ناتو مصمم به خارج ساختن نيروهايش ازافغانستان است | افغانستان | DW | 11.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ناتو مصمم به خارج ساختن نيروهايش ازافغانستان است

دبيرکل ناتو دربروکسل گفته است : قطع نظر ازجنگ شديدي که با گروه تندرو طالبان درافغانستان جريان دارد، ناتو برطرحش جهت بيرون کشيدن تدريجي نيروهاي اين اتحاديه ازافغانستان ايستادگي مي کند.

درکنفرانس بروکسل وزرای دفاع 46 کشور عضو آیساف شرکت کرده بودند

درکنفرانس بروکسل وزرای دفاع 46 کشور عضو آیساف شرکت کرده بودند

به روز جمعه اندرز فوراسموسن دبيرکل ناتو پس ازکنفرانس وزراي دفاع 46 کشور که درنيروهاي بين المللي کمک به حفظ امنيت درافغانستان ( آيساف ) دربروکسل شرکت دارند، اين مطالب را اظهار داشته است.

سرازامسال بايد پليس وارتش افغانستان مسووليت امنيتي بخشهايي ازافغانستان را به دوش گيرند. راسموسن گفته است:« تاجايي که اوضاع اجازه بدهد، ما مي خواهيم اين دوران گذاربه زودي ممکن به سر برسد».راسموسن علاوه کرده است« ما مي خواهيم درصورت امکان چنين کاري درپايان سال جاري آغاز شود».اما او علاوه کرده است که ناتو تازماني درافغانستان مي ماند که بدان ضرورت باشد.

دريک اعلاميه که 28 وزيردفاع عضو پيمان ناتو به روزجمعه دربروکسل انتشار داده اند، « از بهبود قابل ملاحظه قابليتهاي نيروهاي امنيتي افغانستان» ستايش شده است. وزراي نامبرده دراين سند وعده مي دهند که « ما خود را براي تهيه آموزگاران مکلف مي دانيم تا ازاين پيشرفتهاي فزاينده حمايت کنند». درحال حاضر هنوزهم 450 آموزگار ازجمله 2300 تني که وعده شده بود، کم است.

راسموسن گفته است: « شايد طالبان فکرکنند لازم است تا منتظربيرون رفتن ماباشند، اما هنگامي که ماموريت ما پايان يابد، صدها هزار سرباز وپليس افغان خواهند بود، که هريک آموزش ديده وآماده اند ازکشورشان دفاع کنند».

ليام فاکس وزيردفاع بريتانيا ازکشورهاي عضو ناتو تقاضا کرد تا مربيان بيشتري به افغانستان بفرستند. فاکس گفته است:« ما مي دانيم که بعض کشورها براي اعزام نيروهاي جنگي درافغانستان مشکلاتي دارند. اما هيچ دليلي وجود ندارد که يک کشورنتواند شمارزياد اموزگار به افغانستان بفرستد. اين يک مسووليت اخلاقي کشورهاي عضو است که درماموريت آموزش دادن به نيروهاي امنيتي افغانستان کمک کنند».

دراعلاميه وزراي دفاع ناتو درارتباط به افغانستان آمده است:« چالشهاي زيادي باقي مانده اند وموفقيت هنوز تضمين نشده است، با اينهم حوادث اخيرما را تشتجيع مي کند».

راسموسن جنگ دشوار وپرقرباني با نيروهاي تندرو طالب درولايتهاي هلمند وقندهار را علامت آن دانست که طالبان درزادگاه اصلي شان تهديد به شکست مي شوند.

دي پي آ/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل شامل آهنگ

آگهی