نوارويديويي ديگرازانجينرربوده شده اي آلماني | افغانستان | DW | 09.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نوارويديويي ديگرازانجينرربوده شده اي آلماني

انجينرربوده شده اي آلماني در فيلم ويديويي منتشرشده اخيرتوسط يک خبرگزاري درافغانستان خواهان تلاش بيشترمقامات افغانستان وآلمان براي آزادي اش ازچنگال طالبان شده است.

يک بارطالبان گروگان آلماني را با پادرميانی سازمان جهاني صليب سرخ آزاد کردند ولي دوباره گروه ديگرطالبان دوباره به گروگان گرفتند.

يک بارطالبان گروگان آلماني را با پادرميانی سازمان جهاني صليب سرخ آزاد کردند ولي دوباره گروه ديگرطالبان دوباره به گروگان گرفتند.

رودلف بليشميت انجينرآلماني ازماه جولاي به اينسوبا پنج همکارافغانش دربند طالبان بسرمي برند. يک همراه وهمکاررودلف بليشميت توسط گروگانگيران درروزهاي اول به قتل رسيد.

دولت کورياي جنوبي براي آزادي 21شهروند گروگان گرفته شده اش مستقيماً با طالبان داخل مذاکره شدند وپس ازچند نشست موفق به آزادي شهروندانش گرديد.

چندي پيش يک بارطالبان گروگان آلماني را با پادرمياني سازمان جهاني صليب سرخ آزاد کردند ولي دوباره گروه ديگرطالبان دوباره به گروگان گرفتند.

هنوز معلوم نيست فيلم جديد از گروگان آلماني که به نشررسيده است ، کي گرفته شده است . اين که حالا طالبان دربدل آزادي گروگانها چه مي خواهند چيزي دراين تازگيها به نشرنرسيده است.

انجيرآلماني 62 ساله دراين نوارويديويي خاضعانه ازمقامات کشورش ودولت افغانستان خواهش نموده است تا قبل ازفرارسيدن زمستان براي آزادي وي وهمراهان افغانش تلاش جدي بخرچ دهند.

مقامات دولت افغانستان وآلمان دررابطه ازخود واکنش رسمی نشان نداده اند.

مطالب مرتبط

آگهی