نخستين روزحسابدهي وزرا | مصاحبه ها | DW | 27.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

نخستين روزحسابدهي وزرا

نخستين روزهفته ي حساب دهي وزاراي دولت آقا ي کرزي امروزدرکابل آغازشد. درنخستين روزهفته ي حسابدهي وزراي تحصيلات عالي ، معارف ورييس اکادمي علوم افغانستان ،گزارش يک ساله ي کارکردهاي شان را ارائه نمودند.

محمد حنیف اتمروزیرمعارف افغانستان

محمد حنیف اتمروزیرمعارف افغانستان

داکترمحمداعظم دادفر وزيرتحصيلات عالي افغانستان برگزاري امتحانات کانکوربا شرکت 60 هزاردانش آموز را يکي ازدستاوردهاي کاري اش خوانده درموردشکايت برخي ها دررابطه اي تقلب درکانکوروتوزيع غيرعادلانه بورسيه هاي تحصيلي گفت : "اگرجواني بيايد وبگويدکه اين بورس غيرقانوني است ما آن بورس به او مي دهيم. بايد اين همکاري را جوانان با ما بکنند.درکانکورهم اگرکسي اسناد جعلي را بيايند وبگويد،مايک بورس تحصيلي را برايش جايزه مي دهيم."

محمدحنيف اتمروزيرمعارف افغانستان درسخناني که همراه با گزارش کاري اش بيان نمود گفت:"تمام مردم افغانستان صرفنظرازجنس ،قوم ، زبان وجغرافيه، بايد دسترسي به معارف با کيفيت اسلامي داشته باشند ."

آقاي اتمرهمچنان گفت:"بزرگترين افتخارات تاريخي را معارف کشورما درسالهاي گذشته داشته است. 50 درصد اطفال اين کشورکه درحدود 5.4ميليون نفرمي شود به مکاتب ما جذب شده بودند."

اما به گفته ي وزيرمعارف افغانستان ازاين رقم 1.9 ميليون نفرآن را دختران تشکيل مي دهند. آقاي اتمرگفت: "درسال گذشته 1100مکتب ساخته شده است که 600 مکتب ازپروژه دولت اعمارگرديده است. "اما آقاي اتمرتاييد کردکه 60 درصد شاگردان درزيرخيمه ها درس مي خوانند ." آقاي اتمرعلاوه نمود که هم اکنون وزارت معارف باکمبود بودجه مواجه است.

به گفته اي آقاي اتمرنود درصد مکاتب افغانستان تحت نظارت شورا هاي مردمي مي باشند. آقاي اتمردرضمن خواهان همکاري مردم شده ازمردم خواست :"اگرقراراست که معارف افغانستان،معارف قابل دسترس ، اسلامي وبا کيفيت باشد؛ بدون نظارت والدين وبدون حمايت مردم ما چنين معارف ايجادشدني نيست.اگروالدين نتوانند نظارت برامورتعليمي داشته باشند هيچ کسي نمي تواند اين نظارت را داشته باشد."

آقاي اتمرازکشتن 85 معلم ، به آتش کشيدن 187 مکتب وبستن 381 مکتب توسط به گفته اي او،" دشمنان افغانستان "، ازچالشها ومشکلات سال گذشته ياد نمود.

به گفته اي آقاي اتمر35 درصد ازمکاتب به آتش کشيده شده توسط خود مردم دوباره ساخته شده وده درصد مکاتب بسته شده دوباره فعال شدند.

وزيرمعارف همچنان ياد آورشد که هنوز نيمي ازاطفالي که واجدشرايط رفتن به مکتب هستند به مکتب دسترسي ندارند. به گفته ي وي هرگاه اين تعداد تاسه سال ديگربه مکاتب جذب نشوند ديگرقادر نخواهند بود که بي سوادي را دراين کشورازبين ببرند.

يکي ازپرسشهاي که ازآقاي اتمرصورت گرفت اين بود که وي تلاش دارد که تدريس را به زبان پشتورايج سازد . اما آقاي اتمر آن را رد نموده گفت:" به زودي اين شايعه ها برطرف خواهد شد."

آقاي اتمرعملي شدن برنامه هاي انکشافي وجاري اش براي پنج سال آينده را منوط به داشتن 2.6 ميليارد دالر دانست.عبدالباري راشد رييس اکادمي علوم افغانستان نيز درمورد فعاليتهاوچاپ کتب توسط اين مرکزمعلومات داد.

براي نخستين بار درسال 1384 خورشيدي طي فرماني توسط آقاي کرزي وزار گزارش کاري شان را ارائه نمودند.

با سرازيرشدن ميلياردها دالرکمکهاي جامعه بين المللي به افغانستان وبيدادفساد اداري برادارات افغانستان ؛ هنوز براي مردم به ويژه روزنامه نگاران سوالهاي مبني برمقداربودجه ، مقدارپول مصرف شده ، راههاي مصرف ، چگونگي مصرف ونحوه اي اجراي پروژه ها ، موجود است که بي پاسخ مانده اند.

مطالب مرتبط

آگهی