مهمترين مسايل خارجي وداخلي دررسانه هاي چاپي کابل | افغانستان | DW | 26.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مهمترين مسايل خارجي وداخلي دررسانه هاي چاپي کابل

هرچند مهمترين رويداد اين هفته، سفرکرزي به جمهوري مردم چين بود، ولي روزنامه هاي چاپ کابل درشماره ي آخر هفته به موضوعات متعدد پرداخته اند.

default

روزنامه غير دولتي افغانستان تيتر اصلي صفحه ي نخست اشرا به سفري کرزي اختصاص داده و نوشته است:« کرزي بازرگانان چيني را به سرمايه گذاري درافغانستان تشويق کرد».

اين روزنامه همچنان سرمقاله اش را نيز به مسافرت رييس جمهور به چين اختصاص داده و آن را با اهميت توصيف کرده است. نويسنده مقاله درادامه مطلب نوشته است:

« افغانستان دروضعيتي قرار دارد که رابطه نيکي هر کشوري مي تواند براي تجارت واقتصاد کشور مفيد واقع شود. حفظ مناسبات تجاري وسياسي بين افغانستان وچين براي هردوکشورمفاد ومنافع بدنبال مي آرود. براي چيني ها ازاين رهگذر که هم اکنون ده ها قلم کالاي توليدي آن کشور درافغانستان بازار مصرف دارد وبازرگانان چيني به خوبي توانسته اند نيازهاي بازار افغانستان را بررسي وتامين نمايند».

روزنامه افغانستان براهميت روابط ميان افغانستان تاکيد نموده است: « براي افغانستان اما اين رابطه بطور فوق العاده اي مهم واستراتيژيک است، زيرا تحت چتر توسعه اي تجاري افغانستان ودرطول بوق کرناي کمک هاي بين المللي، تنها کاري که به حيث يک دست آورد ملموس به مشاهده مي رسد، کارچيني ها درمعدن مس عينک است».

نويسنده ازوعده هاي تحقق نيافته جامعه جهاني براي انکشاف اقتصادي وبازسازي افغانستان انتقاد کرده، نوشته است« برخلاف ديگران، چيني ها درافغانستان شعار کمتر داده وکاربيشتر کرده اند».

به باور نويسنده سرمقاله روزنامه افغانستان سفر کرزي به چين از لحاظ اقتصادي اهميت ويژه اي دارد.

روزنامه غير دولتي 8 صبح عنوان صفحه ي اولش را به برگزاري جرگه صلح که درماه ثور درکابل برگزارخواهد شد، اختصاص داده است. اين جرگه دردانشگاه پلي تخنيک کابل دايرخواهد شد وبار ديگر براي چند روز فعاليت هاي اين دانشگاه متوقف خواهد شد.

هشت صبح اين جرگه را يک اخلال در روند تحصيلات قلمداد کرده نوشته است:« از انفلونزا تا جرگه صلح، اخلال درنظام تحصيلات عالي».

روزنامه 8صبح درسرمقاله اش مذاکرات استراتيژيک پاکستان با ايالات متحده امريکا را نيزمورد بحث قرار داده است.

به قول نويسنده سرمقاله 8 صبح، با اين که حکومت ملکي درپاکستان ظاهرا بر سر اقتدار است، ولي هنوزهم حضورنظاميان دراين مذاکرات خيلي پر رنگتر است.

وي درادامه مي نويسد « [ديدارنظاميان پاکستان با نظاميان بلند رتبه امريکا] اثبات کننده اين حقيقت است که هنوزهم نظاميان پاکستاني اقتدار سنتي شان را بر پاکستان حفظ کرده اند و دولت به ظاهر ملکي حزب مردم، صرفاً جنبه اسمي دارد».

نويسنده تاريخ فعاليت هاي سياسي نظامي گران پاکستان را درحيات سياسي نيم قرنه اي اين کشور به بررسي گرفته واين طور وانمود کرده است که پس ازاين نيز نظاميان تا سالهاي ديگر مي توانند برشرايط سياسي پاکستان مسلط باشند.

وي درادامه با اين فقره مطلبش را پايان داده است که« مذاکرات اخير وگرفتن امتيازهاي مورد نظر از امريکا موقعيت آنان را بيشتر ازپيش استحکام خواهد بخشيد، درچنين وضعيتي آنان به طور طبيعي خواهند کوشيد تا در رابطه به قضاياي افغانستان امتيازهاي بدست آورند که ابتدايي ترين آن، سهميه اي معيني درقدرت حکومتي خواهد بود. آمدن هياتي از جانب حزب اسلامي اگر بي رابطه با اين مسايل هم باشد، جاي خاصي مي يابد».

روزنامه دولتي انيس نيزدرسرمقاله اش به اهميت سفرکرزي به چين پرداخته واين سفر را درابعاد مختلف با ارزش قلمداد کرده است. نويسنده سرمقاله انيس، درفقره هاي پاياني مقاله اش اين موضوع را مورد نقد گرفته است، با اين که کشور چين بيش از 76 کيلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد ولي براي مبارزه با تروريزم و آوردن ثبات درافغانستان نيروي نظامي ندارد.

اين روزنامه همچنان درمطالب گونه گون به سفري کرزي به چين پرداخته ودرابعاد مختلف روابط افغانستان با چين را به ارزيابي و تحليل گرفته است.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی