مي توا ن به درستي افغانستان را يک سرزمين مواد مخدر ناميد | افغانستان | DW | 07.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مي توا ن به درستي افغانستان را يک سرزمين مواد مخدر ناميد

آلمان يکي ازمهمترين کشورهاي کمک کننده درافغانستان است.جاي تعجب نيست که موضوع افغانستان مورد توجه رسانه هاي اين کشورقرارگيرد

کي ايدي نماينده ويژه سازمان ملل متحد در افغانستان

کي ايدي نماينده ويژه سازمان ملل متحد در افغانستان

.روزنامۀ "فرانکفورته الگماينه سايتونگ" (FAZ) که ازمعروفترين روزنامۀ پرتيراژ آلمان به شمارمي رود، گفتگويي با کي ايدي نماينده ويژه سازمان ملل متحد در افغانستان در بارۀ اوضاع جاري کشورانجام داده است. کي ايدي درحالي که الويت هاي ماموريتش سخن مي گويد، روي ايجاد اعتماد به جامعه جهاني درافغانستان تاکيد مي کند.

سوال: چندي پيش بان کي مون سر منشي عمومي سازما ن ملل متحد شما را به عنوان نماينده ويژه خود در افغانستان و آمر ماموريت حمايوي سازمان ملل متحد نامزد کرد. در قدم نخست چه چيزي مورد توجه شما قرار دارد؟

کي ايدي: وظيفه من ايجاد اعتماد است. اگر در افغانستان اعتماد به جامعه جهاني وجود داشته باشد، مي تواند پيشرفت هاي زيادي در کارها صورت گيرد – اعتماد کليد موفقيت ماست. ما مي خواهيم بر اساس اعتماد متقابل با رييس جمهور کرزي و حکومت افغانستان مشترکاً کار کنيم. اين شيوۀ کار من است.

سوال: ماموريت شما در مقايسه با نماينده ويژه قبلي سازمان ملل متحد در افغانستان چيست؟

کي ايدي: ماموريت من اساسا ً دقيق تر است. ماموريت جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي افغانستان رديف هاي از الويت هاي را در نظر دارد که در موقعيت کنوني براي جامعه جهاني داراي اهميت خاصي است. ماموريت گذشته آمادگي داشت، اما دقيق نبود. حالا الويت ها واضحا ً مشخص شده است. به اين ترتيب مسير کار من نيز تعيين گرديده است.

سوال: داوري شما در باره وضعيت کنوني کشور چگونه است؟

افزایش عملیات انتحاری و فعالیت های تروریستی در سال گذشته در افغانستان

افزایش عملیات انتحاری و فعالیت های تروریستی در سال گذشته در افغانستان

کي ايدي: تعداد فعاليت هاي تروريستي و حملات در سال پيش بازهم افزايش يافته است. اين که وضعيت در اين سال چگونه به نظر خواهد آمد، بايد انتظار کشيد. .. براي بهبودي اوضاع امنيتي بايست ما در ساحه هاي ديگر پيشرفت کنيم. من در قدم اول از نظام پليس نام مي برم. من با حکومت آلمان به يک نظرم که بايد شمار آموزش دهندگان پليس افزايش يابد و آموزش پليس بهبود يابد. بازسازي يک نظام قضايي کارا داراي اهميت تعيين کننده است. ما از منازعات در جا هاي ديگر مي دانيم که به خصوص به اين وظايف در افغانستان توجه کمتري صورت مي گيرد و يا خيلي دير به آن ها پرداخته مي شود. به هرصورت مناطقي وجود دارد که در آنجا ها حکومت مرکزي هيچ گونه کنترولي ندارد.

سوال: مي توا ن به درستي افغانستان را يک سرزمين مواد مخدر ناميد ست. آيا شما تصوري از اين امر داريد که چگونه مي توا ن اين مشکل را زير کنترول در آورد؟

کي ايدي: ما نمي توانيم اجازه دهيم که کشت خشخاش به سطحي باقي بماند که امروز قرار دارد. هيج راه حل معجزه آسا وجود ندارد که چطور به اين هدف رسيد، اما من از سه عنصر براي حل اين معضله ياد مي کنم:

افغانستان سرآمد تولید مواد مخدر در جهان

افغانستان سرآمد تولید مواد مخدر در جهان

نظام پليس و قضا بايد تقويت گردند؛ حکومت بايد در موقعيتي قرار گيرد که بتواند در سطح ولايات و ولسوالي ها عمل کند؛ و در امور کشاورزي بايد از بديل ها در برابر کشت خشخاش به صورت بهتري حمايت گردد. به نوسازي در ا ين بخش از اقتصاد افغانستان تا کنون توجه لازم نشده است و امکانات لازم در دسترس قرار نگرفته است.

سوال: شايد حکومت افغانستان در ا ين قسمت اقدامات کمي به عمل مي آورد، زيرا فساد ادراي زيادي وجود دارد.

کي ايدي: من تقريبا ً در تمام صحبت هاي که از زمان نامزدي ام که هم با افغان ها داشته ام ، اين مساله موضوع بحث بوده است. رشوت ستاني نه تنها به موثريت کمک هاي بين المللي صدمه وارد مي کند، بلکه اين مساله به پشتيباني ناشي از افکار عامه در کشور هاي که امکانات وسيع کمکي را در اختيار افغانستان مي گذارند، نيز لطمۀ بزرگ وارد مي کند.

سوال: آيا شما ا ين احساس را داريد که در افغانستان حالا به صورت عاجل چيزي اتفاق افتد يا در اساس مي توان به کار ها ادامه داد، همين طور که تاکنون در جريان بوده است؟ کي ايدي: مطلقا ً نه؛ نبايد جريان امور چنين پيش رود که حالا تا پيش رفته است. بايد حتما ً چيزي رخ دهد. من بي صبر هستم، و من سعي مي کنم که هر روزي بي صبر بمانم. اما من نيزمي دانم که پيشرفت هاي معيني به زمان نيازمند هستند.

مطالب مرتبط

آگهی