نتايج مذاکرات کرزي وميرکل دربرلين | آلمان و جهان | DW | 11.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نتايج مذاکرات کرزي وميرکل دربرلين

با ديدار حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ازبرلين به روزيکشنبه، انگيلا ميرکل صدراعظم آلمان بازهم وعده کرد که کمکهاي کشورش براي آموزش دادن به پليسها وسربازان افغانستان ادامه مي يابد.

کرزی سپاسگزاری مردم افغانستان را ازکمکهای آلمان به کشورش درهفت سال گذشته ابراز کرد

کرزی سپاسگزاری مردم افغانستان را ازکمکهای آلمان به کشورش درهفت سال گذشته ابراز کرد

آلمان ميخواهد بازهم کمک هايش را به افغانستان ادامه دهد. اين موضوع را انگلا مرکل صدراعظم جمهوري فدرالي آلمان ديروز بعدا از ملاقات با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در برلين اظهار کرد. اين کمکها بيش از همه در قسمت تعليم و آموزش پوليس و ارتش ، يعني مواردي که تا حال موفقيتهايي بدست آورده اند، ادامه داده مي شود. ميرکل گفته است:

«به نظر من نبايد ناديده گرفته شود، که ما در ماه ها و سال هاي گذشته پيشرفت هايي داشته ايم. بايد ديد، که قواي امنيتي افغانستان در ساحۀ کابل مسووليت عمده را بدوش دارد. طبعا بايد آيساف بحيث پشتوانه هنوز هم در آنجا بماند، ولي دو سال قبل اصلا چنين چيزي را تصور کرده نميتوانستيم.»

تا حال صرف 10 درصد قواي نظامي افغانستان آموزش شده اند.

صدراعظم آلمان گفت:

«هنوز هم مسير طولاني اي در پيشرو داريم و بايد ما بزودي بهتر شويم، تا زودتر به هدف برسيم. ما خواست اين کار را داريم و شرايط آنرا آماده خواهيم کرد. پس گفته ميتوانيم، که ما براه درست روان استيم، که البته اين خود نيازمند تلاش بيشتر است. من نميخواهم وضع را بسيار عالي نشان بدهم.»

صدراعظم آلمان گفت: هنوز هم کمبود هايي در بخش بازسازي افغانستان وجود دارند، ولي همزمان ميتوان به موفقيت هايي در زمينه اشاره نمود.

«ما در افغانستان بهبودي ها و نواقصي داريم. موفقيت هاي چشمگيري وجود دارند، که با وجود همۀ مشکلات نبايد آنانرا فراموش کنيم. 6 مليون طفل مکتب بشمول تعداد زيادي از دختران، از آن جمله ميباشند. من در سفرم به شمال افغانستان چنين موفقيت هايي را به چشم سر مشاهده نموده ام.»

انگلا مرکل بخاطر وعدۀ کرزي مبني بر تعديل قانون احوال شخصيۀ اقليت شيعه در افغانستان ابراز رضايت نمود. رئيس جمهور افغانستان گفت، که پيشنهادهاي تعديلي در زمينه به پارلمان راجع شده است. کرزي از انگلا مرکل بخاطر حمايت آلمان از افغانستان ابراز امتنان نموده گفت :

«من سلام ها و تمنيات نيک مردم افغانستان را بخاطر تمام آنچه آلمان در هفت سال اخير براي افغانستان انجام داده است، در بخش آموزش پوليس و اردوي افغانستان، در قسمت بازسازي و انکشاف افغانستان، در زمينۀ حمايت از بخش صحت عامه، در بخش معارف و ادارات عامه بشما ميرسانم. من تشکر ميکنم، که شما با سربازان تان و پول ماليه دهندگان تان در افغانستان حضور داريد، تا چانس هاي آيندۀ مردم افغانستان را بهتر بسازيد.».

رئيس جمهور افغانستان تأکيد نمود: در مناطقيکه قواي آيساف آلماني مستقر اند، حضور حکومت افغانستان نسبت به ولايات ديگر بيشتر است. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از فعاليت هاي واحد هاي ويژه کماندويي آلماني، که هفتۀ گذشته يکتن از دهشت افگنان بلند پايۀ مظنون را دستگير نمود، تمجيد بعمل آورد. در مورد اينکه شخص مذکور در مقام عالي حکومت ايفاي وظيفه مينمود، حامد کرزي نخواست تبصره کند.

انگلا مرکل و حامد کرزي نسبت وضع ناگوار در پاکستان، جايي که طالبان هنوز هم در حال پيشرفت بوده و جنگ با قواي دولتي باعث فرار عام از درۀ سوات گرديده است، ابراز نگراني نمودند.

بتينا مارکس/ خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی