ناتو ونيروهاي خارجي درافغانستان قوانين بشري را رعايت کنند | مجله حقوق بشر | DW | 07.12.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

ناتو ونيروهاي خارجي درافغانستان قوانين بشري را رعايت کنند

. قراين نشان مي دهند که نيروهاي ناتودرافغانستان درارتکاب به اعمال خلاف قانوني وحقوق بشر،نه دربرابرمحاکم افغاني پاسخگو استند، نه ضوابط ومقررات عدلي کشورهاي خودي و يا محاکم بين المللي را رعايت مي کنند.

مردم با نظربسیارنقادانه به شلیک سربازان ناتو برمردم ملکی قندهار می نگرند

مردم با نظربسیارنقادانه به شلیک سربازان ناتو برمردم ملکی قندهار می نگرند

پس ازیک فروکش نسبی ،ازدوهفته بدین سو بازهم جنگها وحملات انتحاری درجنوب افغانستان افزایش یافته اند. دربرنامه های گذشته ما درمورد جنبه های ضد انسانی ، ضد دینی وزیانهای روانی وتاریخی ای که ازحملات انتحاری متوجه افراد علیحده ، جامعه ملی وجهانی است، سخن فراوان گفته ایم. این بارپای عملیات نیروهای آیساف زیرفرماندهی ناتو ونیروهای ائتلاف بین المللی درمیان است.

هرروزخبرهای تکاندهنده ای ازکشتاروزخمی شدن افراد غیرنظامی توسط نیروهای خارجی درافغانستان به گوش می رسند. قراین نشان می دهند که نیروهای ناتودرافغانستان درارتکاب به اعمال خلاف قانونی وحقوق بشر،نه دربرابرمحاکم افغانی پاسخگو استند، نه ضوابط ومقررات عدلی کشورهای خودی و یا محاکم بین المللی را رعایت می کنند.

باوجود تقاضای مکرر رئیس دولت افغانستان که نیروهای خارجی باید عملیات شان را با اطلاع مقامات افغانی انجام دهند . علی الرغم توصیه های نماینده سازمان ملل متحد درافغانستان وسازمان عفوبین المللی که ناتوعدالت را درمورد افراد غیرنظامی رعایت نماید و ازبدرفتاری وشکنجه خود داری ورزد، واقعیات حاکی ازآنند که فاجعه بازهم تکرارمی شود.

اعلامیه عفو بین المللی درمورد تامین عدالت درمورد قربانیان ملکی جنگ واحتراز شکنجه توسط نیروهای ناتو

سازمان عفوبین المللی به تاریخ 27 ماه نومبردرآستانه برگزاری کنفرانس سران ناتو درریگا پایتخت لتویا، اعلامیه ای انتشارداده ودرآن تقاضا نموده است که :

رهبران ناتو باید یک نهاد مشترک را همراه با کشورافغانستان به خاطر تامین عدالت درمورد مردم ملکی ای که حقوق شان توسط نیروهای بین المللی کمک به حفظ امنیت درافغانستان – آیساف – پامال شده باشد ، تشکیل بدهد.

دراعلامیه آمده است که :

" آیساف نقش بسیاری اساسی درتامین حاکمیت قانون درافغانستان دارد.ما ازرهبران ناتو تقاضا می کنیم تا اطمینان دهند که آیساف درتطبیق قوانین بین المللی انسانی وقانون حقوق بشر کوتاهی نمی کنند ."

" هرفرد غیرنظامی ای که درجریان عملیات آیساف حقوق بشری اش پامال شود حق دارد که داد خواهی کند وما ازناتو تقاضا می کنیم تا به تاسیس چنین نهادی بپردازد تا چنین ادعاهایی را مورد بازجویی قراردهد، مسئوولان را مورد بازخواست قانونی قراردهد وبرای آسیب دیدگان جبران خسارت نماید."

اعلامیه عفو بین المللی به ویژه درموارد آتی ابرازنگرانی می کند ومی نویسد :

- بنابرگزارشها ، بمباردمانهای هوایی ای که به مثابه بخشی ازعملیات نظامی آیساف به راه می افتند ، منجربه کشته شدن افراد ملکی می گردند. شاید این حملات نتوانند بین اهداف ملکی نظامی تفکیک کنند.

- این حملات منجربه بی جا شدن 90000 نفری شده است که که ازخانه های شان درنتیجه خشونتها فرارکرده اند.

- طرزالعملهای زندانی شدنی که درحال حاضر توسط آیساف به کارگرفته می شوند می توانند منجربه اعمال شکنجه وبدرفتاری با آن اتباع افغانستان گردد که به نیروهای امنیتی افغانستان که بدین کارشهرت دارند، سپرده می شوند.

تکرارتراژیدی درقندهار

به روزیک شنبه سوم ماه دسمبر، درحضرت جی بابا ناحیه پنجم شهرقندهاردرنتیجه یک حمله انتحاری برکاروان نیروهای آیساف ، بنابه اظهارمقامات رسمی هشت نفربه قتل می رسند. گفته می شود سه نفرافراد ملکی دراثرانفجاربمب وپنج نفردیگردراثرشلیک سربازان ناتو کشته می شوند. ناتو همچنان افزوده است که سه تن ازسربازانش دراین حادثه زخمی می گردند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که سه سرباززخمی منسوب به نیروهای دریایی سلطنتی بریتانیا می باشند. شمارکشته شدگان تاهنوزمعلوم نیست. شفاخانه دولتی میرویس بابا بنابه افواهاتی که دربین مردم شایع است، به خاطرآنکه تلفات افراد ملکی می باشد، واقعیات را بیان نمی کنند. هنگامی که ازدگرمن لوک کنیتگ سخنگوی آیساف درمورد تلفات افراد ملکی توسط نیروهای ناتو پرسش به عمل آمد؛ وی گفت :

" ما حقایق را جمع آوری می کنیم . تاکنون معلوم نیست که به چه طریقی نیروهای ناتو واکنش نشان داده اند."

وزارت دفاع بریتانیا گفته است:

" هنگامی که سربازان ازمنطقه ای که درآنجا حمله صورت گرفته بود حرکت می کردند، چندین موترملکی ازعقب شروع به دنبال کردن آنها نمودند، به شمول یک موترکه درپیشاروی آنها چپ وراست می رفت ومی خواست آنها را متوقف گرداند..." نیروهای بریتانیایی شلیک های هوایی وشلیکهای اخطاردهنده کردند، تاموترها را عقب بزنند. " شلیکهای دیگربا تایرموترها صورت گرفت تا ارابه موتررا ازکاربیاندازد."

شاهدان عینی می گویند که سربازان ناتودرفاصله بین حضرت جی بابا ومیرویس مینه که تقریباً سه کیلومترمی شود، برهرموتروموترسایکل که مشکوک می شدند، شلیک می کردند.

عبدالقدیم پتیال رئیس مرکزفرهنگی ویش ملگری و ناشرجریده سپرغی درمورد شمارتلفات این حادثه می گوید:

"دولت ازسیزده تا پانزده نفرزخمی سخن به میان آورده است. مردم تعداد زخمیان را بین 40- 50 نفرمی دانند. فکرمی شود که حدود 18 نفرملکی کشته شده و 40-45 نفرزخمی شده باشند."

پتیال درمورد تاثیراین حادثه برروحیه مردم قندهارمی گوید:

" روحیه آنها کوبیده شده است. مردم درموقعیتی قرارگرفته اند که مصداق ضرب المثل زمین سخت وآسمان دوراست. یعنی اگردرشهربمانند، این مصیبتها را می بینند وهرگاه مهاجرت کنند، مشکلات آن تحمل ناپذیرمی باشد. بنابراین هرلحظه درانتظاراند که انفجاری صورت بگیرد ، وبازهم مردم ملکی کشته شوند."

پتیال درمورد قضاوت مردم نسبت به نیروهای ناتو می گوید:

" قضاوت مردم دربرابرنیروهای ناتو بسیارمنتقدانه است وازبرخورد آنها سخت متنفراند، زیرا دراین اواخرهنگامی که برآنها حمله ای صورت می گیرد، آنها برمردم ملکی شلیک می کنند."

سازمانهای حقوق بشرافغانستان نیز ازاین رویه نیروهای خارجی دربرابرمردم ملکی شاکی اند. عبدالرحمان هوتکی رئیس سازمان حقوق بشرومحیط زیست افغانستان دراین رابطه می گوید:

" عملیات جنگی باید دقیق باشند ودرهمآهنگی بادولت افغانستان صورت گیرند تا مردم ملکی ازآن متضررنشوند. متاسفانه درطول پنج سال عملیات نظامی به شکل مستقلانه ازطرف قوای ناتو پیش برده می شوند. اطلاعات نادرستی که آنها به دست آورده اند؛ نتیجه اش این بوده است که مردم عام ومردم بیگناه زیربمباردمان آنها قرارگرفته اند."

آقای هوتکی برای جلوگیری ازتکرارهمچو حوادث غم انگیز چنین پیشنهاد می نماید:

" پیشنهادی داشته ایم که یک سرقوماندانی اعلی به وجود آید که درراس آن رئیس جمهورباشد. اعضایش ازقوای بین المللی ؛ وزیردفاع ووزیرداخله ورئیس امنیت دولتی باشند. هرزمانی که اینها بالای یک منطقه عملیاتی انجام می دهند، همین سرقوماندانی اعلی اول با تمام امکانات شان تحقیقات کنند؛ ومشخص بسازند ، بعد ازآن این عملیات درتفاهم پیش برده شود. این طرح ما نه ازطرف دولت قبول شده است ونه ازجانب قوای بین المللی . مستقلانه عمل کردن نتایجش این است که باربارعملیات نظامی باعث ازبین رفتن مردم بی گناه افغانستان می گردد."

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی