نتايج مقدماتی انتخابات پارلمان ازبيکستان اعلام شد | آلمان و جهان | DW | 30.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نتايج مقدماتی انتخابات پارلمان ازبيکستان اعلام شد

کميسيون انتخاباتي نتايج مقدماتي انتخابات پارلماني ازبيکستان را اعلام نمود. براساس نتايج اعلام شده ازسوي اين کميسيون 33کرسي راحزب ليبرال دموکرات به رهبري شخص آقاي کريمف، رييس جمهورکنوني کشور،به دست آورده است

default

در انتخابات پارلماني اين کشورکه به تاريخ بيست وهفتم ماه جاري برگزارشد،نمايندگان احزاب مختلف براي کسب بيشترين کرسي هاي پارلمان به رقابت پرداختند. مجلس عالي ازبيکستان داراي 150 کرسي مي باشد که براي بدست آوردن اين کرسي هاعمدتاً چهارحزب سياسي اين کشوربه رقابت پرداختند.

.

براساس نتايج مقدماتي پس حزب ليبرال که 33 کرسي را بدست آورده است به ترتيب 26کرسي راحزب دموکرات،20 کرسي راحزب خلق دموکرات،15 کرسي راحزب سوسيال دموکرات اين کشوربدست آورده اند.

آگاهان امورسياسي چهارحزبي راکه دراين انتخابات راه يافته اند، هريک را بگونه اي ازاحزاب متحدرييس جمهوري مي دانند.

رحمت کريم دولت، کارشناس مستقل امورسياسي، ضمن آنکه شفافيت انتخابات پارلماني ازبيکستان رازيرسوال مي بردهمچنان انجام اين روند رايک سناريويي ازقبل طرح شده تيم رييس جمهوري مي داند.

گفتنيست که جريان انتخابات صرف توسط ناظران کشورهاي سابق اتحاد شوروي نظارت شده است.

بقول آقاي دولت اشتراک نکردن ناظران اتحاديه اروپانيزيکي ازدلايل غيرشفاف بودن جريان انتخابات پارلماني اين کشورمي باشد.

چيزجديدي که دراين انتخابات ديده مي شود راه يافتن حدوداً 15 نماينده از جريان موسوم به حرکت حمايت ازمحيط زيست به پارلمان جديدازبيکستان است.

همچنان اين نخستين باراست که 15 نفرازنمايندگان حمايت ازمحيط زيست به شکل غيرقابل چشم داشت واردمجلس علياي اين کشورمي شوند.

بگفته آگاهان سياسي راه يافتن اين نمايندگان،درواقع يک نوع تلاش براي ايجادموانع دررابطه به احداث نيروگاه هاي آبي توسط کشورهاي تاجيکيستان وقرغزستان يعني وارثان اصلي آبهاي منطقه مي باشد.

درهمين حال کارشناسان امورسياسي پارلمان کنوني ازبيکستان رايک تشکيلات وابسته به دستگاه حاکم ودرواقع يک پارلمان ناکارآمد وممثل برنامه هاي آقاي کريمف مي دانند.

گفته مي شود براساس اعلام نتايج مقدماتي، در برخي ازمراکزراي دهي انتخابات به دوردوم نيزکشانده شده اند.

حسیب دروازی

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی