موافقتنامه همياريهاي ستراتژيک بين هند وعربستان سعودي | آلمان و جهان | DW | 01.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

موافقتنامه همياريهاي ستراتژيک بين هند وعربستان سعودي

من موهن سنگه نخست وزيرهند پس ازيک ديدار سه روزه از رياض، امضاي موافقتنامه همياريهاي ستراتژيک بين دهلي جديد و رياض را اعلام کرد.

من موهن سنگه درصورت قاطعیت پاکستان درمبارزه علیه تروریسم ازگامهای فرسخی برای بهبود روابط دهلی با اسلام آباد سخن به میان آورد

من موهن سنگه درصورت قاطعیت پاکستان درمبارزه علیه تروریسم ازگامهای فرسخی برای بهبود روابط دهلی با اسلام آباد سخن به میان آوردl

من موهن سنگه نخست وزيرهند به روزدوشنبه گفته است هرگاه پاکستان قاطعانه عليه تروريسم عمل کند، هند " چندين فرسخ بيشتر" براي بهبود روابطش با اسلام آباد گام برمي دارد.

موهن سنگه به گزارش " پي تي آي " خبرگزاري هند، ضمن خطاب به شوراي مشورتي عربستان سعودي دررياض گفته است، براي يک صلح دايمي، هند خواهان روابط بهترباپاکستان است ، زيرا هردو کشور را آينده مشترک بهم پيوند مي دهد.

به گفته موهن سنگه :" هرگاه همکاري اي بين هند وپاکستان وجود داشته باشد، امکانات متنابهي براي تجارت، سفروانکشاف بوجود مي آيد که سبب رفاه هردوکشورآسياي جنوبي درمجموع مي شود".

گزارش گفته است که: اما من موهن سنگه تاکيد کرده است که بايد پاکستان " قاطعانه عليه تروريسم " اقدام کند.

مان موهن سنگه ضمن بازديد سه روزه اش از سلطنت اسلامي عربستان سعودي به مشاوران ملک عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان سعودي گفته است:

" هرگاه پاکستان با هند همکاري کند، هيچ مشکلي نمي ماند که حل نشود وما مي توانيم فرسخها بيشترراهپيمايي کنيم تا فصل نوي را درمناسبات ميان دوکشور بازکنيم ".

به تاريخ 26 ام ماه فبروري هندو پاکستان نخستين مذاکرات رسمي شان را پس از 15 ماه يعني بعد ازوقوع حمله تروريستي درمومبيي توسط لشکرطيبه که ريشه درپاکستان دارد ، ازسر گرفتند.

هند بعد ازحمله برمومبيي که موجب کشته شدن 166 نفرشد،

مذاکره با پاکستان را متوقف ساخت وگفت تازمانيکه به " هسته نگراني اش ازتروريسم" پرداخته نشود، اين مذاکرات را ازسرنمي گيرد.

هند ازپاکستان تقاضا کرد تا اقدامات موثري عليه رهبران جنگجويان مانند حافظ سعيد موسس لشکرطيبه اتخاذ کند که ازنظردهلي جديد نقشه پرداز حملات برمومبيي پنداشته مي شود.

رهبرهند همچنان گفته است که با تروريسم بايد با قاطعيت واشتراک مساعي مقابله شود. " درهيچ جايي مانند افغانستان چالش تروريسم بزرگتر نيست". سنگه افزوده است:" مردم افغانستان مدتهاي بسيار درازي مي شود که ازتروريسم آسيب مي بينند... آنها حق دارند دريک جو صلح آميز که امکان پيشبرد زندگي درکرامت و اميد باشد بسربرند".

بنا به گزارش " آي اي ان اس " خبرگزاري هند، به روز دوشنبه مان موهن سنگ نتايج سفرش را به عربستان سعودي جمع بندي کرد.دراين سفر، دوکشور ده موافقتنامه دوجانبه را امضا کردند واعلاميه اي را درمورد همياري ستراتژيک جديد شان انتشاردادند.

دراين اعلاميه که به نام " اعلاميه رياض " يادمي شود يک فصل نو همکاريهاي ستراتژيک اعلام شده است. اين اعلاميه به دنبال کنفرانس عالي اي که درآن ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودي ومن موهن سنگه نخست وزيرهند شرکت داشته اند ، امضا شده است. دراين کنفرانس سران برهمکاريهاي دوکشور درساحات امنيتي، اقتصادي، دفاعي وتکنالوژي تاکيد شده است.

در28 سال گذشته اين اولين بازديد يک نخست وزيرهند ازعربستان سعودي بود.

دي پي آ/ رسول رحيم

ويراستار:عبدالمجيد ملک

آگهی