موشه کاتساف رييس جمهوراسرائيل براي مدت نامعلوم کناره گيري نمود | آلمان و جهان | DW | 25.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

موشه کاتساف رييس جمهوراسرائيل براي مدت نامعلوم کناره گيري نمود

موشه کاتساف رييس جمهور اسرائيل اعلام نموده است که براي مدت نامعين ازسمتش کناره گيري مي نمايد. او درضمن خاطرنشان ساخته است که اين اقدام او به معني استعفاي اوبه حيث رييس جمهور،نيست. کاتساف گفته است که هرگاهي که مدعي العموم اسرائيل واقعاً عليه او اقامه دعوا نمايد درآن صورت اورسماً استعفا خواهدنمود.

موشه کاتساف، رييس جمهور اسرائيل

موشه کاتساف، رييس جمهور اسرائيل

رييس جمهوراسرائيل ازدست کم شش ماه به اين سو متهم به تجاوزجنسي بالا ي حداقل 10 زن مي باشد که همه در دوره هاي مختلف ازهمکاران زيردست اوبوده اند. پليس اسرائيل پس ازتحقيق روي اين موضوع به اين نتيجه رسيده بود که اتهامات عليه کاتساف بي پايه وبي دليل نبوده ودفترمدعي العموم بايد اين قضيه را مورد بررسي قراربدهد.

دفترمدعي العموم پس ازبررسي قضيه کاتساف بالاخره درهفته گذشته اعلام نمودکه قصد اقامه دعواعليه رييس جمهوراين کشور را دارد. پس از پخش اين خبر، دوستان ودشمنان سياسي موشه کاتساف ازاوتقاضا نموده اند تا بخاطرمحترم شمردن مقام رياست جمهوري به زودي ازسمتش کناره گيري نمايد. اما کاتساف تمام اتهامات را نادرست وتبليغات دشمنان دانسته وگفته است که اوحاضرنيست تا بخاطرخوشي مطبوعات که ازماهها به اين سو او را تعقيب مي نمايند ، ازوظيفه اش دست بکشد. به همين دليل رييس جمهوراسرائيل با وجود اين که حتا صدراعظم اين کشورخواهان استعفاي اوگرديده است، شام روزگذشته اعلام نمود که استعفانمي دهد بلکه تنها براي مدت نامعين ازوظيفه اش کناره گيري مي نمايد. اوگفته است : درصورتي که اتهامات عليه من نادرست باشند من به زودي دوباره درخدمت مردم خواهم بود.

آگهی