ميرکل درشصتمين سالروزتاسيس اسرائيل | آلمان و جهان | DW | 17.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ميرکل درشصتمين سالروزتاسيس اسرائيل

انگيلاميرکل صدراعظم آلمان فدرال در سخراني افتتاحيه اش در تل ابيب گفت: او با اين سفرش به اسرائيل، ميخواهد يک فصل جديد را در روابط ميان آلمان و اسرائيل باز نمايد.

میرکل این دیدارش را ازاسرائیل آغاز فصل نوی ازمناسبات خوانده است.

میرکل این دیدارش را ازاسرائیل آغاز فصل نوی ازمناسبات خوانده است.

شصتمين سالروزتاسيس دولت اسرائيل که اصلاً در ماه مي جشن گرفته ميشود، وسيله خوبي براي صدراعظم آلمان و برداشتن قدمهاي جديدش براي بهبود و توسعه روابط ميان اسرائيل و آلمان است. ميرکل را در اين سفر، تعدادي از اعضاي کابينه ، نمايندگان پارلمان، نمايندگاني از بخش هاي اقتصاد و علوم همراهي مينمايند. او خود ميگويد:" در اين ميان آشکار خواهد شد که مسووليتهاي هاي تاريخي آلمان ادامه دارد ، ولي پروژه ها براي آينده نيز روي دست اند. پروژههاي که ميخواهيم آنها را مشترکاً باهم درجهت يک دنياي صلح آميزتر، انساني تر و آزاد تر در عمل اجراء نماييم". ميرکل صدراعظم آلمان اظهار نموده است که آلمان دربرابر موجوديت و بقاي اسراييل مسووليت خاصي دارد.

اهود المرت نخست وزيراسرائيل گفته است که در وجود انگيلا ميرکل يک دوست خوب و قديمي را مييابد. وي ازدوستي فوق العاده و تفاهم آلمان در رابطه به شناخت نيازمندي هاي سياسي و امنيتي اسرائيل ابرازتشکر نمود .

از سالهاي زيادي بدين طرف ارتش فدرال آلمان با نيروي نظامي اسرائيل همکاري دارد و درجريان سال هاي گذشته آلمان سلاح و مهمات جنگي براي اسرائيل رسانده است. از جمله يک تعداد تحت البحري ها اند که به اساس معلومات داده شده از طرف متخصصين نظامي، اين تحت البحري ها قدرت انتقال سلاح هاي اتومي را نيز دارند.

آلمان در پهلوي رساندن سلاح ، ميخواهد عليه برنامه اتومي ايران بشکل ديپلوماتيک در کنار اسرائيل خود را قراردهد و هم چنان سعي براي حل بحران شرق نزديک به خرج ميدهد. باز هم انگيلا ميرکل گفته است :" ما از تهديداتي که از 60 سال بدين طرف متوجه اسرائيل است ، آگاهي داريم. و آلمان ميخواهد که بلاخره اين بحران پايان يابد، ميخواهد سهمش را درچهارچوب دودولت ، يک دولت يهودي ويک دولت فلسطيني درقلمرو فلسطينن انجام دهد."

آگهی