مکتب موسيقي استاد سرآهنگ در هرات | افغانستان | DW | 02.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مکتب موسيقي استاد سرآهنگ در هرات

استادمحمد حسين سرآهنگ پرآوازه ترين هنرمند موسيقي افغانستان بوده است. وي توانست القابي چون کوه بلند موسيقي، سرتاج، بابا و شير موسيقي را کسب کند.

هرات با تاسيس مکتب موسيقي ازهنرآفريني وزحمات استاد سرآهنگ درعرصه ي موسيقي افغانستان، قدرداني نموده است.

هرات با تاسيس مکتب موسيقي ازهنرآفريني وزحمات استاد سرآهنگ درعرصه ي موسيقي افغانستان، قدرداني نموده است.

استاد سرآهنگ درميان اهل موسيقي وهنرهند نيزازمحبوبيت وجايگاه ويژه اي برخورداراست. استاد سرآهنگ با آنکه ازاستعداد وتوانايي هاي ويژه اي برخورداربود ومي توان وي را هنرمند استثنايي خواند ولي درزادگاهش آنطورکه شايسته وبايسته وي است، ناشناخته مانده است.

هرات که ازگذشته هاي دورمهد وپرورشگاه هنرو ادب بوده است، با تاسيس مکتب موسيقي ازهنرآفريني وزحمات استاد سرآهنگ درعرصه ي موسيقي افغانستان، قدرداني نموده است.

نام سرآهنگ سرلوحه ي مکتب موسيقي است که ازدوماه به اين سو بردروازه خانه شخصي استاد محمد جواد تابش، يکي ازنوازندگان وموسيقيدانان هراتي نصب شده است. وي شاگرد الطاف حسين سر آهنگ، پسراستادمحمدحسين سرآهنگ، است واز 7سالگي آوازخواني راشروع نموده است.

آقاي تابش مي گويد؛ آرزودارد که روزي دراين مکتب موسيقي، نه تنها موسيقي بلکه بيدل ومولانا شناسي ومسائل هنري وفرهنگي نيزتدريس شود.

استادمحمد وجوادتابش موسس مکتب موسیقیاستاد سرآهنگ

استادمحمد وجوادتابش موسس مکتب موسیقی"استاد سرآهنگ"

مکتب موسيقي استادسرآهنگ درحالي درهرات افتتاح شده است که بعد از زمان سقوط دولت نجيب الله تعداد زيادي ازهنرمندان پرآوازه افغانستان به کشورهاي ديگرمهاجرشدند که اين دوران برموسيقي کشورضربات زيادي را واردکرده است. بعد ازآن درزمان طالبان درسالهاي 1374تا1380 وممنوعيت موسيقي ازسوي آنان، روند مهاجرت هنرمندان افزايش يافت. برخي از هنرمندان توانستند در ديارغربت نيزچراغ موسيقي رازنده نگهدارند.

منع موسيقي وبرخوردهاي خشن با نوازندگان وموسيقيدانان کشور درزمان طالبان يک فاجعه عظيم براي موسيقي افغانستان شمرده مي شود.

بعدازسقوط دولت استبدادي طالبان، بعضي ازهنرمندان به کشور بازگشتند، اماتعداد زيادي ازآنان هنوزدرديارهجرت به سر مي برند.

گرچه برخي ها معتقدند که کارهاي زيادي درعرصه موسيقي افغانستان انجام شده است، اما نبود امکانات وعدم پشتيباني دولت ازخوانندگان ونوازندگان، هنراصيل موسيقي کشور رادرلبه پرتگاه قرارداده است.

استاد محمدجواد تابش موسس مکتب موسيقي سرآهنگ درهرات نيزازاين امرشکايت دارد؛ او ميگويد: " دولت هيچ نوع همکاري با ماندارد، موسيقي ماغني است مگردرسه دهه جنگ ضربات زيادي برپيکره آن وارد شده است و دوباره فعال ساختان وپربارساختن آن، نيازبه همکاري وحمايت مردم ودولت دارد."

درمکتب موسيقي استاد سرآهنگ، فعلاً 85 نفربه آموختن کاربا آلات موسيقي وآوازخواني، مشغول اند که ازاين تعداد5 نفرآنها ازخانمها مي باشند.

عرف جامعه وعنعنات ورسوم هنوز طوري نيست که خانم ها بتوانند درکورس هاي موسيقي شرکت کنند

"عرف جامعه وعنعنات ورسوم هنوز طوري نيست که خانم ها بتوانند درکورس هاي موسيقي شرکت کنند "

آقاي تابش درمورد حضورخانم ها در کورس هاي موسيقي مي گويد: "عرف جامعه وعنعنات ورسوم هنوز طوري نيست که خانم ها بتوانند درکورس هاي موسيقي شرکت کنند وممانعت از طرف خانواده ها وجود دارد، اما بازهم خانم ها علاقه دارند ودرمکتب موسيقي استاد سرآهنگ هم فعلاً 5 نفر ازخانم ها شرکت کرده اند."

دوري هنرمندان ازافغانستان وتاثيرات محيطي برآنان باعث شده است که موسيقي افغانستان از حالت سنتي وکلاسيک ومحلي خود دورشود. همچنان موسيقي هاي هندي واروپايي نيز به موسيقي محلي وکلاسيک تاثيراتي برجاي گذاشته وآن رادرانزوا قرارداده است، اماخوشبختانه بعضي از هنرمندان توانسته اند آهنگ هاي محلي رادرقالب هاي جديد بازسازي کنند.

استاد محمد جواد تابش براين نظراست که مردم بيشتربه موسيقي کلاسيک وسنتي خود علاقه نشان مي دهند.

موسيقي محلي افغانستان اصيل، جذاب ومتنوع است که با سازهاي ويژه نواخته مي شود وداراي سبک هاي مختلف بدخشي، لوگري، هراتي، نورستاني، هزارگي وغيره مي باشد. گشودن مکتب آموزش موسيقي به شکل حرفه اي آن مي تواند گامي موثر درجهت زنده ساختن موسيقي اصيل کشورباشد.

DW.COM

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی