نخستين حادثه هراس افگنانه اي که مذاکرات هندوپاکستان را برهم نزد | آلمان و جهان | DW | 20.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نخستين حادثه هراس افگنانه اي که مذاکرات هندوپاکستان را برهم نزد

اين نخستين باراست که يک حادثه هراس افگنانه مانند حادثه انفجاردرقطارسريع السير" سم جهوتا" – تفاهم – که بين هند و پاکستان رفت وآمد مي کند ودست کم 67 کشته به جا گذاشته است ، مانع مذاکرات صلح بين هند وپاکستان نشد.

این مذاکرات می تواند نقطه آغاز برای مبارزه مشترک علیه هراس افگنی باشد

این مذاکرات می تواند نقطه آغاز برای مبارزه مشترک علیه هراس افگنی باشد

علايم روشني برآن دلالت مي کنند که هراس افگنان درقطارنامبرده مي خواستند روند صلح ميان هندو پاکستان را برهم بزنند، زيرا اين حادثه يک روزپيش ازمسافرت خورشيد قصوري وزيرخارجه پاکستان به هند صورت گرفت . لاکن کمترنشانه اي به نظرمي رسد که هراس افگنان بتوانند به اهداف خود برسند. البته پس ازظهورانفجاراتي درقطارمومبيي حکومت هند براي مدتي مذاکرات صلح ماه جولاي را با کستان به تعويق انداخت. درسال گذشته دررسانه هاي هند يک سلسله تبليغات به راه افتادند که درآن حکومت را متهم به ضعف دربرابرهراس افگني مي ساختند وحکومت پاکستان را متهم به حمايت ازهراس افگني ويا دست کم تحمل آن مي نمودند. اين باراوضاع کاملاً طورديگري است. اين نخستين باري است که هم پاکستان وهم هندوستان خود را قرباني يک عمل هراس افگنانه مي دانند. زيرا اکثر قربانيان پاکستانيها بوده و چندنفرشان نيز مسلمانان هند مي باشند.

بيشتراحتمال آن وجود دارد که اين بارحکومت هند خود مورد انتقاد قرارگيرد، زيرا ازقرارمعلوم تدابيرامنيتي درقطاربه حد کافي نبوده است. اين قطارکه هردوهفته يک باربين هند وپاکستان سفرمي کند مي تواند يک هدف خاص براي هراس افگنان باشد . لاکن با وجود آن کدام کنترول امنيتي جدي درزمينه اتخاذ نه شده بود. به دهها پيپ تيل را درداخل قطاربا مواد منفجره آوردن ، چيزي نيست که ازتقصيرآن گذشت.

اکنون فکر مي شود که پاکستان ازهند خواهان روشن ساختن صريح واساسي اين فاجعه باشد. نخستين احتمالي که ازپاکستان گزارش شده است، دست داشتن افراط گرايان هندو را دراين حادثه دخيل مي دانند. لاکن تاکنون اين درحد يک شايعه مي باشد. همچنان مي تواند مرتکبان اين حمله هراس افگنانه؛ جدايي طلبان تندرو کشميري باشند که مخالف آشتي ميان هند وپاکستان اند.

قطع نظرازاينکه چه کسي درعقب اين حادثه هراس افگنانه قراردارد، روند صلح ميان هند وپاکستان با چنين حوادثي به خطرنمي افتد. اين موضوع درتابستان گذشته به سرعت خود را نشان داد. همچنان نمي توان گفت مذاکراتي که تاکنون وجود داشته اند، خواهند توانست به موفقتيتي منجرشوند. اين به خاطرآنست که درموضوع مورد مناقشه کشميرپاکستان وهند پيرامون مصالحه تفاهم ندارند، زيرا عدم اعتماد متقابل زياد است.

اما اين نخستين باري است که هردو جانب خود را قرباني مي يابند. بازجوييهاي که دراين زمينه صورت خواهند گرفت احتمال آن را به وجود مي آورد که حتا امکاني براي تبادله اطلاعات درمورد هراس افگني بين دوکشوربه وجود آيد و درنتيجه منجربه ايجاد اعتماد تازه بين دوکشورگردد.اقدامات براي ايجاد اعتماد بين دوکشور مي توانست درمسافرت قصوري به هند گرفته شود. درضمن مي تواند دراين مذاکرات روي مبارزه مشترک با هراس افگني تصميم گرفته شود.

مطالب مرتبط

آگهی