نورسلطان نظربايف به حيث رئيس جمهوردايمي قزاقستان پيشنهاد شد | آلمان و جهان | DW | 11.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نورسلطان نظربايف به حيث رئيس جمهوردايمي قزاقستان پيشنهاد شد

نورسلطان نظربايف رئيس جمهورقزاقستان ازجانب بخشي ازنمايندگان مردم در پارلمان آن کشور به حيث رهبر و رئيس جمهور مادام العمر پيشنهاد شده است.

نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در برابر رسانه ها به حالت متبسم پوز گرفته است

نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در برابر رسانه ها به حالت متبسم پوز گرفته است

اين مطلب را «رياناوستي» رسانه روسي زبان منطقه بچاپ رسانيده است. گزارش نامبرده همچنان علاوه کرده است که اکثريت اعضاي پارلمان قزاقستان موافقه نموده اند تا اين موضوع به منظوربررسي بيشتر بمجلس نمايندگان کشورارائه شود.

همچنان اين گروه ازنمايندگان مردم درمجلس پيشنها دنموده اند تا قانون اساسي تمام دارايي نظربايف واعضاي خانواده وي راکه درمدت حاکميتش بدست آورده است تضمين کند.

اين روزنامه ازقول نمايندگان تيم رئيس جمهوري درپارلمان نوشته است که قانون اساسي کشورنيزدراين زمينه مورد بازنگري مجلس قراربگيرد.

تحليلگران امورسياسي چنين پيشنهاد را درواقع نقض قانون اساسي کشور و در مجموع خفه ساختن فضاي دموکراسي نوپا درمنطقه عنوان کرده اند.

رجب ميرزا، کارشناس مستقل به اين باوراست،ازاينکه رهبران کشورهاي عضو اتحادشوروي پيشين، به ويژه جمهوري هاي آسياي مرکزي ازمسکوتعين گرديده و صلاحيت مستقلي نداشتند، بنابرين همزمان بافروپاشي شوروي سران اين کشورها تلاش دارند تا حاکميت خويش رابه بهانه هاي گوناگون همچنان ادامه دهند. رجب ميرزا مي گويد:

«امروزدرکشورهاي پساشوروي حداقل مهلت رياست جمهوري کمتراز 18 ( سال ) نميبينيم». آقاي ميرزاهمچنان افزود: ادامۀ حاکميت درازمدت رهبران کشورهاي آسياي مرکزي درواقع مغايرعلم سياست وعلم حقوق بوده ودموکراسي رادرمنطقه زير سوال ميبرد.

گفته ميشوديکسال قبل نيزچنين پيشنهادي ازجانب حزب «نورآتن» به رهبري رئيس جمهوري صورت گرفته بود که نظربايف شخصأ با اين مطلب مخالفت کرد.

سفرمراد نیازوف رئیس جمهور متوفی ترکمنستان درحالی که زنده بود ، مجسمهء طلایی ای برای خود برپا داشته بود

سفرمراد نیازوف رئیس جمهور متوفی ترکمنستان درحالی که زنده بود ، مجسمهء طلایی ای برای خود برپا داشته بود

طبق اظهار اين تحليلگر،داماد نظربايف که يکي ازشخصيت هاي مطرح حکومت قزاقستان دردهۀ اول قرن حاضر بشمارميرفت وهم اکنون به صفت پناهندۀ سياسي در خارج ازکشوربسرميبرد، بارنخست سال 2006 پيشنهادکرد تا درکشور رژيم شاهنشاهي تأسيس گردد. «هدف داماد وي ازپيشنهاد شاهنشاهي درقزاقستان درواقع به مسخره کشيدن رژيم نظربايف درمنطقه بود».

نورسلطان نظربايف دومين رهبريکي ازجمهوري هاي آسياي مرکزي است که بعدازسفرمحمد نيازوف نخستين رئيس جمهورترکمنستان که خودرارئيس جمهور مادام العمرکشورش اعلان نموده ولقب ترکمن باشي رانيزگرفته بود،بمقام رهبر دايمي قزاقستان پيشنهادمي شود.

گفته ميشودهرگاه مقام رهبردايمي ملت به آقاي نظربايف داده شود،درصورت انجام هرجنايتي هيچ نهاد دولتي ويا غيردولتي صلاحيت بازپرسي را ازاو ندارد.

به باور رجب ميرزا، علاقه مندي رهبران جمهوري هاي آسياي مرکزي به ادامۀ قدرت در واقع به اطرافيان آنها وابسته است. «اينگونه سروصداهاييکه ازدايره هاي نزديک رهبران منطقه به وجودميآيد بيشترآهنگ صميمي ندارند».

تحليلگران امورسياسي همچنان خواهان تضمين حقوق بشر،رشددموکراسي، تأمين حاکميت قانون درچهارچوب قانون اساسي ازجانب رهبران سياسي کشورهاي منطقه ميباشند.

گزارشگر: حسيب دروازي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی