نشست سران اتحاديه اروپا دربروسل براي فرونشاندن بحران | آلمان و جهان | DW | 19.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نشست سران اتحاديه اروپا دربروسل براي فرونشاندن بحران

سران اتحاديه اروپا، با هشداردادن اينکه راه حل سريعي درچشمرس نيست، دربروسل گردهم آمده اند تا راه بيرون رفتي براي آشوب نهادي اي که به دنبال رد قرار داد لزابن توسط ايرلند به وجود آمده است، پيدا بکنند.

خوزه مانویل باروزو رئیس کمیسیون اروپا و بریان کاوون نخست وزیرایرلند درنشست امروز سران اتحادیه اروپا دربروسل

خوزه مانویل باروزو رئیس کمیسیون اروپا و بریان کاوون نخست وزیرایرلند درنشست امروز سران اتحادیه اروپا دربروسل

خوزه مانويل بارزو رئيس کمسيون اتحاديه اروپا درآستانه همايش سران اتحاديه اروپا مذاکراتي با بريان کوون، نخست وزيرايرلند انجام داده وگفته است که دست کم تا ماه اکتوبر راه حلي پيدا نخواهد شد.

باروزگفته است:" ما هردو توافق کرده ايم که نشست آينده شوراي اتحاديه اروپا ( رهبران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا) درماه اکتوبر يک مورد مناسب براي مباحثات بيشتر دراين باره خواهد بود".

اين نخستين باري است که رهبران اتحاديه اروپا که مي خواستند يک بلوک قوي 27 کشور را تشکيل بدهند، روي شکستي که دراين رابطه بعداز رد قرارداد لزابن توسط ايرلنديان به وجود آمده است، با هم مذاکره مي نمايند.

بریان کاوون : هنوز برای پیشنهاد دادن بسیار وقت است

بریان کاوون : هنوز برای پیشنهاد دادن بسیار وقت است

نيکولاس سارکوزي، رئيس جمهور فرانسه که قراراست کشورش رياست دوره اي شوراي اتحاديه اروپا را دراول ماه جولاي بردوش گيرد گفته است که وي مي خواهد تا شرکا دراتحاديه اروپا را قناعت بدهد که ايرلند يک همه پرسي ديگر را درمورد قرارداد اصلاحي اتحاديه اروپا انجام بدهد.

يک مشاورحکومت فرانسه گفته است: " ما به قرارداد لزابن کاري نداريم. زيرا هرگاه ما درآن تغييري بدهيم بايد ازصفر شروع بکنيم".

اميد مي رود هنگامي همه 26 کشورديگر عضو اتحاديه اروپا اين قرار داد را تصويب نمايند، ايرلند با نگاه تازه اي به آن برخورد بکند.

اما ، کاوون نخست وزير ايرلند هشدارداده است که " هنوزبراي مطرح ساختن پيشنهادي بسياروقت است".

انتظارمي رود که کاوون ، به هنگام نان شب به سايررهبران اتحاديه اروپا درمورد همه پرسي درايرلند که مورد تاييد حکومت اين کشورنيز قرارگرفته است، معلومات بدهد.

سارکوزی می خواهد شرکای اتحادیه اروپا را به یک همه پرسی دیگر درایرلند متقاعد بسازد

سارکوزی می خواهد شرکای اتحادیه اروپا را به یک همه پرسی دیگر درایرلند متقاعد بسازد

دراين ميان انگيلا ميرکل صدراعظم آلمان فدرال که که نقش کليدي اي درامضا کردن قرارداد لزابن توسط رهبران 27 کشور عضو اتحاديه اروپا درسال گذشته داشت، تقاضا براي يک حل عاجل بحران را متوقف ساخته ويک مقام عاليرتبه گفته است که آلمان نمي خواهد ايرلند را تهديد بکند. اين مقام گفته است:" ما نبايد تفنگچه را به جانب ايرلند نشانه بگيريم"." مابايد به حکومت ايرلند فرصت براي مشورت بدهيم".

درجوشاجوش اين اوضاع نامطلوب، برخي اخبارخوب نيز ازجانب طرفداران اصلاحات شنيده مي شود.

دراواخر روز چهارشنبه، بريتانيا نزدهم کشوري بود که پارلمانش قرارداد لزابن را تصويب نمود . اين بدان معنا است که تنها هفت کشور به شمول ايرلند بايد آن را تصويب بکنند.

ايتاليا که تا هنوز اين قرارداد را مورد تصويب قرارنداده است، گفته است که فکر مي شوددرپايان ماه آينده ، باوجود مقاومت برخي اعضاي جناح مشکوک درمورد اتحاديه اروپا دربين جبهه محافظه کاران منسوب به برلوس کوني نخست وزيرآن کشور، مانند اتحاديه شمال، اين قرارداد تصويب گردد.

الکساندر فوندرا معاون نخست وزیرچک برای اتحادیه اروپا می گوید: برکسی فشاروارد نکنید.

الکساندر فوندرا معاون نخست وزیرچک برای اتحادیه اروپا می گوید: " برکسی فشاروارد نکنید".

تحليلگران انتظاردارند که اجلاس عالي سران اتحاديه اروپا ازکشورهاي باقي ماند تقاضا بکنند که به زودي ممکن قرارداد لزابن را مورد تصويب قراربدهند.

با اينهم فکرمي شود که چنين نتايجي شايد درجمهوري چک که درآنجا جناحهاي مشکوک درمورد وحدت اروپا قوي اند، ومحکمه قانوني اساسي آن کشور اين قرارداد را مورد ارزيابي مجدد قرارداده است، بامخالفت روبه رو گردد.

الکساندر فورندرا،معاون نخست وزيرچک درامور اروپايي گفته است :" برکسي فشار وارد نکنيد."

قراربود ، قرارداد لزابن درماه جنوري سال 2009 ويا حداعظم پيش ازانتخابات پارلمان اروپا درماه جون نافذ گردد.

اما توافق فزاينده اي وجود دارد که براي معرفي قوانين جديد بايد انتظارکشيد.

مطالب مرتبط

آگهی