نقش غرب درناآرامي هاي درتبت | آلمان و جهان | DW | 21.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نقش غرب درناآرامي هاي درتبت

به باوربسياري ها، حکومت ومردم چين مانند هميشه درقبال تبت نظر واحد دارند. ديد ونظرهمگاني درسرزمين چين اين است که هرگاه پليس براي درهم کوبيدن شورش درتبت به قهر متوسل شده است کار درستي مي باشد.

دررسانه هاي چين گفته مي شود که دالاي لا ما به کمک غرب مي خواهد چين سوسياليست را سر نگون کند ويا به تجزيه وانشقاق بکشد.

دررسانه هاي چين گفته مي شود که دالاي لا ما به کمک غرب مي خواهد چين سوسياليست را سر نگون کند ويا به تجزيه وانشقاق بکشد.

دريکي ازروزنامه ها حتي آمده است که" آنهايي را که مي خواهند کشورما را به تجزيه کنند بکشيد" وهمچنان ازهوجين تاورييس جمهورچين گفته است که،" هرچيزي که از دست شما بر مي آيد متوسل شويد، مردم از شما حمايت مي کنند."

اين تقاضاها به زبان چيني تدوين شده اند .احتمال مي رود که اين تقاضا ازطرف گروه قومي"هان" که در چين بزرگترين گروه قومي را بار مياورد گردآورده باشد. گروه قومي هان نود درصد مردم چين را تشکيل مي دهند چيني هاي هان به اين رويداد که تبتي ها از سر خشم وغضب به قيام بر خيزند هرگز تفاهم ندارند و به جدايي تبت از چين هر گز روي موافق نبوده اند. ليو خيابو يکي از مخالفين رژ يم چين به اين باوراست که مسوول همچووضع دستگاه تبليغاتي چين مي باشد. به باوروي " اکثريت مردم چين در داخل آن کشور بر رسانه هاي گروهي خارج دسترسي ندارند آنها نمي دانند که رسانه هاي گروهي ديگر به قيام تبت چگونه مي نگرند ."

خيابومعتقداست که مردم سهل وساده بوسيله اطلاعاتي که دولت در اختيار شان ميگذارد قناعت مي کنند.

چيني ها وبويژه مليت هان، دالاي لاما را يک فرد تجزيه طلب مي پندارند. در حالي که اونه استقلال تبت درداخل حاکميت چين بلکه مختاري بيشترمي خواهد.

دکتر اسل بروکوفسکي يکي از اعضاي مرکزپژوهشي سياست اروپا معتقداست:" درحالي که رشد اقتصادي درچين بين 10 تا 11 درصد مي باشد و اوضاع در چين بي ثبات نيست، اما اوضاع شکننده مي تواند باشد."

به باور وي در چين بسيارمشکلات وجود دارد که مي تواند يک دليل براي شکنندگي اوضاع باشد. بروفسکي معتقداست که "درچين مشکلات اجتماعي وجود دارد ،اين کشوربه معضله محيط زيست گرفتاراست ويک دنيا نارضايتي وفقرهم وجود دارد يعني ملت گرايي که چيني ها به آن فخر مي فروشند تاکتيک واستراتژي دولت چين مي باشد بخاطر اينکه چين از فرو پاشي خود ترس دارد، به دامن ناسيوناليسم چنگ مي ندازد."

برخي ازکارشناسان معتقدند که خود آگاهي کشوري که مي رود به قدرت جهاني مبدل شود، بيدار شده است. در چين بسياري ها خواب وخيال دوران امپرا توري چين را بسر مي پرورانند وبراي رسيد به آن ملا حظه اقليت هارا نمي کنند آنچه را که چيني ها از مطبوعات ورسانه هاي گروهي خود هرگز بدست نمي آورند اين يک واقعيت مي باشد که کشور شان بر تبتي ها ستم روا مي دارد.

از سوي ديگر در رسانه هاي گروهي چين همواره ازفرضيه توطئه سخن گفته مي شود. دررسانه هاي چين گفته مي شود که دالاي لا ما به کمک غرب مي خواهد چين سوسياليست را سر نگون کند ويا به تجزيه وانشقاق بکشد.

اما برو کوفسکي مشاور اتحاديه ارو پا مدعي است که همچو باور کاملاً بي پايه مي باشد. اومي گويد:"توجه چين را به اين نکته جلب کردن که حقوق بشر را در تبت ويا سا ير مناطق چين رعايت کند سياست وتاکتيک انشقاقي نمي تواند باشد.چين با حقوق بشر مشکل دارد."

از ديد او اين فرضيه توطئه که دالاي لاما از خارج تمويل وتشجيع مي شودتا چين را دچار انشقاق کند،"تبليغات دولت چين است و واقعيت ندارد."

مطالب مرتبط

آگهی