نهاد های خصوصی آموزش وپرورش در کندز در سالهای اخیر رشد خوبی داشته اند | گزارش های بازسازی | DW | 14.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

نهاد های خصوصی آموزش وپرورش در کندز در سالهای اخیر رشد خوبی داشته اند

بخش خصوصی آموزش وپرورش در ولایت کندز طی سال های اخیر رشد نسبتاً خوبی داشته است؛ نصاب تعلیمی این بخش در مطابقت با نصاب تعلیمی وزارت معارف تنظیم شده واز این جهت تفاوت ها میان مکاتب خصوصی ودولتی تا حدی رفع شده است.

default

لیسه جمعیت چهار دره در کندز؛ بعضی دانش آموزان می گویند، تفاوت هایی بین مکتب های خصوصی ودولتی وجود دارد

مکتب خصوصی "لمر" یک نهاد آموزشی است که در کنار دو موسسه تحصیلات عالی و سه مکتب خصوصی در ولایت کندز مشغول فعالیت های آموزش هستند

قاری امین الله، مدیر مکتب خصوصی "لمر" درشهرکندز می گوید که برعلوم تجربی، کمپیوتر و زبان انگلیسی درین مکتب تمرکز بیشترصورت می گیرد. او می افزاید:

"درین مکتب دانش آموزان ازصنوف مقدماتی تا صنف یازده هم درس می خوانند. تعداد دانش آموزان به یک هزار تن می رسد که 350 تن آنرا دختران تشکیل می دهند و روند آموزش توسط 55 تن آموزگاربه پیش برده می شود."

مدیرمکتب خصوصی "لمر" از همکاری ریاست معارف کندز نیز خشنود است. به قول او کارکنان بخش نظارت این اداره هرچند گاهی به مکتب او سرمی زنند، "اما مکتب خصوصی "لمر" یک موسسه خود کفا است و از جهت مالی به پای خود ایستاده است."

دانش آموزانی که در مکتب خصوصی لمر درس می خوانند، نیز از چگونگی آموزش درین مکتب راضی به نظرمی رسند. حمیده یک تن از این دانش آموزان می گوید: "درس ها خیلی خوب است. آموزگاران همیشه حاضرند وازتجربه خوب هم برخوردارهستند."

با این وصف شماری ازدانش آموزان این مکتب می گویند که تفاوت هایی بین مکتب های خصوصی ودولتی وجود دارد. از دید آنها در مکاتب خصوصی ازروشهای بهترآموزشی استفاده می شود. حیات الله دانش آموزصنف دهم مکتب خصوصی لمرمی گوید:

"درمکتب های دولتی آموزگاران به وقت به مکتب حاضر نمی شوند و دانش آموزان از درس عقب می مانند. اما اینجا درسها خوبتر است و به شیوه های بهترآموزش داده می شود. من ازصنف چهارم اینجا هستم وفکرمی کنم که درس ها را نیز بهتر یاد می گیرم."

موسسه تحصیلات عالی "سلام" نیز از یک سال بدینسو درولایت کندز فعالیت دارد. سمیع الله، دانشیار معاون اداری این نهاد تحصیلی می گوید که حدود 215 تن دانشجوی پسرودختردردانشکده های حقوق وعلوم سیاسی، شرعیات واقتصاد درس می خوانند. آقای دانشیارمی افزاید:

"نصاب تحصیلی درین موسسه مطابق به نصاب تحصیلی موسسات تحصیلات عالی دولتی است، اما دربعضی مضامین اختیاری، موسسات تحصیلات عالی خصوصی دست بازدارند. چنانچه ما مضمون تجوید را زیاد ساخته ایم . دانشجویان ما یک یا سمسترتجوید می خوانند تا منحیث یک مسلمان بتوانند قرآن کریم را درست بخوانند. همچنان مضمون ثقافت اسلامی را نیزاضافه کرده ایم . بقیه مضامین مطابق نصاب تحصیلی موسسات تحصیلات عالی دولتی است."

آقای دانشیارهمکاری دولت را درعرصه فراهم کردن زمینه فعالیت برای موسسات تحصیلی خصوصی موثرمی داند. درحال حاضر دو موسسه تحصیلات عالی و چهارمکتب خصوصی در ولایت کندز فعالیت دارند که به باور دانش آموزان نقش با اهمیتی را دررشد آموزش وپرورش وفراهم کردن زمینه تحصیلات عالی برای جوانان ایفا کرده اند.

محمد صابریوسفی، کندز
ویراستار:مبلغ

آگهی