نشست حقوقدانان چینی وآلمانی درپیکینگ | مجله حقوق بشر | DW | 08.11.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

نشست حقوقدانان چینی وآلمانی درپیکینگ

برای هفتمین بار نمایندگان پارلمان وحقوقدانهای چینی وآلمانی درپیکنگ روی موضوعات حقوق بشر باهم گفتگو نمودند. این گفتگوها به ابتکار بنیاد فریدریش ایبرت براه افتاده است.

کنفرانس حقوق بشردرپیکنگ

کنفرانس حقوق بشردرپیکنگ

این گفتگوها خارج ازچهارچوبهای رسمی دولتی صورت می گیردوهدف آن ازدرازمدت بهبود وضع حقوق بشردرچین است. گرچه برداشتها ازحقوق بشردرنزد نمایندگان چینی وآلمانی ازهمدیگرمتفاوت اند، اماشعاربنیاد فریدریش ایبرت " مباحثه بجای اختلاف " است.

این بار موضوع مباحثات قانون اساسی وحقوق بشربود. درحالیکه شرکت کنندگان آلمانی این گفتگوها از آزادی اندیشه ومطبوعات سخن به میان می آورند، جانب چینی برداشت دیگری ازاین موضوع دارد.

دردولت تک حزبی چین ، کیو ژیاو یانگ ازکنگره ملی خلق چین براین نظراست که :

" مهمترین نکته دردفاع ازحقوق بشر ، توسعه بیشتراقتصاد چین است. فقط ازاین طریق است که میتوان حق بشری انسانها را برای تامین معاش وانکشاف تضمین نمود."

همچنان درمورد حراست ازحقوق بشر دیدگاه های مختلف بین مباحثه کنندگان آلمانی وچینی وجود دارد. مثلاً درحالیکه درآلمان ، تضمین حقوق اساسی انسانها درقانون اساسی و ارزیابی اینکه آیا قوانین تدوین شده منطبق با قانون اساسی هست یانه ، توسط محکمه قانون اساسی صورت میگیرد، درچین این کارفقط توسط کنگره خلق انجام می یابد.

کریستوف شترسر، نماینده بوندس تاگ یا پارلمان فذرال آلمان درمورد سیستم دولت تک حزبی چین بدین نظراست که نظربه برداشت ازحقوق اساسی ، چین راه غلطی را می پیماید، زیرا حقوق بشر، یک قانون جهانشمول است، ودرقانون اساسی چین درنظرگرفته نه شده است.

با اینهم خانم هرتا دوبلرگیمه لین Herta Gäubler Gmelin سخنگوی حزب سوسیال دموکرات آلمان درمورد مسائل حقوق بشر، پیرامون همایشهای هفتگانه ایکه درمورد حقوق بشر ازسال 1999 تاکنون با چینی ها وجود داشته است، با خوش بینی یاد نموده ومیگوید:

"به من همیشه معلوم میشود که ،مباحثاتی که ما با با نهادهای جداگانه وافراد علیحده داشته ایم ، توسط آنها گرفته میشود. وبازهنگامیکه مجدداً با آنها دیداروملاقات نموده ایم ، هرگاه صد درصد موثرنبوده باشد، مانند سنگی بوده است که درآب انداخته شده ودوایری بوجود آورده است. چنین است وظیفه این گفتگوها درمورد حقوق بشر."

آگهی