ناتو ازتوافق صلح حکومت پاکستان با طالبان احساس خطرمي کند | افغانستان | DW | 27.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ناتو ازتوافق صلح حکومت پاکستان با طالبان احساس خطرمي کند

توافقات تازه صلح حکومت پاکستان با جنگجويان طالب درمناطق قبايلي آن کشوربه طور نسبي لحظات آرامي را درداخل تامين نموده است ، اما درخارج چالشهاي دپلوماتيک جديدي را برانگيخته است.

با توجه به حضور فعال امریکا درمنطقه توافقات با طالبان محلی نمی توانند پایدارباقی بمانند

با توجه به حضور فعال امریکا درمنطقه توافقات با طالبان محلی نمی توانند پایدارباقی بمانند

حکومت ملکي جديد پاکستان درهفته گذشته درسوات ، نخستين توافق صلح را با افراط گراياني که مي خواهند حاکميت اسلامي به سبک طالبان به وجود آورند، منعقد ساخت. همچنان گفته مي شود که توافقات مشابهي با سايرگروههاي جنگجو درکمربند قبايلي نزديک به مرزهاي افغانستان صورت خواهد گرفت .

اين توافقات درمقامات ناتو ناقوسهاي خطر را به صدا در آورده اند، زيرا چنين توافقات صلح تنها مي توانند حملات را دردرون پاکستان متوقف سازند، اما نمي توانند جلو حملات ازطريق مرزها را برنيروها بين المللي بگيرند.

دراخيرهفته مارک ليتي؛ سخنگوي ناتو درافغانستان به اسلام آباد هشدارداد که اطمينان بدهد که چنين توافقاتي " منجر به افزايش خشونتها درافغانستان نمي گردند".

وي گفته است که " ما آرزومندي آنها را براي رسيدن با توافق صلحي با جنگجويان درک مي کنيم، اما درصورتي که مشکل ازيک جانب مرز صرفاً به جانب ديگر انتقال داده شود، درآن صورت راه حل واقعي اي نمي تواند وجود داشته باشد".

نيروهاي نظامي پاکستان براي رسيدن به صلحي با بيت الله محسود قوماندان ترس آفرين قبايلي بايد حدود 100000 سربازش را قسماً ازمناطق نا آرام قبايلي بيرون بکشد.

نخست وزیرجدید پاکستان با توافق صلح با طالبان فقط قادراست آرامش نسبی را موقتاً دردرون کشورش برپا سازد

نخست وزیرجدید پاکستان با توافق صلح با طالبان فقط قادراست آرامش نسبی را موقتاً دردرون کشورش برپا سازد

آنچه روشن است اينکه ؛ چنين توافقات صلحي درگذشته ها منجربه شکست شده اند. توافقاتي که درسالهاي 2005 و2006 با ولسواليهاي قبايلي دروزيرستان جنوبي وشمالي منعقد گرديده اند، به جنگجويان فرصت داد تا هم تسهيلات آموزشي شان را افزايش بدهند وگروههاي شان را سر از نو متشکل گردانند.

تحليلگران امور امنيتي براين نظراند که پيمانهاي جديد به جنگجويان فرصت خواهد داد تا توجه شان را بيشتر متوجه نيروهاي بين المللي درافغانستان بسازند.

محمود شاه مسوول پيشين بخش امنيتي درمناطق قبايلي دراين رابطه مي گويد:" اکنون آنها مي توانند حملات انتحاري بابمب را درحالي که هدف آنها امريکاييان باشد، دردرون افغانستان انجام بدهند".

ازنظرمحمود شاه سلاحها ومهماتي که جنگجويان محلي عليه نظاميان پاکستاني مورد استفاده قرارمي دهند، مي توانند به داخل افغانستان برده شوند وبدين ترتيب يک وخامت خطرناک را درمنازعه جاري دراين کشورمعروض به جنگ دامن خواهند زد.

رحيم الله يوسف زي تحليلگر وخبرنگاري که مرکزفعاليتهاي وي شهرپيشاورمي باشد، دراين رابطه مي گويد:" امريکاييان به هيچصورت نمي توانند تحمل بکنند که جان سربازان آنها درمعرض خطربيشترازآنچه قرارگيرد که اکنون با آن مواجه اند.بنابراين آنها نمي توانند که آرام بنشينند وناظرخراب شدن کارها باشند".

جنرال دان مک نیل فرمانده نیروهای امریکایی درافغانستان نیز این توافقات حکومت پاکستان با طالبان محلی را درد سرمی داند

جنرال دان مک نیل فرمانده نیروهای امریکایی درافغانستان نیز این توافقات حکومت پاکستان با طالبان محلی را درد سرمی داند

جنرال دان مک نيل قوماندان نيروهاي امريکايي درافغانستان درهفته گذشته ضمن گزارشي به کنگره ايالات متحده امريکا گفته است وزارت دفاع ايالات متحده امريکا " بامذاکراتي که صورت گرفت دچارمشکلات بود واحتمالاً بايک توافق صلح ديگر درايالت شمال غربي پاکستان دوباره با آن مشکلات مواجه مي گردد". مک نيل افزوده است: " نگاه ما متوجه پاکستان است، به نظرمن ازهمين حالا چنين توافقاتي کارنمي کنند".

اين نا اميدي مقامات امريکايي ازآنجا روشن مي گردد که به دنبال تمايل حکومت منتخب جديد براي تصحيح سياستهاي سختگيرانه پرويز مشرف با شورشيان و پيشنهاد مذاکرات صلح باطالبان، پروازهاي اکتشافي ايالات متحده امريکا ازماه مارچ بدين سو افزايش يافته اند.

مادامي که درچهاردهم ماه مي دوراکت رهبري شده به پناهگاه شورشيان دردمه دوله واقع درولسوالي قبايلي باجور اصابت نمود، بيش ازده نفر به قتل رسيدند که دست کم برخي ازآنها افراد غيرنظامي بودند. اين امرموجب آن گرديد تا حکومت پاکستان بخواهد رسماً عليه ائتلاف تحت فرماندهي ايالات متحده امريکا اعتراض بکند.

اما اين اقدام براي طالبان محلي که حملات انتحاري انتقامجويانه اي را درنزديکي پايگاه نظامي انجام دادند قناعت بخش نبود، زيرا آنها مدعي بودند که ايالات متحده امريکا بدون کمک نيروهاي نظامي پاکستان قادرنيستند چنين حملاتي را انجام بدهند.

این تروریست آلمانی ترکی تبارازطریق مرزهای مشترک افغانستان وپاکستان ، درخوست عملیات انتحاری را انجام داد

این تروریست آلمانی ترکی تبارازطریق مرزهای مشترک افغانستان وپاکستان ، درخوست عملیات انتحاری را انجام داد

يوسفزي معتقد است که" رسيدن به صلح ازطريق توافقات با مليشه هاي محلي امرممکني نيست ، زيرا هرباري که چنين توافقات صلح منعقد گردند، حملات نيروهاي امريکايي درداخل خاک پاکستان ، موجب برهم خوردن آنها مي گردند".

يوسفزي مي گويد امريکاييان جرئت نمي کنند که نيروهاي شان را براي انجام دادن عمليات محاربوي کامل العياري به مناطق قبايلي بفرستند، زيرا چنين اقدامي مي تواند سبب تحريک نيروهاي نظامي پاکستان که با سلاحهاي اتومي مجهز اند گردد. اما به عوض آنها ازطريق انجام دادن عمليات محدودي ، پيوسته برحکومت اسلام آباد اعمال فشارخواهند نمود. امريکا تهديد خواهد نمود که کمکهاي اقتصادي اش را به پاکستان که پاکستان شديداً بدان وابسته است، قطع مي نمايد.

يوسف زي مي گويد:" يگانه ابرقدرت جهان خودش نتوانست درجريان هفت سال طالبان رابه کلي شکست بدهد، اما اکنون مي کوشد ازطريق اعمال فشاربرارتش کوچک وبالنسبه ازلحاظ تجهيزات فقيرپاکستان ، اين کار را انجام بدهد".

ازسال 2001 بدينسو که مبارزه عليه تروريسم مطرح شده است، پاکستان تنها ازايالات متحده امريکا يازده مليارد دالر به دست آورده است. به همين ترتيب کشورهاي ديگرغربي نيز به پاکستان جهت پيشبرد پروژه هاي انکشافي اين کشورومبارزه عليه افراط گرايي اسلامي به اين کشورمليارد ها دالرکمک نموده اند. اين پولها نقش مهمي درتثبيت اقتصاد شکنند پاکستان داشته اند.

آگهی