نشراطلاعات جديددرموردبدرفتاري بازندانيان درزندانهاي افغانستان وعراق | مجله حقوق بشر | DW | 18.05.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

نشراطلاعات جديددرموردبدرفتاري بازندانيان درزندانهاي افغانستان وعراق

تاکنون ايالات متحده امريکا بيش از100 تن ازکارمندان نظامي آن کشورکه مسئوول بدرفتاري درعراق وافغانستان مي باشندبه محاکمه کشانده است . يک مقام ايالات متحده امريکا گفته است که شماراين افراد دوچند تعدادي مي شود که تاکنون گروههاي حقوق بشراعلام نموده بودند.

تاحال 103 محاکمه نظامي صورت گرفته است، که 89 نفرمقصرشناخته شده اند

تاحال 103 محاکمه نظامي صورت گرفته است، که 89 نفرمقصرشناخته شده اند

چارلس ستيمسن معاون دوم وزيردفاع دربرابرکميته ملل متحد عليه شکنجه گفته است؛ همه ادعاهايي که عليه زندانيان بدرفتاري صورت گرفته است، مورد بازخواست قرارمي گيرد.

ستيمسن گفته است: آماري که توسط گروههاي حقوق بشرامريکايي به کميته ملل متحد تسليم داده شده ودرآنجا از54 محاکمه نظامي و 40 مورد زنداني ساختن سخن به ميان آمده است، کاملاً غلط است.

ستيمسن گفته است: تاحال 103 محاکمه نظامي صورت گرفته است، که 89 نفرمقصرشناخته شده اند وازجمله 19 نفرشان به حبسهاي بين يکسال وبيشترمحکوم شده اند.

جنيفرديسکل ، مديرسازمان ديده بان حقوق بشر گفته است که انتشاراين ارقام به مثابه يک "علامت شفافيت شادباش گفته مي شود " ، اما با توجه به ساحه بدرفتاريها وتخطيها ازحقوق بشردرزندانها، تعداد محاکمات ومقصرشناختنها بسيارکم اند.

ده تن ازمتخصصان حقوق بشردرجريان يک اجلاس حرفهاي طرزبرخورد با زندانيان مظنون به تروريسم را درزندانهاي گوانتانامو، افغانستان وعراق ، مورد سوال قرارمي دهند.

گروههاي حقوق بشرهفته گذشته مدعي شده بودند که هنوزهم بدرفتاري درزندانهاي ايالات متحده امريکا وجود دارد وحتا به قسم مجازات سرزندانيان را زيرآب مي کنند تا احساس مرگ وخفقان نمايد.

اما ستيمسن مدعي است که مطابق به مقرراتي که درنيروهاي نظامي معمول شده است ، اين طريقه مجازنبوده وحذف گرديده است.

کميته ملل متحد سوال نموده است که آيا واشنگتن شکنجه را درهمه انواع آن تقبيح مي نمايد؟ درپاسخ آن گفته شده است که:

" مسئوولان امريکايي مربوط به هربخش دولتي ازتوسل به شکنجه کردن درهمه اوقات وهمه جاها ، منع شده اند."

بااينهم مقامات امريکايي ازفرستادن مظنونان براي تحقيقات به کشورسومي جانبداري نموده اند، اين درحالي است که فعالين حقوق بشرامکان شکنجه شدن اين مظنونان را درکشورسومي مطرح مي سازند.

اين کميته ملل نتايج کارخودرا که دربرگيرنده وضع حقوق بشردرگواتيمالا وکورياي جنوبي نيزمي باشد، به تاريخ 19 ماه مي تقديم مي نمايد.

آگهی