مواظبت ازخانه وخانواده مشکل اصلي زنان براي کاريابي است | مجله حقوق بشر | DW | 15.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

مواظبت ازخانه وخانواده مشکل اصلي زنان براي کاريابي است

سونيا مونتانو رئيس بخش جنسيت در «کميسيون اقتصادي امريکاي لاتين ومنطقه کارابيک» مي گويد:« زنان به کاهش فقر وافزايش درآمد خانوده کمک مي کنند، اما براي اين امر بهاي گزافي مي پردازند.».

دراین پوسترکه درامریکای لاتین انتشار یافته است گفته می شود که « چشمت را مبند !، خشونت علیه زنان را ببین»

دراین پوسترکه درامریکای لاتین انتشار یافته است گفته می شود که « چشمت را مبند !، خشونت علیه زنان را ببین»

سونيا مونتانو دراين مورد آنچه را قرار است در يازدهمين کنفرانس منطقه اي زنان درامريکايي لاتين ومنطقه کارابيک بگويد، با « آي پي اس » يا « انتر پريس سرويس» مطرح مي کند. اين کنفرانس به روزهاي 13 ام تا 16 ام ماه جولاي در برازيلا برگزارمي شود.

کنفرانس قبلي بين حکومتهاي اين منطقه، درسال 2007 درکيوتو داير شد. انتظار مي رود که دريازدهمين کنفرانس، بين 800 تا 1000 زن ازمقامات حکومتي و همچنان نمايندگان جامعه مدني در برازيلا حضوربهم رسانند.

متن مصاحبه ء سونيا مونتانو جامعه شناس بوليويايي با آژانس « آي پي اس »

آي پي اس: هدف يازدهمين کنفرانس منطقه اي زنان امريکاي لاتين ومنطقهء کارابيک چيست؟

سونيا مونتانو: ارزيابي پيشرفت منطقه دربخش تساوي جنسيتي . دراين همآيش حکومتها درمورد نتايج تعهداتي گزارش مي دهند که سپرده بودند، به ويژه آن تعهدات که درتوافقات کيوتو به ميان آمده بودند وسه سال پيش دراين زمينه يک موافقت نامه منعقد شده بود.

دربرازيلا يک ارزيابي کلي از وضع زنان صورت نخواهد گرفت، به جاي آن دربخش پيشرفتها جهت توانمند شدن اقتصادي زنان تمرکزصورت مي گيرد.

آي پي اس: تمرکز روي پيشرفتها جهت توانمند ساختن اقتصادي زنان چه چيز را نشان مي دهد؟

سونيا مونتانو: درحقيقت اين حکومتها اند که چنين موضوعي را انتخاب کرده اند، زيرا تا اکنون ارزيابي آنها ازاين بخش بسيار مثبت نبوده است. درديگرساحه ها مانند تعليم وتربيت ومبارزه با خشونت عليه زنان، پيشرفتهاي زيادي به نظر مي رسد.

درپانزده سال گذشته گرايش عمومي بسوي مشارکت بيشتر زنان دربازار کار بوده است. اين يک پيشرفت مهم است. زنان به دو دليل مي خواهند کار کنند: يکي اينکه ضرورت مالي دارند وديگراينکه براي کارکردن آموزش ديده اند. اکنون زنان ازآموزش خوبي برخوردار اند. اينهم مثبت است.

مشکل درآنست که درهرکشور کمتر ازمردان به زنان مزد پرداخته مي شود.گرچه دلايل زيادي موجب اين نابرابري مي باشند، اما مشکل اصلي را درکشورهاي امريکاي لاتين وحوزه کارابيک که تاهنوز حل نشده است، مشکل مواظبت ازخانه وخانواده تشکيل مي دهد.

به عبارت ديگر زنان درهرعمري که باشند، به ويژه زنان درسن جواني وبارداري نه ازآن خدماتي برخوردار مي شوند که دولت براي شان فراهم ساخته باشد ونه مردان با آنها همکاري مي کنند. خانواده هاي گسترده اي که دراين کشورها وجود دارند، به دليل آنکه زنان ازکودکان، مريضان وپيران مواظبت مي کنند، درکارشان مانع خلق مي کنند.

مادران اين زنان جوان نيز مي خواهند دربيرون ازخانه کارکنند. اين امر خلايي را براي مواظبت لازم ازامور خانه وخانواده خلق مي کند. رشته هاي خانوادگي ازهم گسسته مي شوند. زيرا شمار زياد افراد پيردرجامعه وجود دارند ودولت دربخش خدمات مواظبت ازپيران کدام سرمايه گذاري نمي کند.

زنان به کاهش فقر وافزايش درآمد خانوده کمک مي کنند، اما براي اين امر بهاي گزافي مي پردازند. اين به دليل آنست که درهرکشور روزکار زنان طولاني تر ازمردان است.

آي پي اس: آيا کمسيون اقتصادي امريکاي لاتين ومنطقه کارابيک نتيجه کدام تحقيقي را در رابطه به اين موضوع انتشار داده هست؟

سونيا مونتانو: بلي، تحقيقي که ما تهيه کرده ايم تقريبا عنوان « چه نوع دولتي ما نياز داريم و چه نوع مساواتي مي خواهيم » مشخص مي شود. سوال دراين است که چه سياستها درساحه استخدام نيروي کار در ده سال گذشته به اجرا درآمده اند؟

اما آنچه ما ازاين تحقيق دريافته ايم اينست که به جاي آنکه درآنجا سياستهاي استخدام مطرح باشند، سياستهاي سرمايه گذاري بيشتر مطرح مي باشند.

کشورها بصورت عموم مي کوشند سرمايه گذاري خارجي را جلب کنند. براي اين منظور کانونهاي استخدام نيروي کار را دربخش صنايع سازنده براي صادارات به وجود مي آورند. نمونه هاي آن عبارت اند از: « تيمپو ريراس» يا کارگران فصلي زن درچيلي، « مک ويلاس» يا جمع آوري توليدات درمزارع براي صادرات که درامريکايي مرکزي مي باشد. اما اين چنين تشبثات حقوق کارگران مرد وزن را کاهش مي دهد.

در« مک ويلاس» زنان بيشتر ازهشت ساعت قانوني کارمي کنند. با آنها قرار دادي صورت نمي گيرد. شرايط کار ناگوار است. وبه صورت بالمقطع به آنها کار داده مي شود. يعني دربرابر انجام دادن يک بخش معين کار به آنها مزد داده مي شود. دربرخي موارد هرگاه زنان بار دار باشند ويا اينکه بصورت غيرقانوني کار کنند، حقوق بشري شان ناديده گرفته مي شود.

آي پي اس: درسال 2010 پانزدهمين سالگرد چهارمين کنفرانس جهاني زنان درپيکنگ برگزارمي شود. اين مصادف است با دهمين سال « اهداف هزارهء ملل متحد » براي کاهش فوق العاده گرسنگي، فقر، مرض و بيسوادي و براي توانمند ساختن زنان وحفاظت از محيط زيست. سالي که اين اهداف بايد پياده شده باشند، سال 2015 مي باشد.کشورهاي منطقه در رابطه با تعهداتي که در دو همايش قبلي برعهده گرفته اند، چه ارزيابي اي دارند؟

سونيا مونتانو:طوري که ما درماه مارچ درپنجاه وچهارمين نشست کمسيون وضعيت زنان درنيويارک ديديم ، درمقايسه با سايرمناطق ، امريکاي لاتين به دلايل متعددي کارش را بخوبي انجام داده است.

درهفت هشت سال گذشته بطورمحسوسي درامريکاي لاتين فقرکاهش يافته است. همچنان دموکراسي ورشد اقتصادي نيز پيشرفتهاي خوبي داشته است. براين اساس درمقايسه با سالهاي 1980 و 1990 ما درموقعيت مناسبتري قرار داريم. براي نيل به اهداف تعليم وتربيت و مشارکت زنان درکار بيرون ازخانه پيشرفت به وجود آمده است.

اما دربرخي ازمهمترين موضوعات عقبمانيهايي وجود دارد. ازجمله مرگ ومير فراوان مادران، زخمي است که منطقهء ما ازآن رنج مي برد.

کشورهايي مانند يوروگواي ، چيلي وکيوبا پيش ازکنفرانس پيکنگ شاخصهاي خوبي داشتند. اما برخي ازکشورهايي که شاخصهاي خراب دراين زمينه داشتند، تاحدي بهبود نشان مي دهند. با اينهم ما مرگ وميرمادراني درمنطقه داريم که نمي توان توجيهش کرد. اين نکته ازآن جهت قابل درک مي باشد که درجهاني که انسانها به ماهتاب مي روند، نبايد زنان به هنگام ولادت بميرند.

همچنان درساحه تصويب قوانيني برضد خشونتگرايي عليه زنان نيز پيشرفتهايي حاصل شده است. زنان به دريافت کريدتها دسترسي يافته اند، لاکن پيشرفتها درساحه مشارکت سياسي کمتر است.

درحال حاضر 17% زنان نماينده هاي پارلمان درمنطقه مي باشند. هرگاه همين سرعت ادامه يابد، 50 سال را دربرخواهد گرفت تا زنان بتواند درصد مطلوب يعني 40% را به دست آورند. سرعت پيشرفت کنوني صاف وساده کافي نيست.

آي پس اِس / رسول رحيم

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی