نموده اند. وحکومت سري لانکا اکنون علامت داده است که که با يک ارزيابي ازاوضاع توافق دارد. بنابراين ما فکرمي کنيم که به يک گروه کارشناسان بين المللي ضرورت است. ازجانب ديگر مابايد حضور کمسيارياي مهاجران را درمنطقه تقويت نماييم . "

موضوعات بسياري در دوردوم نشستهاي شوراي حقوق بشرسازمان ملل متحد مورد مباحثه قرارمي گيرند. آنچه مايه نگراني است اينکه آيا بازهم مناقشاتي مانند دونشست خاص که درتابستان برگذارشدند، رونما نمي گردند. ازجمله تصويب فيصله نامه يي مي باشد که برمبناي آن اسرائيل به خاطرپامال نمودن حقوق بشردرنوارغزه ولبنان محکوم گرديد. اما برحزب الله وحماس انتقاد صورت نگرفت . ازاينرو منتقدان ازيک جانبه بودن شوراي جديد حقوق بشرسخن به ميان آورده اند.

سفرسردبيران بخش حقوق بشرراديو ويله – صداي آلمان – براي تهيه راپورتاژبه برلين

مبارزه براي تحکيم وگسترش وحراست ازحقوق بشرابعاد مختلفي دارد ، ازجمله رسانه هاي گروهي نقش بسيارمهمي دراين راستا دارد. دبيرخانه مرکزي برنامه هاي راديو دويچه ويله صداي آلمان بدين مناسبت به روزهاي 19 و20 ماه اکتوبر يک سفربراي تحقيق وتهيه راپورتاژ را به برلين تدارک ديده است. دراين سفر مسئوولان بخش حقوق بشر راديو وبه ويژه مسئوولان برنامه ويژه براي زنان دعوت مي شوند.

گزارش درمورد حقوق بشردرسطح جهاني يکي ازموضوعات بسيارمهم گزارشدهي راديو دويچه ويله – صداي آلمان – را تشکيل مي دهد. سفرمسئوولان حقوق بشرراديو؛ براي آن مهم شمرده مي شود تا بتوانند با سيستم حراست ازحقوق بشر بين المللي واروپايي ، اهميت شوراي جديد حقوق بشرملل متحد وهمچنان مواضع سازمانهاي حقوق بشر آلماني آشنايي بهتري بهم رسانند.

اين برنامه که باهمکاري موسسه آلماني حقوق بشربه راه مي افتد، دوروز را دربرمي گيرد ومسائل زيررا احتوا مي کند:

- معرفي کارموسسه حقوق بشر

- شوراي جديد حقوق بشرچه کارهايي انجام داده مي تواند؟

- معرفي سيستمهاي حراست ازحقوق بشربا توجه منشورهاي حقوق بشربين المللي واروپايي

- گفتگو با پروفيسور دوکتورهيرتا دويبلرگملين رئيس کمسيون حقوق بشربوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان

- موضوعات مهم جاري براي سازمان ديده بان حقوق بشر- گفتگو با خانم مارينه هوي واگن ، مديره دفتربرلين اين سازمان

- موضوعات مهم جاري براي سازمان عفو بين المللي

- حقوق بشردرانترنت – شامل مسائل اون لاين – تحقيقات – رهنماييها

- وبرعلاوه بازديد از بخش برلين راديو.

عفو بين المللي نيلسون منديلا را با عنوان " سفيروجدان " مورد اعزازقرارداد

عفو بين المللي يا سازمان کمک به زندانيان بزرگترين عنوان اعزازي اش را به نيلسون مانديلا رئيس جمهورپيشين افريقاي جنوبي که درزيرستم رژيم اپارتايد يا تفکيک نژادي خود دهها سال زنداني بوده است تفويض نمود.

عفو بين المللي دراعلاميه ي خود گفته است که مي خواهد با تفويض عنوان " سفيروجدان " به نيلسون مانديلا به خاطر فعاليت متهورانه اش درراه آزادي وعدالت درتمام جهان و به خاطرحقوق مصابان به مرض ايدز ويرا به اين عنوان مورد اعزاز قراردهد.

خانم ارينه خان، مدير عمومي عفو بين المللي گفته است : واقعاً براي "عفو بين المللي " جاي افتخاراست که مانديلا اين اعزاز را بپذيرد. اين اعزاز به مانديلاي 88 ساله که برنده جايزه صلح نوبل نيز مي باشد، به تاريخ اول ماه نومبر دريوهانس بورگ تقديم مي گردد.
آگهی