نقش اساسي رسانه ها در رشد دموکراسي و آگاهي سياسي | گزارش های بازسازی | DW | 25.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

نقش اساسي رسانه ها در رشد دموکراسي و آگاهي سياسي

بدون شک انکشاف وتعدد رسانه هاي جمعي، نقش اساسي در رشد و انکشاف روند دموکراسي و آگاهي سياسي دارد. به خصوص رسانه هاي تصويري وصوتي و روزنامه ها درانتخابات اخير فعاليت هاي چشمگير داشتند.

رشد رسانه اي درافغانستان افزايش گفت وگو ها، انتقاد ها، گزارشها وخبرهاي انتخاباتي را به همراه داشت

"رشد رسانه اي درافغانستان افزايش گفت وگو ها، انتقاد ها، گزارشها وخبرهاي انتخاباتي را به همراه داشت

احمد ضيا رفعت، سخنگوي کميسيون شکايات انتخاباتي به این باور است که انتخابات پارلماني سال 1389 با سايرانتخابات هاي سال قبل تفاوت هاي اساسي داشت. به نظر او عمده ترين تفاوت در تعدد رسانه هاي گروهي بود که در روند انتخابات سهم فعالانه گرفته بودند.

به گفته رفعت بر اساس محاسبه هاي تخميني مجموع تلويزيون هاي که درافغانستان فعاليت هاي نشراتي دارند، حدود 1500 ساعت را به انتخابات اختصاص دادند؛

حدود 100 راديو درافغانستان نشرات دارند که اگر از اين جمع 70 راديو روزانه نيم ساعت نشرات انتخابات داشتند، پس آنها درتمام زمان روند انتخاباتي حدود 10000 ساعت نشراتي را به انتخابات اختصاص دادند. آقاي رفعت درخصوص نقش رسانه ها مي افزايد:

"رشد رسانه اي که درافغانستان افزايش گفت وگو ها، انتقاد ها، گزارشها وخبرهاي انتخاباتي را به همراه داشت، سبب شد که اگاهي مردم درمورد کارکرد هاي کميسيون افزايش يابد. يعني آنچه را انجام داديم، به موقع در اختيار رسانه وازآن طريق در اختيار عموم قرار دهيم."

اقاي رفعت مي افزايد، حدود 4000 هزار دقيقه آگهي هاي انتخاباتي از طريق رسانه ها منتشرشده است؛ رشد رسانه اي درافغانستان بستري را فراهم کرده است که در مدت 270 روز مربوط به روند انتخابات، حدود 1000 مصاحبه اختصاصي در مورد انتخابات با راديو ها، تلويزيون ها وروزنامه ها عملي شد.

به قول وي بحث هاي رسانه اي سبب شدند که آگاهي مردم در مسايل سياسي وحقوقي به طور خاص در مسايل حقوقي مربوط به انتخابات افزايش يابند. اقاي رفعت مي گويد:

" بحث هاي رسانه اي موجب شد که تاحدي جلو توطئه هاي نهاد هاي عدلي وقضايي قانون گريز وتفسيرگرا نيز درامور انتخاباتي گرفته شود. از طرف ديگر تاثير خوب ديگر رسانه ها اين بوده است که بالمقابل ما نيز از انتقادها ونظرهاي که در رسانه ها مطرح شدند، به ضعف هاي خود پي بريدم واز ان ها استفاده کرديم."

تعداد زيادي از شهروندان کابل نيز نقش رسانه ها را دربهبود فرايند هاي دموکراتيک سياسي درافغانستان برچسته مي دانند. قدرت الله جاويد، يک خبرنگار در کابل مي گويد:

"رسانه هاي افغانستان فعاليت هاي چشم گيري دراتنخابات مجلس نمايندگان افغانستان داشتند، نقش رسانه هاي تصويري وصوتي در ميزگردهاي شان وروزنامه ها، هفته نامه ومجله ها در تحليل ها وگزارش هاي شان در سمت وسو دهي مردم در اشتراک درانتخابات، در مورد نتايج انتخابات وهمچنان پس از انتخابات خوب بوده اند."

درهمين حال خبرنگاران از اعمال خشونت ها عليه خبرنگاران از طرف نهاد ها وافراد مختلف شکايت دارند واز دولت تقاضاي حمايت جدي از رسانه ها را دارند.

امين بهراد، کابل

ويراستار: مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی