مواد مخدر و پیامد آنها | جامعه و فرهنگ | DW | 08.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

جامعه و فرهنگ

مواد مخدر و پیامد آنها

راه های مبارزه با مواد مخدر مختلف اند، که یکی از آنها کمک به دهاقین است. راه دیگر آن تأثیر خانواده میباشد که چگونه یک عضو خود را از این عمل خراب مانع شود.

default

برنامه های مواد مخدر در بار ۀ کشت و تجارت رو به افزایش مواد مخدر در افغانستان، مبتلا شدن مردم به آن و پیامد آن روشنی می اندازد.

در این بخش برنام ۀ " بشنو و بیامو ز" راه های مبارزه با مواد مخدر بیان خواه ن د شد ، و این هم توضیح خواهد شد که است فاده از مواد مخدر چ گ ونه ب ر صحت یک شخص ا ثر منفی می گ ذارد. در اینجا در بار ۀ سرنوشت معتادین به مواد مخدر، کمک به آنها در راه انصراف از این مواد و دور ساختن آنها از دی گ ر معتادین توضیحات داده خواهد شد.

به خصوص در بار ۀ نقش جوانان و شا گ ردان مکتب بحث خواهد شد که چ گ ونه میتوانند با معتادین خانواده و یا جوانان محل خود کمک و همکاری کن ند تا از مصرف مواد مخدر صرفنظر کرده بتوانند.

آگهی