نجيب محمود: جنگ پاکستان عليه تروريزم جنگ موش وپشک است | آلمان و جهان | DW | 01.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نجيب محمود: جنگ پاکستان عليه تروريزم جنگ موش وپشک است

از چند ماهي به اين طرف خشونت ها درپاکستان افزايش يافته است. چنان که طي ماههاي اخيرشهر سرحدي پيشاور هر ازگاهي شاهد خشونت هاي مرگباري بوده است.

default

آتش خشونت درحالي دامن پاکستان را گرفته است که چندين ماه است که ارتش اين کشور درعملکرد وبرخورد هاي مسلحانه سنگين، بربنياد ادعاي خودشان، درپي پاکسازي کامل طالبان والقاعده از خاک آن کشوربوده است.

اما برخي ازکارشناسان وتحليلگران اوضاع منطقه، درصداقت عمل پاکستان براي مبارزه ي جدي دربرابر هراس افگني، اظهارشک وترديد مي کنند.

اين درحاليست که هفته قبل درانفجاري درپيشاوربيش از يک صد تن کشته شد وشماري زيادي هم جراحت برداشتند.

با اين حال، کارشناسان مسايل سياسي درخصوص گسترش خشونت ها و حملات تروريستي در پاکستان نظريات مختلفي دارند.

سيد احمد نجيب محمود، استاد روابط بين الملل دردانشگاه کابل، مهمترين عامل خشونت هاي پاکستان را اقدام هاي نظامي اين کشور دربرابر تروريزم درپاکستان مي داند.

آقاي محمود مي گويد؛ حکومت پاکستان در اثر فشارهاي بين المللي مجبور شده است تا عليه تروريزم وبنيادگرايي در خاک پاکستان عمليات شديد نظامي را انجام دهد. بر اين اساس با اين که تروريستان درمنطقه مرهون همکاريهاي مالي، آموزشي وتجهيزاتي پاکستان مي باشند، اکنون به انتقام از اقدام هاي نظامي ارتش پاکستان دست به خشونت هاي وسيع در داخل آن کشور زده اند.

آقاي محمود مي گويد؛ ممکن در حملات داخل پاکستان نيز سازمان اطلاعاتي ان کشور دخيل باشد « اما کانال هاي مخفي وجود دارند که براي آنها(هراس افگنان) راپور(گزارش) مي هند که چه زماني عمليات کنند وحتا براي آنها مکان هاي انفجار را تشخيص دهند، بخصوص سازمان استخباراتي پاکستان، چرا که آن سازمان برمبناي تفکر دفتري خود شان عمل مي کنند وحتا مصالح پاکستان را بدست خود رقم مي زنند.»

اما چه چيزي باعث اين اقدام شده است؟ آقاي محمود معتقداست:« فشاري که بالاي پاکستان وجود دارد اين جنگ را بوجود آورده است چون تروريستان درجنگ عليه ارتش پاکستان نمي توانند مقاومت کنند ناگزير از طريق آشوب، دهشت ونا امن ساختن زند گي شهروندان وضعيت را قسم ديگري جلوه بدهند».

آقاي محمود از ادامه اين وضعيت، دولت پاکستان وکشور هاي منطقه را، هشدار ميدهد که اين افزايش نا امني درپاکستان مي تواند امنيت منطقه را در آينده بسيار نزديک به مخاطره اندازد.

او بحران امنيتي موجود در منطقه را جدي ترين بحران جهان تلقي مي کند و مي مي گويد، هيچ منطقه اي درشرايط موجود درجهان نيست که نظير بحران امنيتي افغانستان، پاکستان، خاور ميانه وآسياي ميانه باشد.

به باور محمود تلاش هاي نظامي پاکستان عليه طالبان والقاعده صادقانه به نظر نمي رسد.

او مي گويد:« در بسا موارد من گفته مي توانم که جنگي را که پاکستان عليه تروريزم راه انداخته است جنگ موش وپشک است ويا به قول معروف جنگ زرگري است. قسمي که اخبار نظامي پاکستان نشان مي دهد؛ درحدود يک و نيم هزار طالب ازبيک تبار را ارتش اين کشور محاصره کرده است. درطول چند ماه ادعاهاي بسيار قوي وجود داشت که آنها لانه هاي تروريست ها را از بين برده اند، ولي بازهم مي بينيم که هنوزهم مناطق وجود دارد که( دهشت افگنان) مي توانند منطقه را بي ثبات بسازند».

به باورآقاي محمود، مبارزه دربرابر تروريزم درمنطقه به تنهايي براي يکي دوکشورخيلي مشکل است. بنابراين او پيشنهاد مي کند که با يک همگرايي منطقه اي ويک اجماع بين المللي در موجوديت يک استراتيژي وسيع مبارزه ، مي توان عليه نهاد هاي بنياد گرايي درمنطقه پيروزي بدست آورد.

به گفته وي علاوه از راهکارهاي نظامي جامعه جهاني وکشورهاي منطقه رهيافت هاي اقتصادي، آموزشي وتنوير افکارعمومي را در برابر تروريزم درمنطقه نيز حست وجو بايد کرد.

او هشدار ميدهد که اگر مبارزه به شکل پراگنده و در وضعيت کنوني عليه تروريزم ادامه داشته باشد واز طرفي در اهداف متعدد بالاي اين پديده در منطقه وجهان سرمايه گذاري گردد نه جنگ به جايي مي رسد که امنيت جهان ومنطقه به شدت به مخاطره خواهد افتاد.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر